Về việc cho phép Đoàn thể thao tham gia thi đấu giải Quốc tế tại Thái Lan và Malaysia chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninhtải về 22.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.99 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 576 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Đoàn thể thao tham gia thi đấu

giải Quốc tế tại Thái Lan và Malaysia

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 92/TTr-SNgV ngày 18/5/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép 02 Đoàn thể thao gồm 01 (một) huấn luyện viên và 07 (bảy) vận động viên có tên trong danh sách kèm theo được tham gia thi đấu giải Quốc tế tại Thái Lan và Malaysia.

Đoàn 1: thi đấu giải Vô địch Cờ vua các nhóm tuổi nam, nữ Đông Nam Á tại Thái Lan từ ngày 29/5/2016 đến ngày 07/6/2016.

Đoàn 2: thi đấu giải Vô địch Karatedo Đông Nam Á tại Malaysia từ 31/5/2016 đến ngày 06/6/2016.

Kinh phí chuyến đi: Từ nguồn kinh phí do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bổ sung cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • Lưu: VT, CVP.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử QuỳnhDANH SÁCH

ĐOÀN THỂ THAO THAM DỰ GIẢI QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN VÀ MALAYSIA

(Kèm theo Quyết định số: 576 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016

của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh)  1. Đoàn tham dự Giải Vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Thái Lan

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thành phần

1

Hoàng Thị Út
Huấn luyện viên

2

Nguyễn Trí Thiên

1998

Vận động viên

3

Đỗ Thành Đạt

1999

Vận động viên

4

Nguyễn Lâm Tùng

2005

Vận động viên

5

Trần Đăng Minh Quang

2005

Vận động viên  1. Đoàn tham dự Giải Vô địch Karatedo Đông Nam Á tại Malaysia

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thành phần

1

Nguyễn Văn Nhật

1996

Vận động viên

2

Nguyễn Văn Mạnh

1998

Vận động viên

3

Ngô Văn Hưng

1995

Vận động viên

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương