Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích10.7 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3519/QĐĐC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh

về việc duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 01) quy hoạch chi tiết xây dựng

tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Xét Tờ trình số 239/TTr-SXD ngày 30/10/2015 của Sở Xây dựng; UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 01) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai như sau:

Tại gạch đầu hàng thứ hai, Khoản 6, Điều 1:

- Nội dung đã ghi: “Bổ sung mục tiêu thực hiện dự án: Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại, sản xuất phân hữu cơ trên địa bàn huyện Định Quán và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

- Nay sửa lại thành: “Bổ sung mục tiêu thực hiện dự án: Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại trên địa bàn huyện Định Quán và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 01) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh* Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 đã đăng Công báo số 37 ngày 28/7/2015 trang 2207.
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương