Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạchtải về 10 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 965/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 31 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch


đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền (B) tỉnh Bình Phước
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 112/2006/NĐCP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 547/TTr-SKH&ĐT ngày 29/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư lập dự án quy hoạch xây dựng khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền (B2) tỉnh Bình Phước với nội dung như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và đủ tư cách pháp nhân ký hợp đồng lập dự án quy hoạch xây dựng khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền (B2) tỉnh Bình Phước.

2. Về quy mô: 3.200 ha.

- Lập nhiệm vụ khảo sát, đo đạc, lập bản đồ hiện trạng và bàn đồ địa hình.- Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong đó vùng lỏi 500 ha với tỷ lệ 1/2000.

Điều 2. Giao Sở Thương mại - Du lịch và Sở Văn hoá - Thông tin, Tỉnh đội Bình Phước, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước và UBND huyện Lộc Ninh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt yêu cầu công việc trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thương mại - Du lịch, Sở Văn hóa - Thông tin, Tỉnh đội Bình Phước, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng


: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương