Về việc bãi bỏ tiết 1, Điều 1, Quyết định số 448/QĐ-ubnd ngày 02/02/2007 của ubnd tỉnh; mức thu học phí năm học 2009 -2010 đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnhtải về 12.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.9 Kb.
#21177

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 3392 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 07 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ tiết 1.1, Điều 1, Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh; mức thu học phí năm học 2009 -2010 đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khung học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chi và quản lý học phí đối với các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1409/STC-HCSN ngày 17/9/2009,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.

1. Bãi bỏ tiết 1.1, Điều 1, Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh.

2. Về thu học phí năm học 2009 -2010 đối với giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh:

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo và thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí theo đúng quy định tại Điều 2, Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Cục trưởng Cục Thuế, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:


  • Như điều 4;

  • VPCP (B/C)

  • Bộ GD&ĐT, Bộ TC (B/C);

  • TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;

  • CPVP;

  • Lưu: VT, VX, TH, KTTH(Mỹ).

()
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Minh CảКаталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam

tải về 12.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương