Ủy ban nhân dâNtải về 11.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.86 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2493/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh diện tích quy hoạch Cụm công nghiệp Dốc 47 và Cụm công nghiệp Long Phước 1 theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025

straight connector 1


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Thực hiện Công văn số 9048/BCT-CNĐP ngày 19/6/2014 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2065/TTr-SCT ngày 29/7/2015 và Tờ trình số 2118/TTr-SCT ngày 31/7/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025, cụ thể:

1. Tại Tiểu mục 1, Mục II, Phụ lục 03: Điều chỉnh diện tích quy hoạch Cụm công nghiệp Dốc 47 từ 97,65 ha giảm xuống còn 88,65 ha (điều chỉnh giảm 9 ha diện tích Cụm công nghiệp Dốc 47 từ chức năng đất công nghiệp sang đất ở để thực hiện dự án khu dân cư - thương mại phục vụ công nhân, người lao động và các đối tượng khác có nhu cầu).2. Tại Tiểu mục 7, Mục II, Phụ lục 03: Điều chỉnh diện tích quy hoạch Cụm công nghiệp Long Phước 1 từ 108 ha giảm xuống còn 75 ha cho phù hợp với Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 9048/BCT-CNĐP ngày 19/6/2014 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025, vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Minh Phúc
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương