Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 206 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 93.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích93.77 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 206 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13tháng 01 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Công văn số 01/STP-PBGDPL ngày 02 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 3. Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ Tư pháp; Cục Công tác Phía Nam- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;

- Các Báo, Đài thành phố;

- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng CV, PCNC (2b);

- Lưu: VT, (NC/K) D.125TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Hứa Ngọc ThuậnỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp; Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 03/8/2013 về triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 với các nội dung cụ thể sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Trung ương và thành phố.

3. Tăng cường vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn được phổ biến; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả.

5. Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của các cấp, các ngành, phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có biện pháp thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 03/8/2013 về triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Ban hành Quyết định thay thế Quyết định 46/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND thành phố Quy định một số mức chi cụ thể cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: sau khi Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được cơ quan có thẩm quyền ban hành.2. Phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành

a) Phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực đến mọi đối tượng.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện và kinh phí tổ chức: sẽ có kế hoạch riêng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tư pháp.

b) Phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội ban hành trong năm 2013, trọng tâm gồm: Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai 2013, Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, Luật Tiếp công dân, Luật Đấu thầu 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và các Luật mới sẽ được Quốc hội ban hành trong năm 2014.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tiếp tục phổ biến các văn bản Luật khác thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: lao động; nhà ở (nhà ở xã hội); đất đai; xây dựng; an toàn giao thông; quy chế dân chủ ở cơ sở; thuế; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng cháy, chữa cháy; thừa phát lại; cư trú; bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; quốc phòng – an ninh; nghĩa vụ quân sự; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.3. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và thành phố

a) Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” (theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 19/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09/5/2013 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 5248/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Thực hiện Quyết định số 6408/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016 (theo Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Tiếp tục thực hiện Chương trình “Bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 - 2015” (theo Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

g) Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận 1 và quận Bình Thạnh giai đoạn 2013 -2016 (theo Quyết định số 6044/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân quận 1, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và các Sở, ngành, đoàn thể được phân công.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

h) Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011-2015 (theo quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1939/KH-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

i) Thực hiện Kế hoạch số 5967/KH-UBND ngày 08/11/2013 triển khai thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

j) Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

k) Tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định thay thế Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

l) Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 12/11/2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về tuyên truyền, phổ biến các thông tin về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và các điều ước quốc tế về Biển mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

m) Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 2815/KHPH-STP-HLHPN ngày 01/8/2013 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố về phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017.

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

n) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2016 (theo Kế hoạch số 3861/KH-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 29/KH-BDT ngày 21/8/2013 của Ban Dân tộc thành phố)

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc thành phố.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

o) Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Cựu Chiến binh (theo Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/06/2008 giữa Bộ Tư pháp và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Kế hoạch liên tịch số 3281/KHLT-STP-CCB ngày 19/7/2012 giữa Sở Tư pháp và Hội Cựu Chiến binh thành phố)

- Cơ quan chủ trì: Hội Cựu Chiến binh thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

p) Phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (theo Chương trình phối hợp số 1570/CTPH-BTP-CĐVCVN ngày 18/5/2009 giữa Bộ Tư pháp và Công đoàn Viên chức Việt Nam về phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công đoàn Viên chức Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

q) Các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở

a) Xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và tổ chức triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2004

b) Ban hành Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; bãi bỏ Chỉ thị số 24/2010/CT-UBND ngày 15/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác hòa giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2014.

c) Ban hành Quyết định quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: sau khi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

a) Tiếp tục thực hiện việc quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (gọi tắt là HĐPH.TP) và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện (gọi tắt là HĐPH.QH).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổng hợp, xây dựng Danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

c) Rà soát, thống kê, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

6. Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”

a) Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức tuần lễ kỷ niệm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11” năm 2014 trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: tháng 11/2014 (thời điểm cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp)

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

b) Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.8. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện thí điểm xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị được chọn thực hiện thí điểm.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” trên cơ sở phát huy vai trò của Hội Luật gia thành phố, Chi Hội Luật gia quận, huyện và các tổ chức, cá nhân khác nhằm đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

9. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết và thực hiện việc sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và Thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của HĐPH.QH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 thay thế Thông tư 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố được bố trí trong Dự toán chi từ ngân sách thành phố năm 2014 (Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014).

b) Kinh phí thực hiện Kế hoạch đối với các mục thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được bố trí từ nguồn kinh phí triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch căn cứ theo quy định tại các Quyết định ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đó./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Hứa Ngọc Thuận
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-2
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-2 -> BỘ XÂy dựng số : 334 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-2 -> Quy đỊnh quản lý theo đỒ Án quy hoạch phân khu tỷ LỆ 1/2000 (1/5000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đÔ thị TỶ LỆ 1/2000 khu phưỜng (XÃ) quậN (huyệN) ĐÃ ĐƯỢc ubnd tp. HỒ chí minh phê duyệt tại quyếT ĐỊnh số QĐ-ubnd ngày tháng năM
2014-2 -> CÁ nhâN ĐƯỢc nhập quốc tịch việt nam theo quyếT ĐỊnh số 2217/QĐ-ctn ngàY 15/11/2013 CỦa chủ TỊch nưỚC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương