Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh longtải về 0.49 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.49 Mb.
#22597
  1   2   3   4   5

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 520 /QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành và 06 (sáu) thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương:

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở.

- Tổ chức thực hiện đúng các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Cục KSTTHC-Bộ Tư Pháp (để báo cáo);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);

- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);

- Phòng TH, KTN (để tổng hợp);

- Lưu: VT, 1.22.05.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Trương Văn Sáu


Phụ lục I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 520 /QĐ-UBND, ngày 04 /4 /2014

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Điện

1

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ điện


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Lĩnh vực Điện

1. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ điện

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Vĩnh Long (số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị đề nghị cấp phép có trách nhiệm phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị đề nghị cấp phép có trách nhiệm phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương (số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Biên bản tiếp nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc phiếu xác nhận hồ sơ) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả: từ 7h đến 11h buổi sáng và 13h đến 17h buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghĩ theo quy định pháp luật).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép;

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý theo mẫu tại Phụ lục 7b ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép (Theo quy định tại khoản 4, Điều 14, Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Vĩnh Long.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại Sở Công Thương.

- Phí, lệ phí (Theo quy định tại điểm 4 Mục B Biểu mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực Điện ban hành kèm theo Thông tư số 124/2008/TT-BTC, ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính):

* Đối với trường hợp cấp mới

+ Phí thẩm định: 700.000 đồng* Đối với trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung

+ Phí thẩm định: 350.000 đồng- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Theo quy định tại Điều 28 và Điều 33 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ):

* Điều kiện chung:

1. Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

3. Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

4. Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

* Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện:

1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.

2. Người quản lý kỹ thuật phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và kinh nghiệm làm việc với lưới điện có cấp điện áp tương ứng ít nhất 03 năm.

3. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định.

4. Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC, ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.
Phụ lục 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… , ngày … tháng … năm
ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ……………………………………………………………..

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ……………………………………………...

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại:………. Fax: ………………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………………........

ngày … tháng …. năm ….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………….. do …………………. cấp ngày ……………………………..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………….. do …………………. cấp ngày …………………………….. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại: …………………………………………………

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương …… cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho …… (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 7b
Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác

(năm)


Ghi chú

I

Cán bộ quản lý1


2


3


4


5


II

Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật1


2


3


4


5


6


7


8


9


10Phụ lục II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..................../QĐ-UBND, ngày / /2014

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNGSố

TT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

TTHC được công bố tại Quyết định

Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực Điện

1

027702; 027279

Cấp mới thẻ Kiểm tra viên điện lực và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long

- Nhập hai thủ tục: Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng thành một thủ tục: Cấp mới thẻ kiểm tra viên điện lực và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng (do trình tự thủ tục giống nhau, chỉ khác ở thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 27/2013/TT-BCT, ngày 31/10/2013).

- Thay đổi thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.


2

136811

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.

Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long

- Bổ sung căn cứ pháp lý: Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

3

136831, 136864

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long

- Nhập hai thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương thành một thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương (theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

- Thay đổi, bổ sung thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (theo mẫu tại Phụ lục 7b kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

- Thay đổi thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;4

027633, 027213

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long

- Nhập hai thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương thành một thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương. (do trình tự thủ tục giống nhau theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

- Thay đổi, bổ sung thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (theo mẫu tại Phụ lục 7b kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

- Thay đổi thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;5

136564, 136783

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long

- Nhập hai thủ tục: Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV thành một thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

- Thay đổi, bổ sung thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

- Thay đổi thành phần giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;6
Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn gíam sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long

- Nhập hai thủ tục: Cấp Giấy phép tư vấn gíam sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn gíam sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV thành một thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn gíam sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

- Thay đổi, bổ sung thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương);

- Thay đổi thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương, quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương