VỤ KẾ hoạch – TÀi chíNHtải về 9.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.76 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


Số: 357/KHTC-TK


V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm gửi báo cáo thống kê về Vụ KHTC để tổng hợp số liệu phục vụ sơ kết, tổng kết công tác tư pháp năm, thời hạn gửi báo cáo đối với kỳ báo cáo sáu tháng chậm nhất là ngày 02/6/2015, riêng Cục kiểm soát thủ tục hành chính gửi chậm nhất là ngày 14/6/2015, nhưng đến thời điểm hiện tại (19/6/2015) Vụ Kế hoạch – Tài chính chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ các đơn vị thuộc Bộ.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 theo yêu cầu của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP, gửi về Vụ Kế hoạch –Tài chính chậm nhất là 16giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2015 để Vụ kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ sơ kết công tác tư pháp năm 2015 (Chi tiết liên hệ: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính; điện thoại: 04.62739546).

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị.

Gửi kèm Công văn này Danh mục các biểu mẫu thống kê thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ( Phụ lục số 01)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tải);

- Lưu: VT.
VỤ TRƯỞNG


(đã ký)

Nguyễn Đình Tạp


: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments -> 1595
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
1595 -> Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê VỀ CÔng tác tư pháp thuộc trách nhiệm báo cáo của cáC ĐƠn vị thuộc bộ theo quy đỊnh tại thông tư SỐ 20/2013/tt-btp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương