Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 11.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích11.16 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2740/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận thành phố Biên Hòa đạt chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ -

phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 01/HĐBT ngày 01/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác chống nạn mù chữ;

Căn cứ Nghị định số 338/HĐBT ngày 26/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thực hiện Luật Phổ cập giáo dục tiểu học;

Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xóa mù chữ đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 14/GDĐT ngày 05/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra đánh giá kết quả chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Thực hiện Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc trung học;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1984/TTr-SGDĐT ngày 31/8/2015 về việc đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đạt chuẩn xóa mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận thành phố Biên Hòa đạt chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm 30/10/2014.

Điều 2. UBND thành phố Biên Hòa phát huy và củng cố vững chắc thành quả đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương