Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 36.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích36.64 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1936/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 23 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 270/TTr-BQL ngày 06/7/2011 và Tờ trình số 216/TTr-BQL ngày 02/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp,đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Ban quản lý Khu kinh tế, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc: Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước; thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú; và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND

ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này quy định về các hoạt động, chế độ làm việc và trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyên Đồng Phú (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên).Điều 2. Nguyên tắc làm việc.

1. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Từng thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên được phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được giao; bảo đảm phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

3. Tuân thủ trình tự thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo chương trình kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; Bảo đảm tính minh bạch, kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo.

1. Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Ban chỉ đạo; điều phối hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên; Kiểm tra giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Dự án.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban Chỉ đạo. Tùy trường hợp cụ thể, nếu cần thiết có thể mời thêm lãnh đạo của các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ cho Phó ban và các thành viên của Ban chỉ đạo; Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao.Điều 4. Phó trưởng ban thường trực, Phó ban, thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên được phân công vào 4 tổ chuyên môn như sau:

1. Tổ quy hoạch và đề án, gồm có:

- Ông Văn Văn Hạnh, PTB Ban Quản lý Khu kinh tế - Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Hoàng Hùng, GĐ Sở Xây dựng - Tổ phó.

- Ông Hoàng Hữu Vũ, PTP QHXDTN, BQL Khu Kinh tế - thành viên.

- Ông Đàm Văn Ngôn, PTP QH&KT, Sở Xây dựng - Thành viên.

- Ông Đỗ Đức Hòa, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

Tổ quy hoạch và đề án có nhiệm vụ:

- Lập đề án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú vào Danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Lập quy hoạch chung Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú gửi Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Đồng Phú.

- Tiếp nhận các hồ sơ quy hoạch chi tiết liên quan tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Đồng Phú.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo Trưởng ban các vấn đề liên quan đến quy hoạch tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

2. Tổ đầu tư đường giao thông, gồm có:

- Ông Nguyễn Chí Tuyến, PGĐ Sở Giao thông vận tải - Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Thanh Bình - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó.

- Ông Trần Hùng Việt - TP KH&TC Sở Giao thông vận tải - Thành viên.

- Ông Đinh Tiến Hải, GĐ BQLDA ngành giao thông vận tải - Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Muôn, TPPTKTN Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

Tổ đầu tư đường giao thông có nhiệm vụ:

- Giải phóng mặt bằng đầu tư đường Đồng Phú - Bình Dương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch triển khai thi công đường Đồng Phú - Bình Dương và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Lập kế hoạch đầu tư các tuyến đường trục chính tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực các vấn đề liên quan đến quy hoạch và đầu tư các công trình giao thông tại Khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Đồng Phú.3. Tổ chuyển đổi đất rừng, đánh giá tác động môi trường, gồm có:

- Ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT - Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Song Đoàn, Phó Giám đốc Sở TN & MT - Tổ phó.

- Ông Phạm Văn Thẩm - PTP ĐKĐĐ Sở TN&MT - Thành viên.

- Ông Đỗ Công Danh - Chuyên viên Sở NN & PTNT - Thành viên.

- Ông Nguyễn Quốc Trung - PTP Phòng CT huyện Đồng Phú - Thành viên.

- Ông Lê Ngọc Thiền - TP PNN&PTNT huyện Đồng Phú - Thành viên.

Tổ Chuyển đổi đất rừng, đánh giá tác động môi trường có nhiệm vụ:

- Lập dự án đầu tư để chuyển đổi đất rừng sang đầu tư xây dựng các dự án cụ thể tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Lập đánh giá tác động môi trường ĐTM để chuyển đổi đất rừng sang đầu tư xây dựng các dự án cụ thể tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Xây dựng kế hoạch, phân kỳ giai đoạn chuyển đổi đất rừng sang phát triển Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo Trưởng ban và Phó Trưởng ban thường trực các vấn đề liên quan đến chuyển đổi đất rừng, đánh giá tác động môi trường tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

4. Tổ Giải phóng mặt bằng, gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Chương, CT UBND huyện Đồng Phú - Tổ trưởng.

- Ông Phạm Công, Giám đốc Sở Tài chính - Tổ phó.

- Ông Nguyễn Song Đoàn, Phó Giám đốc Sở TN & MT - Thành viên.

- Ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở NN &PTNT - Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Liên, TP GKT&QLCS, Sở Tài chính - Thành viên.

- Ông Phạm Văn Thẩm, PTP ĐKĐĐ, Sở TN & MT - Thành viên.

- Ông Lê Đức Tiến, PTP TN & MT huyện Đồng Phú - Thành viên.

Tổ giải phóng mặt bằng có nhiệm vụ:

- Giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng dự án đường Đồng Phú - Bình Dương.

- Lên kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực các vấn đề liên quan đến gải phóng mặt bằng tại Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (Ban Quản lý Khu kinh tế) lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đảm bảo đúng mục đích, thanh quyết toán đúng quy định.Điều 6.

1. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành.

2. Ban Chỉ đạo được mở tài khoản riêng, được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu kinh tế để quản lý nguồn kinh phí được cấp phát, cụ thể:

- Ông Văn Văn Hạnh, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế - Chủ tài khoản.

- Ông Nguyễn Trung Thông, Kế toán Ban Quản lý Khu kinh tế - Kế toán Ban chỉ đạo.

- Bà Nguyễn Thị Chinh, Chuyên viên Ban Quản lý Khu kinh tế - Thủ quỹ Ban chỉ đạo.Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy chế hoạt động này đến thành viên Ban chỉ đạo; các Tổ trưởng tổ chức triển khai Quy chế hoạt động này đến thành viên Tổ chuyên viên./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương