Uy ban nhân dân tỉnh yên bái số 1317 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích23.09 Kb.


UY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số 1317 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcYên bái, ngày 31 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập trường Trung học phổ thông

Đồng Tâm tại thành phố Yên Bái.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Căn cứ Luật Giáo dục ban hành năm 2005; Nghị quyết số 37/2004/QH-11 của Quốc hội khoá 11 về giáo dục, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2001-2010.

- Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ- CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ ngoài công lập

- Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học Phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGD-ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo ;

- Xét đơn và hồ sơ xin thành lập trường Trung học Phổ thông Đồng Tâm của ông Vũ Ngọc Kỳ, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty cổ phần đào tạo Đồng Tâm ngày 30 tháng 8 năm2007.

- Căn cứ tờ trình số 77/TTr - SGD- ĐT tỉnh Yên Bái ngày 31 tháng 8 năm 2007 về việc thành lập trường Trung học Phổ thông Đồng Tâm tại thành phố Yên Bái của Sở Giáo Dục - Đào tạo.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Trường Trung học phổ thông Đồng Tâm tại thành phố Yên Bái, với nội dung sau :

1. Tên gọi : Trường Trung học phổ thông Đồng Tâm,

2. Cơ quan quản lý: Công ty cổ phần đào tạo Đồng Tâm,

Đại diện là ông Vũ Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty. Giới tính Nam, sinh ngày 12/02/1946, dân tộc kinh, quốc tịch Việt Nam, CMT số 012789290 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/6/2006, chỗ ở hiện tại tổ 40, phố Hào Gia, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.3. Chức năng, nhiệm vụ:

Trường Trung học phổ thông Đồng Tâm thực hiện theo quy định Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ- BGD- ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.4. Loại hình đào tạo: Trường Trung học phổ thông Đồng Tâm là loại hình trường ngoài công lập ( tư thục), nằm trong hệ thống các trường phổ thông của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chụi sự chỉ đạo và thanh tra trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Yên Bái. Mọi hoạt động của nhà trường thực hiện theo pháp luật và quy định của địa phương.

5. Chương trình đào tạo: theo chương trình giáo dục trung học phổ thông của Bộ Giáo dục- Đào tạo đã ban hành.

6. Quy mô đào tạo:

- Năm học 2007- 2008 có 5- 6 lớp với 210 học sinh.

- Năm học 2008-2009 có 9-11 lớp với 390 học sinh.

- Năm học 2010- 2011 có 14 lớp với 600 học sinh.7. Địa điểm: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, diện tích 9.000 m2.

Điều 2. Hệ thống tổ chức của Trường Trung học phổ thông Đồng Tâm gồm:

- Tổ chức mở trường: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đào tạo Đồng Tâm,

- Hội đồng cổ đông : là các thành viên góp vốn xây dựng trường.

- Hội đồng quản trị: do Hội đồng cổ đông bầu ra, hoạt động theo tổ chức và điều lệ hoạt động của nhà trường.

- Ban Giám hiệu: có nhiệm vụ điều hành hoạt động của trường , gồm có 1 Hiệu trưởng có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ- BGD-ĐT, ngày 2/4 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, giúp việc Hiệu trưởng có từ 1-2 Phó Hiệu trưởng,

+ Hiệu trưởng, Hiệu phó của Trường Trung học phổ thông Đồng Tâm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT trường trung học phổ thông Đồng Tâm và giám đốc sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Yên Bái .

- Năm học đầu tiên Trường thành lập 2 tổ chuyên môn: Tổ tự nhiên, Tổ xã hội, căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường sẽ xây dựng các tổ chuyên môn theo quy định hiện hành.

- Đội ngũ giáo viên : Giáo viên thỉnh giảng, giáo viên cơ hữu thực hiện theo quy định của luật Giáo dục và thực hiện theo điều 23, 24, 25 của Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập được ban hành theo Quyết định số 39/2001/QD-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Cán bộ hành chính: Nhà trường bố trí cán bộ hành chính theo đúng quy định.

Điều 3. Tài chính của nhà trường:

- Nguồn tài chính hoạt động của Trường trung học phổ thông Đồng Tâm: Từ nguồn đóng góp của các cổ đông, tiền thu học phí của học sinh, tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn vay tín dụng từ Ngân hàng, Trường tự cân đối, hạch toán thu, chi và thực hiện các nghĩa vụ đối với Ngân sách theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Giáo dục- Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công ty Cổ phần đào tạo Đồng Tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-Như điều 4.

-Chánh , Phó VP.

- CHuyên viên: TH, CN, VX-Lưu HC, TH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị HạnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương