Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy, văn hóa xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/2006 đến ngày 30/6/2007 đã hết hiệu lựctải về 47.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích47.21 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 244/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 01 tháng 02 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực

an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy, văn hóa - xã hội

do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày
01/7/2006 đến ngày 30/6/2007 đã hết hiệu lực
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 868/STP-QLVB ngày 31 tháng 12 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh mục 18 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy, văn hóa - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/2006 đến ngày 30/6/2007 đã hết hiệu lực (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT-NCVX.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Công Thuật

DANH MỤC

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
TRONG LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG, TÀI CHÍNH, TỔ CHỨC BỘ MÁY, VĂN HÓA - XÃ HỘI


(Kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
TT

Số, ký hiệu
văn bản


Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

AN NINH QUỐC PHÒNG

1

Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND

11/11/2005


Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản, không còn đối tượng điều chỉnh

TÀI CHÍNH

2

Quyết định số 01/2004/QĐ-UB

02/01/2004

Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách địa phương.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007-2010 tỉnh Quảng Bình

3

Quyết định số 29/2004/QĐ-UB

15/7/2004

Về việc ban hành bản quy định giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 Ban hành bảng giá các loại tài sản để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4

Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND

21/10/2005

Về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5

Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND

25/8/2006

Về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế 6 tháng cuối năm 2006

Hết thời hạn được quy định trong văn bản

6

Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND

13/11/2006

Về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến bộ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong những tháng cuối năm 2006

Hết thời hạn được quy định trong văn bản

TỔ CHỨC BỘ MÁY

7

Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

14/6/2002

Về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Thủy sản tỉnh Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản Quảng Bình

8

Quyết định số 41/2002/QĐ-UB

07/5/2002

Về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch

Đã được thay thế bởi Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 11/9/2006 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch

9

Quyết định số 42/2002/QĐ-UB

12/5/2002

Về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đã được thay thế bởi Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình.

10

Quyết định số 62/2004/QĐ-UB

20/9/2004

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Đã được thay thế bởi Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

11

Quyết định số 63/2004/QĐ-UB

20/9/2004

Về việc quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 ban hành Quy đinh tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình.

12

Chỉ thị số

04/CT-UBND15/02/2007

Về tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII

Đã hoàn thành việc bầu cử, không còn đối tượng điều chỉnh

VĂN HÓA - XÃ HỘI

13

Chỉ thị số 06/2000/CT-UB

18/01/2000

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng trâu bò.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 03/CT-UB ngày 18/01/2007 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

14

Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND

28/7/2005

Về việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa

Đã được thay thế bởi Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 ban hành Quyết định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

15

Chỉ thị số

29/CT-UBND19/9/2005

Về công tác tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm

Đã hoàn thành việc tiêm vắc xin và hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

16

Chỉ thị số 01/2005/CT-UB

12/01/2005

Về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 03/CT-UB ngày 18/01/2007 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

17

Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND

24/8/2006

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 -2007.

Hết thời hạn, đã hoàn thành năm học, không còn đối tượng điều chỉnh

18

Chỉ thị số

02/CT-UBND12/01/2007

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007

Hết thời hạn được quy định trong văn bản: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương