Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 35.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích35.39 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 768/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 09 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18/12/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 17/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

cho người khuyết tật năm 2013

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 768/QĐ-UBND

ngày 09/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2013 nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng dân cư về quyền lợi của người khuyết tật; tăng cường năng lực và hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Đảm bảo cho người khuyết tật được tiếp cận với chính sách Trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật phải bám sát nội dung của Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012; lựa chọn các hoạt động cần thiết triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, đồng thời phải phù hợp với điều kiện, khả năng của tỉnh Bình Phước.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của tỉnh trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; lồng ghép với các chương trình hoạt động khác.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Biên soạn phát hành tờ gấp pháp luật dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật.

- Xây dựng lắp đặt bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội trong tỉnh.

- Cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Cơ quan phối hợp : Sở Lao động Thương binh và xã hội, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo; các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên, Luật sư và tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật :

- Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật tại trụ sở Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm khi họ có yêu cầu.

- Chủ động thực hiện các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn; Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh hoặc nơi có nhiều người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến quyền lợi của người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật, tại Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh;

- Thuê người phiên dịch trong trường hợp trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật về nghe, nói.

- Cơ quan chủ trì : Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

4. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, báo cáo, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật :

- Cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Cơ quan phối hợp : Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của tỉnh; các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách Nhà nước; kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước lập dự toán kinh phí ngân sách cho các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Tổ chức sơ kết, tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

2. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ban, ngành có liên quan:

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.4. Trách nhiệm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;- Chỉ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương