Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 8 cho sinh viên Khóa qh-2009-I/cq-(C,Đ,V,M) hiệu trưỞNGtải về 114.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích114.77 Kb.
#21731
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 482/QĐ-CTSV Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 8 cho sinh viên Khóa QH-2009-I/CQ-(C,Đ,V,M)

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 “Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 về việc ban hành “Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội” của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-CTSV ngày 14/11/2012 về việc “Quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy trong năm học 2012-2013” của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện toàn khóa học của sinh viên khóa QH-2009-I/CQ-(C,Đ,V,M);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cấp 5 tháng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 8 cho 36 sinh viên (danh sách kèm theo) Khóa QH-2009-I/CQ-(C,Đ,V,M) có kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau đây:

1. Không có môn học nào có điểm D+ trở xuống,

2. Điểm trung bình học tập từ 3,00 trở lên,

3. Xếp loại rèn luyện “Khá” trở lên,Điều 2. Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo

Mức học bổng/sinh viên/1 tháng

Loại Xuất sắc

Loại Giỏi

Loại Khá

Chuẩn

560.000đ

520.000đ

480.000đ

Chất lượng cao

730.000đ

680.000đ

630.000đ

Đạt trình độ quốc tế

730.000đ

680.000đ

630.000đ

Điều 3. Các Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công tác Sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài vụ; các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG


- Như Điều 3;

- Lưu CTSV, TC-HC.


( Đã ký )


Nguyễn Việt Hà

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA QH-2009-I ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KỲ 8

(kèm theo Quyết định số: 482/QĐ-CTSV ngày 25/6/2013)STT

Lớp

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

ĐTB

XLRL

Số tiềnC

09020037

Phạm Thanh Bình

26/11/1991

3.42

Tốt

2.600.000đC

09020076

Nguyễn Lưu Cường

10/02/1991

3.15

Khá

2.400.000đC

09020319

Đoàn Quang Luận

01/08/1991

3.06

Khá

2.400.000đC

09020610

Hoà Quang Vinh

20/05/1991

3.15

Khá

2.400.000đCA

09020015

Nguyễn Trọng Trung Anh

13/12/1991

3.28

Xuất sắc

3.400.000đCA

09020032

Đỗ Thị Bắc

07/12/1991

3.39

Xuất sắc

3.400.000đCA

09020101

Nguyễn Tiến Dũng

13/01/1992

3.49

Tốt

3.400.000đCA

09020183

Nguyễn Trung Hiếu

11/04/1992

3.39

Tốt

3.400.000đCA

09020210

Ngô Xuân Hòa

20/09/1991

3.57

Xuất sắc

3.400.000đCA

09020226

Lê Văn Huỳnh

05/05/1991

3.89

Tốt

3.400.000đCA

09020306

Đinh Thị Loan

21/12/1991

3.34

Tốt

3.400.000đCA

09020316

Lưu Thế Lợi

30/12/1991

3.62

Xuất sắc

3.650.000đCA

09020322

Lê Thế Lưu

22/05/1990

3.58

Xuất sắc

3.400.000đCA

09020444

Nguyễn Thạc Đan Thanh

12/04/1991

3.31

Xuất sắc

3.400.000đCA

09020503

Lê Thị Thúy

11/11/1991

3.17

Xuất sắc

3.150.000đCLC

09020072

Chu Xuân Cường

20/10/1991

3.72

Xuất sắc

3.650.000đCLC

09020125

Phạm Hải Đăng

25/08/1991

3.71

Xuất sắc

3.650.000đCLC

09020208

Vũ Trọng Hoá

14/06/1991

3.60

Tốt

3.400.000đCLC

09020268

Nguyễn Sỹ Khiêm

13/11/1991

3.46

Tốt

3.400.000đCLC

09020343

Hà Hải Nam

04/12/1991

3.49

Tốt

3.400.000đCLC

09020477

Phạm Văn Thắng

03/04/1991

3.58

Tốt

3.400.000đCLC

09020500

Phí Văn Thuỷ

29/12/1991

3.47

Tốt

3.400.000đCLC

09020600

Vũ Thanh Tú

28/08/1991

3.70

Xuất sắc

3.650.000đCLC

09020603

Nguyễn Thị Tươi

23/01/1992

3.67

Xuất sắc

3.650.000đĐ

09020127

Dương Văn Điệp

24/11/1991

3.39

Tốt

3.400.000đĐ

09020192

Doãn Xuân Hoan

25/10/1991

3.15

Tổt

3.150.000đĐ

09020360

Nguyễn Minh Ngọc

04/08/1991

3.29

Tốt

3.400.000đĐ

09020499

Nguyễn Thị Thuỷ

25/02/1991

3.52

Tốt

3.400.000đM

09020124

Trần Tiến Đạt

20/07/1991

3.43

Xuất sắc

2.600.000đM

09020189

Nguyễn Như Hiệp

04/01/1990

3.06

Khá

2.400.000đM

09020412

Lê Quang Quý

24/11/1991

3.45

Xuất sắc

2.600.000đM

09020420

Bạch Văn Sỏi

14/10/1991

3.14

Tốt

2.400.000đM

09020570

Phạm Văn Tuấn

24/10/1990

3.21

Tốt

2.600.000đM

09020607

Nguyễn Ngọc Việt

04/09/1991

3.63

Xuất sắc

2.800.000đV

09020225

Phạm Thị Huyền

20/09/1991

3.53

Xuất sắc

2.600.000đV

09020292

Phạm Đình Lập

14/11/1991

3.42

Xuất sắc

2.600.000đ

Cộng

112.750.000 đ

Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 114.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương