Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 19.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích19.46 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1975/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Phụ lục III và Phụ lục IX tại Quyết định số 327/QĐ-UBND

ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2015 tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1800/SCT-TTXTTM ngày 06/7/2015 về việc điều chỉnh Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục III và Phụ lục IX tại Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Tại Phụ lục III, điều chỉnh bỏ Mục 6: “Tổ chức đoàn khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản tại Thái Lan” vào Quý III do Hội Nông dân tỉnh chủ trì.

- Tại Phụ lục IX, điều chỉnh Mục III: Hội chợ triển lãm, giao thương tại nước ngoài như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồngTT

NỘI DUNG

Tự cân đối/KP khác

Chi từ kinh phí XTTM

III

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, GIAO THƯƠNG TẠI NƯỚC NGOÀI
2.546

1

Hội chợ đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Spoga - Gafa - CHLB Đức 2015
600,00

2

Hội chợ thương mại Việt Nam - Campuchia 2015
100,00

3

Hội chợ Quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Hồng Kông 2015
500,00

4

Hội chợ Quốc tế Funiture Singapore 2015
546,00

5

Hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai mở rộng thị trường Hoa Kỳ 2015
800,00

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác tại Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương