Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêNtải về 9.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.57 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN


______________

Số: 878/QĐ-CTUBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

_______________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 451/TTr-CNCQG-SGDĐT ngày 21/4/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Trung học cơ sở Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia trong thời hạn 5 năm.

Điều 2. Trường Trung học cơ sở Đông Kết có trách nhiệm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, Chủ tịch UBND xã Đông Kết, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông Kết và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương