UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙCtải về 26.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích26.82 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá: 634/QÑ-UBND


Bình Phöôùc, ngy 03 thng 4 nm 2012

QUYEÁT ÑÒNH

Thaønh laäp Ban Quaân - Daân y tænh Bình PhöôùcCHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Thoâng tö lieân tòch soá 08/2005/TTLT-BYT-BQP ngaøy 16/3/2005 cuûa Boä Y teá vaø Boä Quoác phoøng höôùng daãn trieån khai thöïc hieän Chæ thò soá 25/2004/CT-TTg ngaøy 29/6/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà taêng cöôøng coâng taùc keát hôïp quaân - daân y chaêm soùc, baûo veä söùc khoûe nhaân daân vaø boä ñoäi trong tình hình môùi;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Y teá taïi Tôø trình soá 23/TTr-SYT ngaøy 15/3/2012 vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 349/TTr-SNV ngaøy 28/3/2012,


QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Thnh lp Ban Qun - Dn y tænh Bình Phöôùc (döôùi ñaây gi tt l Ban), gm cc ng, b c tn sau:

1. OÂng Nguyeãn Ñoàng Thoâng - Giaùm ñoác Sôû Y teá - Tröôûng ban;

2. OÂng Leâ Vaên Ba - Chuû nhieäm quaân y, Boä CHQS tænh - Phoù Tröôûng ban Thöôøng tröïc;

3. OÂng Quaùch AÙi Ñöùc - Phoù Giaùm ñoác Sôû Y teá - Phoù Tröôûng Ban;


Caùc uûy vieân cuûa Ban:

4. OÂng Töø Phöông Nam - Giaùm ñoác Beänh vieän Ña khoa tænh;

5. OÂng Toâ Ñöùc Sinh - Giaùm ñoác Trung taâm Y teá döï phoøng tænh;

6. OÂng Nguyeãn Ñöùc Quaûng - Tröôûng phoøng Keá hoaïch - Toång hôïp, Sôû Y teá;

7. OÂng Traàn Minh Tieán - Phoù Giaùm ñoác Trung taâm Kieåm nghieäm Döôïc phaåm - Myõ phaåm tænh;

8. OÂng Phaïm Khaéc Ñöôïc - Beänh xaù tröôûng, BCH Quaân söï tænh;

9. OÂng Ñoaøn Vaên Ñònh - Chuû nhieäm Quaân y, BCH BÑ Bieân phoøng tænh;

10. OÂng Tröông Vaên Lôïi - Chuû nhieäm Quaân y, Binh Ñoaøn 16;  1. Baø Traàn Thò Toan - Tröôûng phoøng Taøi chính - Keá toaùn, Sôû Y teá;

12. OÂng Leâ Anh Tuaán - Phoù Tröôûng phoøng Nghieäp vuï y, Sôû Y teá;

13. OÂng Leâ Quang Thaùi - Phoù Tröôûng phoøng Keá hoaïch - Toång hôïp;Ñiu 2. Ban coù nhöõng nhieäm vuï sau:

1. Caên cöù keá hoaïch coâng taùc keát hôïp quaân daân y cuûa Quaân khu vaø tình hình thöïc tieãn cuûa ñòa phöông xaây döïng keá hoaïch coâng taùc quaân daân y trong töøng giai ñoaïn, töøng naêm vaø ñeà xuaát keá hoaïch ngaân saùch baûo ñaûm cho coâng taùc keát hôïp quaân - daân y trình Chuû tòch Uyû ban nhaân daân tænh pheâ duyeät.

2. Chæ ñaïo vaø toå chöùc phoái hôïp thöïc hieän caùc nhieäm vuï thöôøng xuyeân cuûa coâng taùc y teá quaân söï ñòa phöông.

3. Toå chöùc hieäp ñoàng, thoáng nhaát chæ ñaïo, ñieàu haønh caùc löïc löôïng quaân - daân y coù treân ñòa baøn tænh thöïc hieän caùc noäi dung sau:

a) Huy ñoäng caùc löïc löôïng quaân - daân y tham gia vaøo vieäc chaêm soùc söùc khoeû nhaân daân trong khu vöïc ñoùng quaân;

b) Keát hôïp quaân - daân y trong coâng taùc phoøng choáng dòch vaø toå chöùc löïc löôïng thoáng nhaát choáng dòch khi coù tình huoáng dòch beänh, khuûng boá sinh hoïc xaûy ra;

c) Hoã trôï laãn nhau giöõa caùc Beänh vieän Quaân - Daân y trong coâng taùc phoøng beänh vaø chöõa beänh;

d) Caùc tuyeán quaân y coù vuøng bieân giôùi... nôi toå chöùc y teá coøn yeáu veà chuyeân moân vaø thieáu nhaân löïc tham gia caáp cöùu, ñieàu trò cho nhaân daân nhö moät tuyeán y teá khu vöïc;

ñ) Caùc cô sôû y teá daân y tham gia caáp cöùu, ñieàu trò cho boä ñoäi;

e) Xaây döïng keá hoaïch saün saøng ñoái phoù coù hieäu quaû vôùi caùc tình huoáng khaån caáp xaûy ra;

f) Keát hôïp quaân - daân y trong coâng taùc ñaøo taïo, boå tuùc caùn boä nhaân vieân y teá vaø phaùt trieån khoa hoïc, kyõ thuaät y teá;

g) Toå chöùc thöïc hieän ñoäng vieân y teá thôøi chieán theo leänh cuûa Tö leänh Quaân khu vaø Chuû tòch UBND tænh;

h) Xaây döïng maïng löôùi toå chöùc cöùu chöõa vaän chuyeån ngöôøi bò thöông, bò beänh trong thôøi chieán cuûa khu vöïc phoøng thuû;

i) Ñònh kyø baùo caùo keát quaû thöïc hieän cuûa Ban Quaân - Daân y tænh leân Uyû ban nhaân daân tænh, Ban Quaân - Daân y Quaân khu vaø Ban Quaân - Daân y caáp Boä.Ñiu 3.

1. Caên cöù Thoâng tö lieân tòch soá 08/2005/TTLT-BYT-BQP ngaøy 16/3/2005 cuûa Boä Y teá vaø Boä Quoác phoøng höôùng daãn trieån khai thöïc hieän Chæ thò soá 25/2004/CT-TTg ngaøy 29/6/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà taêng cöôøng coâng taùc keát hôïp quaân - daân y chaêm soùc, baûo veä söùc khoûe nhaân daân vaø boä ñoäi trong tình hình môùi, Chuû tòch UBND huyeän ban haønh Quyeát ñònh Kieän toaøn Ban Quaân - Daân y caáp huyeän cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá taïi ñòa phöông.2. Tröôûng Ban Quaân - Daân y tænh coù traùch nhieäm xaây döïng Quy cheá hoaït ñoäng cuûa Ban trình UBND tænh xem xeùt pheâ duyeät laøm caên cöù thöïc hieän.

Ñiu 4. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Giaùm ñoác Sôû Y teá, Tröôûng Ban Quaân - Daân y tænh, Chæ huy tröôûng Ban Chæ huy Quaân söï tænh, Chæ huy tröôûng Boä Chæ huy Boä ñoäi Bieân phoøng tænh, Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ, Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan vaø caùc oâng, baø coù teân taïi Ñieàu 1 chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.
CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương