Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý về lĩnh vựctải về 13.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.8 Kb.
#21339


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 458/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực

Dân số- Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; cấp xã và thôn, tổ dân phố thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lýCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Y tế- Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XVIII về việc chuyển Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn một bước mô hình tổ chức y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy-cán bộ, công chức và lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực Dân số- Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; cấp xã và ở thôn, tổ dân phố thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận: Chức năng nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; nhân sự của Trung tâm, cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hóa gia đình ở cấp xã và cộng tác viên dân số- kế hoạch hóa gia đình ở thôn, tổ dân phố; cơ sở vật chất, trang thiết bị; tài chính, tài sản...về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm: Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của các đơn vị; điều động công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách dân số cấp xã và số lượng cộng tác viên dân số từ Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển và phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; cấp xã và thôn, tổ dân phố cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định của Luật ngân sách.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP(2), NC, KTTH, VX, Công báo;
- Lưu: VT, NC.

Mai Tiến DũngКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 13.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương