Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêNtải về 56.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích56.38 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN


Số: 764/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016;Xét đề nghị của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 374/TTr-SGDĐT ngày 05/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 9.500 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập; 2.700 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường trung học phổ thông ngoài công lập năm học 2016-2017 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu UBND tỉnh giao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định khác có liên quan, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng

Phụ lục 1

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CÔNG LẬP NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên)

_____________________________________STT

Tên Trường

Số học sinh

được tuyển

Số lớp

1

Trung học phổ thông Hưng Yên

450

11

2

Trung học phổ thông Tiên Lữ

480

12

3

Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo

320

8

4

Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám

280

7

5

Trung học phổ thông Phù Cừ

400

10

6

Trung học phổ thông Nam Phù Cừ

200

5

7

Trung học phổ thông Kim Động

400

10

8

Trung học phổ thông Đức Hợp

320

8

9

Trung học phổ thông Nghĩa Dân

240

6

10

Trung học phổ thông Ân Thi

400

10

11

Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn

360

9

12

Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão

280

7

13

Trung học phổ thông Yên Mỹ

440

11

14

Trung học phổ thông Minh Châu

240

6

15

Trung học phổ thông Triệu Quang Phục

320

8

16

Trung học phổ thông Mỹ Hào

480

12

17

Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật

360

9

18

Trung học phổ thông Văn Lâm

440

11

19

Trung học phổ thông Trưng Vương

400

10

20

Trung học phổ thông Văn Giang

520

13

21

Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm

360

9

22

Trung học phổ thông Khoái Châu

400

10

23

Trung học phổ thông Nam Khoái Châu

360

9

24

Trung học phổ thông Trần Quang Khải

360

9

25

Trung học phổ thông Nguyễn Siêu

360

9

26

Trường THPT Chuyên Hưng Yên

(Không tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên)

330

10

Tổng

9.500

239

Phụ lục 2

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ NGOÀI CÔNG LẬP

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên)

___________________________________________STT

Tên trường

Số học sinh

được tuyển

Số lớp

1

Trường THPT Tô Hiệu

225

5

2

Trường THPT Quang Trung

180

4

3

Trường THPT Ngô Quyền

180

4

4

Trường THPT Nguyễn Du

225

5

5

Trường THPT Nguyễn Trãi

180

4

6

Trường THPT Lê Quý Đôn

360

7

7

Trường THPT Phùng Hưng

270

6

8

Trường THPT Hồng Bàng

180

4

9

Trường THPT Hồng Đức

225

5

10

Trường THPT Nguyễn Công Hoan

180

4

11

Trường THPT Hùng Vương

315

7

12

Trường THPT Lương Tài

135

3

13

Đoàn Thị Điểm – Ecopark

90

2

Tổng

2.700

60


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương