Về thành lập Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứutải về 30.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích30.36 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________________Số: 1441 /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứu,

đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý

một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh

_________________________CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 688/TTr-SNV ngày 02 tháng 3 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:

Thành lập Tổ Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ Nghiên cứu) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Tổ phó Thường trực;

3. Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, Tổ phó;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó;

5. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

6. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

7. Ông Lê Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên;

9. Ông Lê Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Thành viên;

10. Ông Trần Anh Tuấn, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thành viên;

11. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành viên;

12. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành viên;

13. Ông Hoàng Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành viên;

14. Ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thành viên;

15. Ông Trần Văn Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Thành viên;

16. Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành viên;

18. Ông Mai Hữu Quyết, Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên.

Nhiệm vụ của Tổ Nghiên cứu như sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị báo cáo những hạn chế, bất cập và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2001/NĐ-CP.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng các nội dung kiến nghị Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của Thành phố.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng dự thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP.Điều 3. Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ Chuyên viên) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Đức Thanh, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp, Tổ trưởng;

2. Ông Châu Vĩ Tuấn, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp, Tổ phó;

3. Bà Trần Mai Phương, Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính, Thành viên;

4. Ông Đặng Tuấn Khoa, Trưởng phòng Pháp chế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Bá Thành, Trưởng phòng Thẩm định dự án, Sở Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Vũ Ngọc Anh, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Thành viên;

8. Bà Tô Thị Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ và Dự toán, Cục Thuế Thành phố, Thành viên;

10. Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Trưởng phòng Tư pháp Quận 1, Thành viên;

11. Ông Đỗ Minh Long, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 3, Thành viên;

12. Ông Đoàn Thanh Liêm, Trưởng phòng Tư pháp Quận 5, Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Liễu, Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi, Thành viên;

15. Ông Bùi Minh Phương, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bình Tân, Thành viên;

16. Ông Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh, Thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị Hạnh Lê, Chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp, Thành viên;

18. Ông Võ Văn Cang, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ, Thành viên;

19. Ông Trần Minh Đức, Chuyên viên Phòng Quản lý quy hoạch chung, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Thành viên.Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên viên như sau:

1. Tổ Chuyên viên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ Nghiên cứu và có trách nhiệm giúp Tổ Nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 của Quyết định này.

2. Tổ Chuyên viên chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổ Nghiên cứu lập Kế hoạch chi tiết để tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp của Tổ Nghiên cứu; tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 93/2001/NĐ-CP trình Tổ Nghiên cứu.

4. Tham mưu Tổ Nghiên cứu lập dự toán kinh phí hoạt động của Tổ Nghiên cứu, Tổ chuyên viên chuyển Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Điều 5. Chế độ làm việc:

1. Tổ Nghiên cứu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; các thành viên Tổ Nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ Nghiên cứu được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ đối với các văn bản do Tổ trưởng ký ban hành; đối với văn bản do Tổ phó Thường trực ký ban hành sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

3. Kinh phí hoạt động của Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên được ngân sách cấp theo quy định pháp luật.Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:
- Như Điều 7;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB:CVP, các PVP;

- Sở Nội vụ (3b);

- Các Phòng Chuyên viên;

- Lưu: VT, (VX-VN)CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Thành Phong: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2016-3
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209
2016-3 -> Số: 1378 /QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016
2016-3 -> Về thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 2020
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương