UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙCtải về 82.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích82.59 Kb.


UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC


Soá: 1358/QÑ-UBNDCOÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Bình Phöôùc, ngy 05 thng 7 nm 2012QUYEÁT ÑÒNH

Pheâ duyeät Ñeà aùn thaønh laäp Phoøng Coâng chöùng soá 02

vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03 tænh Bình PhöôùcCHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Luaät Coâng chöùng ngaøy 29/11/2006;

Caên cöù Nghò ñònh soá 02/2008/NÑ-CP ngaøy 04/01/2008 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Coâng chöùng;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 949/QÑ-UBND ngaøy 14/4/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc vaø Quyeát ñònh soá 1766/QÑ-UBND ngaøy 27/7/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc söûa ñoåi, boå sung Quyeát ñònh soá 949/QÑ-UBND ngaøy 14/4/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc Pheâ duyeät Ñeà aùn Quy hoaïch vaø phaùt trieån toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc ñeán naêm 2020;

Caên cöù Keá hoaïch soá 73/KH-UBND ngaøy 14/6/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc thöïc hieän Nghò Quyeát soá 49-NQ/TW cuûa Boä Chính trò veà Chieán löôïc caûi caùch tö phaùp ñeán naên 2020;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Tö phaùp taïi Coâng vaên soá 310/STP-BTTP ngaøy 20/9/2011 vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 1425/TTr-SNV ngaøy 05/12/2011,


QUYEÁT ÑÒNH:
Ñiu 1. Pheâ duyeät keøm theo Quyeát ñònh naøy Ñeà aùn thaønh laäp Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03 tænh Bình Phöôùc.

Ñiu 2. Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Giaùm ñoác Sôû Tö phaùp, Giaùm ñoác Sôû Taøi chính, Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ, Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.
CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu

UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


ÑEÀ AÙN

Thaønh laäp Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø

Phoøng Coâng chöùng soá 03 tænh Bình Phöôùc

(Ban hnh km theo Quyt ñònh s 1358/QÑ-UBND

ngaøy 05/7/2012 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc)I. Cô sôû phaùp lyù.

- Luaät Coâng chöùng ngaøy 29/11/2006.

- Nghò ñònh soá 02/2008/NÑ-CP ngaøy 04/01/2008 cuûa Chính phuû Quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Coâng chöùng.

- Quyeát ñònh soá 949/QÑ-UBND ngaøy 14/4/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc vaø Quyeát ñònh soá 1766/QÑ-UBND ngaøy 27/7/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc söûa ñoåi, boå sung Quyeát ñònh soá 949/QÑ-UBND ngaøy 14/4/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc pheâ duyeät Ñeà aùn Quy hoaïch vaø phaùt trieån toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc ñeán naêm 2020.

- Keá hoaïch soá 73/KH-UBND ngaøy 14/6/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc thöïc hieän Nghò Quyeát soá 49-NQ/TW cuûa Boä Chính trò veà Chieán löôïc caûi caùch tö phaùp ñeán naên 2020.

II. Söï cn thit thnh lp Phng Cng chöùng s 02 v Phng Cng chöùng s 03 tænh Bình Phöôùc.

Bình Phöôùc laø tænh mieàn nuùi, coù 07 ñôn vò haønh chính huyeän vaø 03 ñôn vò haønh chính thò xaõ nhöng hieän taïi toaøn tænh chæ coù 01 Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc soá 01 ñaët taïi Sôû Tö Phaùp vaø 05 Vaên phoøng Coâng chöùng môùi caáp pheùp thaønh laäp taïi huyeän Chôn Thaønh, huyeän Hôùn Quaûn, huyeän Ñoàng Phuù, thò xaõ Ñoàng Xoaøi vaø thò xaõ Phöôùc Long.

Thöïc hieän xaõ hoäi hoùa coâng chöùng theo ñuùng chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc; nhaèm goùp phaàn phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi; ñoàng thôøi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc toå chöùc vaø caù nhaân coù nhu caàu coâng chöùng, chöùng thöïc hôïp ñoàng giao dòch, giaûm bôùt phaàn gaùnh naëng coâng vieäc cho UBND caùc caáp vaø taïo söï chuyeån giao vieäc coâng chöùng hôïp ñoàng giao dòch töø UBND caùc caáp veà caùc toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng trong ñoù coù Phoøng Coâng chöùng;

Thöïc hieän Quyeát ñònh soá 949/QÑ-UBND ngaøy 14/4/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc pheâ duyeät Ñeà aùn quy hoaïch vaø phaùt trieån toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc ñeán naêm 2020 vaø thöïc hieän Keá hoaïch soá 73/KH-UBND ngaøy 14/6/2011 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc thöïc hieän Nghò Quyeát 49-NQ/TW cuûa Boä Chính trò veà Chieán löôïc caûi caùch tö phaùp ñeán naêm 2020, giai ñoaïn 2011-2015;

Töø cô sôû treân, vieäc thaønh laäp theâm 02 Phoøng Coâng chöùng tröïc thuoäc Sôû Tö phaùp goàm: Phoøng Coâng chöùng soá 02 ñaët taïi thò xaõ Bình Long vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03 ñaët taïi thò xaõ Phöôùc Long laø raát caàn thieát.

III. Teân goïi, toå chöùc, ñòa ñieåm, truï sôû laøm vieäc, kinh phí.

1. Phng Cng chöùng s 2 tænh Bình Phöôùc.

a) Teân goïi:

- Teân ñaày ñuû: Phoøng Coâng chöùng soá 02 tænh Bình Phöôùc.

- Goïi taét: Phoøng Coâng chöùng soá 02.

b) Veà toå chöùc:

- Tröôûng phoøng : Hieän laø Coâng chöùng vieân Phoøng Coâng chöùng soá 01.

- Coâng chöùng vieân : 02.

- Chuyeân vieân: 02 ngöôøi coù trình ñoä Cöû nhaân Luaät.

- Nhaân vieân: 01 keá toaùn toát nghieäp trung caáp hoaëc toát nghieäp ñaïi hoïc chuyeân ngaønh taøi chính keá toaùn, 01 thuû quyõ kieâm vaên thö, 01 baûo veä.

c) Ñòa chæ truï sôû:

- Ñaët taïi trung taâm haønh chính thò xaõ Bình Long.

- UBND thò xaõ Bình Long boá trí ñaát ñeå xaây döïng truï sôû laøm vieäc Phoøng Coâng chöùng soá 02.

d) Kinh phí:

- Kinh phí xaây döïng truï sôû laøm vieäc do ngaân saùch Nhaø nöôùc tænh caáp, döï kieán kinh phí xaây döïng truï sôû khoaûng 02 tyû ñoàng (hai tyû ñoàng).

- Ngaân saùch Nhaø nöôùc tænh hoã trôï kinh phí hoaït ñoäng cho Phoøng trong 03 thaùng ñaàu: 120 trieäu ñoàng (moät traêm hai möôi trieäu ñoàng).

2. Phoøng Coâng chöùng soá 03 tænh Bình Phöôùc:

a) Teân goïi:

- Teân ñaày ñuû: Phoøng Coâng chöùng soá 03 tænh Bình Phöôùc.

- Goïi taét: Phoøng Coâng chöùng soá 03.

b) Veà toå chöùc:

- Tröôûng phoøng: Hieän laø coâng chöùng vieân Phoøng Coâng chöùng soá 01.

- Coâng chöùng vieân: 02.

- Chuyeân vieân: 02 ngöôøi coù trình ñoä cöû nhaân Luaät.

- Nhaân vieân: 01 keá toaùn toát nghieäp trung caáp hoaëc toát nghieäp ñaïi hoïc taøi chính keá toaùn, 01 thuû quyõ kieâm vaên thö, 01 baûo veä.

c) Ñòa chæ truï sôû:

- Ñaët taïi trung taâm haønh chính thò xaõ Phöôùc Long.

- UBND thò xaõ Phöôùc Long boá trí ñaát ñeå xaây döïng truï sôû laøm vieäc Phoøng Coâng chöùng soá 03.

d) Kinh phí:

- Kinh phí xaây döïng truï sôû laøm vieäc do ngaân saùch Nhaø nöôùc tænh caáp, döï kieán kinh phí xaây döïng truï sôû khoaûng 02 tyû ñoàng (hai tyû ñoàng).

- Ngaân saùch Nhaø nöôùc tænh hoã trôï kinh phí hoaït ñoäng cho Phoøng trong 03 thaùng ñaàu: 120 trieäu ñoàng (moät traêm hai möôi trieäu ñoàng).

IV. Phaân loaïi ñôn vò söï nghieäp cuûa 02 Phoøng Coâng chöùng:

1. 02 Phoøng Coâng chöùng laø ñôn vò söï nghieäp coù thu, töï chuû 100%, töï ñaûm baûo toaøn boä chi phí hoaït ñoäng, töï chòu traùch nhieäm veà thöïc hieän nhieäm vuï, toå chöùc boä maùy, bieân cheá vaø taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

2. Vieäc mua saém trang thieát bò ban ñaàu phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa 02 Phoøng Coâng chöùng thöïc hieän theo ñònh möùc ñöôïc quy ñònh taïi Quyeát ñònh soá 170/2006/QÑ-TTg ngaøy 18/7/2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy ñònh tieâu chuaån, ñònh möùc trang thieát bò vaø phöông tieän laøm vieäc cuûa cô quan vaø caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc nhaø nöôùc.

V. Keá hoaïch trieån khai thöïc hieän:

1. Veà coâng taùc chuyeân moân:

Ñeå baûo ñaûm thöïc thi coù hieäu quaû trong trieån khai thöïc hieän vieäc thaønh laäp Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø soá 03 theo ñuùng thôøi gian quy ñònh cuûa phaùp luaät, ñoàng thôøi vôùi vieäc thöïc hieän xaõ hoäi hoùa hoaït ñoäng coâng chöùng, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa toå chöùc vaø coâng daân, caàn thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cô baûn sau:

a) Cuûng coá, kieän toaøn veà toå chöùc boä maùy, bieân cheá, nôi laøm vieäc, trang thieát bò caàn thieát phuïc vuï cho caùc Phoøng Coâng chöùng, caùc ñieàu kieän caàn thieát vaø thöôøng xuyeân boài döôõng nghieäp vuï ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï.

b) Ñaåy maïnh caûi caùch thuû tuïc haønh chính trong hoaït ñoäng coâng chöùng, ñaûm baûo ñôn giaûn, thuaän tieän, hieäu quaû, ñuùng phaùp luaät.

c) Taêng cöôøng ñaàu tö cô sôû vaät chaát, trang thieát bò cho caùc Phoøng Coâng chöùng trong töøng giai ñoaïn, baûo ñaûm kinh phí hoaït ñoäng, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa toå chöùc, coâng daân.

d) Töøng böôùc chuyeån giao caùc giao dòch hôïp ñoàng töø UBND caùc caáp veà toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng thöïc hieän.

ñ) Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, chaát löôïng phuïc vuï toå chöùc vaø coâng daân, ñaûm baûo tuyeät ñoái tính phaùp lyù cuûa hôïp ñoàng vaø caùc giao dòch daân söï.

e) Thöïc hieän ñaøo taïo naâng cao trình ñoä ñoäi nguõ Coâng chöùng vieân ñaùp öùng nhu caàu coâng chöùng cuûa toå chöùc, coâng daân treân ñòa baøn tænh.

f) Thöïc hieän xaõ hoäi hoùa hoaït ñoäng coâng chöùng treân ñòa baøn tænh ñi vaøo neà neáp, oån ñònh vaø cô baûn ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu coâng chöùng cuûa ngöôøi daân. Hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng coâng chöùng nhaø nöôùc.

g) Naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû hoaït ñoäng coâng chöùng, caùc quy trình, trình töï, thuû tuïc coâng chöùng ñaûm baûo nhanh choùng, thuaän tieän, khoâng gaây phieàn haø, saùch nhieãu toå chöùc, coâng daân.2. Caùc giaûi phaùp chuû yeáu:

a) Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà coâng chöùng treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhö: Baùo, ñaøi, tuyeân truyeàn, quaûng baù veà phaùt trieån toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng vaø vò trí, vai troø, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng.

b) Nghieân cöùu, tham möu UBND tænh ban haønh caùc cô cheá, chính saùch hoã trôï kinh phí ñeå boài döôõng, ñaøo taïo chuyeân moân, nghieäp vuï cho caùc Coâng chöùng vieân haønh ngheà coâng chöùng.

c) Thaønh laäp heä thoáng döõ lieäu, thöôøng xuyeân caäp nhaät tin ñeå cung caáp thoâng tin.

d) AÙp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng. Töøng böôùc keát noái thoâng tin giöõa caùc toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh vaø caùc tænh baïn ñeå trao ñoåi kinh nghieäm vaø giaûm thieåu caùc ruûi ro trong hoaït ñoäng ngheà nghieäp cuûa Coâng chöùng vieân.

VI. Toå chöùc thöïc hieän:

1. Sôû Tö Phaùp:

- Coù traùch nhieäm trieån khai thöïc hieän noäi dung Ñeà aùn sau khi ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät; phoái hôïp vôùi Sôû Noäi vuï trong vieäc toå chöùc saép xeáp nhaân söï vaø tuyeån duïng vieân chöùc cho taäp söï taïi 02 Phoøng Coâng chöùng; ñoàng thôøi, phoái hôïp vôùi Sôû Taøi chính caáp kinh phí cho vieäc mua saém trang thieát bò ban ñaàu caàn thieát phuïc vuï cho hoaït ñoäng vaø caáp kinh phí cho 03 thaùng hoaït ñoäng ban ñaàu.

- Sau 03 thaùng keå töø khi coù Quyeát ñònh thaønh laäp, caùc Phoøng Coâng chöùng seõ ñi vaøo hoaït ñoäng. Thôøi gian ñaàu, 02 Phoøng Coâng chöùng thueâ (möôïn) truï sôû laøm vieäc taïm thôøi ñeå hoaït ñoäng. Sôû Tö phaùp coù traùch nhieäm lieân heä vôùi UBND thò xaõ Bình Long vaø UBND thò xaõ Phöôùc Long boá trí ñaát ñeå xaây döïng truï sôû laøm vieäc Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03, döï kieán trong naêm 2012.

2. Sôû Noäi vuï:

Chuû trì, phoái hôïp vôùi Sôû Tö phaùp tham möu UBND tænh thaønh laäp caùc Phoøng Coâng chöùng theo ñuùng thaåm quyeàn vaø quy ñònh cuûa phaùp luaät; ñoàng thôøi, phoái hôïp Sôû Tö phaùp tham möu UBND tænh veà keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh.3. Sôû Taøi chính:

Chuû trì, phoái hôïp vôùi Sôû Tö phaùp tham möu, ñeà xuaát UBND tænh caáp kinh phí hoaït ñoäng ban ñaàu cho Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03; ñoàng thôøi, tham möu UBND tænh caáp kinh phí ñeå trieån khai thöïc hieän Ñeà aùn phaùt trieån toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc ñeán naêm 2020.4. Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö:

Chuû trì, phoái hôïp vôùi Sôû Tö phaùp vaø caùc sôû, ngaønh coù lieân quan tham möu, ñeà xuaát UBND tænh caáp kinh phí xaây döïng truï sôû laøm vieäc cho Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03.5. Cuïc Thueá tænh:

Coù traùch nhieäm höôùng daãn thöïc hieän laäp caùc loaïi soå saùch, ñaêng kyù maõ soá thueá vaø quaûn lyù thueá, ñaêng kyù söû duïng bieân lai, hoaù ñôn, chöùng töø trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa Phoøng Coâng chöùng soá 02 vaø Phoøng Coâng chöùng soá 03.6. UBND thò xaõ Bình Long vaø Phöôùc Long:

- Caên cöù Ñeà aùn naøy, phoái hôïp vôùi Sôû Tö phaùp trong vieäc boá trí ñaát ñeå xaây döïng truï sôû laøm vieäc cuûa Phoøng Coâng chöùng ñuùng quy hoaïch, ñaûm baûo hieäu quaû, chaát löôïng hoaït ñoäng coâng chöùng treân ñòa baøn quaûn lyù cho phuø hôïp.

Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Phoøng Coâng chöùng hoaït ñoäng vaø thöïc hieän vieäc chuyeån giao coâng chöùng caùc hôïp ñoàng giao dòch chuyeån töø UBND thò xaõ vaø UBND xaõ, phöôøng veà Phoøng Coâng chöùng thöïc hieän.

7. Baùo Bình Phöôùc, Ñaøi Phaùt thanh - Truyeàn hình tænh:

Coù traùch nhieäm thöôøng xuyeân ñaêng taûi caùc vaên baûn phaùp luaät hieän haønh vaø vaên baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa tænh veà hoaït ñoäng coâng chöùng; kòp thôøi ñöa tin, phaûn aùnh ñoái vôùi vieäc phaùt trieån vaø hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc haønh ngheà coâng chöùng treân ñòa baøn tænh.8. Traùch nhieäm cuûa caùc Phoøng Coâng chöùng:

Thöïc hieän vieäc toå chöùc trieån khai thöïc hieän, ñaêng kyù maõ soá thueá, laøm thuû tuïc khaéc daáu, laäp caùc loaïi soå saùch, toå chöùc hoaït ñoäng vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï nhaø nöôùc theo ñuùng quy ñònh phaùp luaät vaø noäi dung cuûa Ñeà aùn naøy./.CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương