UÛy ban nhaândaâN



tải về 12.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.89 Kb.

UÛY BAN NHAÂNDAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC



Soá : 1406 /QÑ-UBND


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc




Ñoàng Xoaøi, ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2006



QUYEÁT ÑÒNH

V/v cho pheùp thaønh laäp Hoäi Ngöôøi muø

huyeän Chôn Thaønh




UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Caên cöù Thoâng tö soá 01/2004/TT-BNV ngaøy 15/01/2004 cuûa Boä Noäi vuï höôùng daãn thöïc hieän moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû Quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Theo ñeà nghò cuûa Chuû tòch UBND huyeän Chôn Thaønh vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï,



QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Cho pheùp thaønh laäp “Hoäi Ngöôøi muø huyeän Chôn Thaønh” (döôùi ñaây goïi taét laø Hoäi)

Ñòa ñieåm laøm vieäc cuûa Hoäi ñaët taïi: Thò traán Chôn Thaønh - huyeän Chôn Thaønh.



Ñieàu 2.

a/ Hoäi coù tö caùch phaùp nhaân, coù con daáu rieâng, coù taøi khoaûn rieâng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc.

b/ Giao Chuû tòch UBND huyeän Chôn Thaønh coù traùch nhieäm giuùp UBND tænh thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc treân ñòa baøn ñoái vôùi Hoäi.

Ñieàu 3. Trong thôøi haïn 90 ngaøy keå töø ngaøy Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh, Ban vaän ñoäng thaønh laäp Hoäi phaûi toå chöùc Ñaïi hoäi ñeå chính thöùc baàu ra Ban Chaáp haønh Hoäi vaø hoaït ñoäng theo nhieäm kyø.

Sau khi keát thuùc Ñaïi hoäi, Ban laõnh ñaïo Hoäi coù traùch nhieäm gôûi keát quaû Ñaïi hoäi ñeán UBND tænh (thoâng qua Sôû Noäi vuï), bao goàm:

- Vaên baûn ñeà nghò pheâ duyeät quy cheá hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

- Bieân baûn: Thoâng qua quy cheá hoaït ñoäng, baàu Ban Chaáp haønh Hoäi (coù danh saùch keøm theo).

- Phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Hoäi trong thôøi gian tôùi.

- Nghò quyeát Ñaïi hoäi.



Ñieàu 4. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Chuû tòch UBND Chôn Thaønh, Tröôûng Ban vaän ñoäng thaønh laäp Hoäi Ngöôøi muø huyeän Chôn Thaønh, thuû tröôûng caùc ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy keå töø ngaøy kyù./.

TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH


CHUÛ TÒCH

NGUYEÃN TAÁN HÖNG
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương