Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 12.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.48 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1778/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai

giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025 tại Quyết

định số 1284/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1453/TTr-SCT ngày 28 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Bổ sung địa điểm dự án trung tâm thương mại thuộc dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa vào Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Khu trung tâm thương mại

- Mã số: TT 35;

- Vị trí: Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Phân hạng: Hạng III;

- Diện tích: 21.393,8m2;

- Năm đầu tư: Năm 2015.Điều 2. Giao Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung còn lại của Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương