UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 16.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích16.94 Kb.
UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


Soá: 2084/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngy 09 thng 10 nm 2012


QUYEÁT ÑÒNH

Thaønh laäp Trung taâm Phaùt trieån quyõ ñaát huyeän Buø Ñaêng

CH TÒCH Y BAN NHN DN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Thoâng tö lieân tòch soá 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngaøy 08/01/2010 cuûa lieân Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng - Boä Noäi vuï - Boä Taøi chính veà vieäc höôùng daãn chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn, cô caáu toå chöùc vaø cô cheá taøi chính cuûa Toå chöùc phaùt trieån quyõ ñaát;

Xeùt ñeà nghò cuûa Chuû tòch UBND huyeän Buø Ñaêng taïi Tôø trình soá 47/TTr-UBND ngaøy 30/5/2012 vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 1337/TTr-SNV ngaøy 25/9/2012,QUYEÁT ÑÒNH:

Ñiu 1. Thaønh laäp Trung taâm Phaùt trieån quyõ ñaát huyeän Buø Ñaêng (sau ñaây goïi taét laø Trung taâm) tröïc thuoäc UBND huyeän Buø Ñaêng.

Ñieàu 2.

1. Trung taâm laø ñôn vò söï nghieäp coù thu, töï baûo ñaûm moät phaàn hoaëc toaøn boä chi phí hoaït ñoäng, coù tö caùch phaùp nhaân, coù truï sôû vaø con daáu rieâng; ñöôïc môû taøi khoaûn taïi Kho baïc Nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc tín duïng ñeå hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

2. Chuû tòch UBND huyeän Buø Ñaêng quy ñònh cuï theå chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn, cô caáu toå chöùc vaø cô cheá taøi chính cuûa Trung taâm theo höôùng daãn taïi Thoâng tö lieân tòch soá 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngaøy 08/01/2010 cuûa lieân Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng - Boä Noäi vuï - Boä Taøi chính vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät (neáu coù).

Ñiu 3. Toå chöùc boä maùy, bieân cheá:

1. Trung taâm do Giaùm ñoác ñieàu haønh vaø coù töø 01 ñeán 02 Phoù Giaùm ñoác giuùp vieäc Giaùm ñoác. Vieäc boå nhieäm, mieãn nhieäm Giaùm ñoác, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm thöïc hieän theo quy ñònh phaân caáp thaåm quyeàn quaûn lyù coâng chöùc, vieân chöùc ñaõ ñöôïc UBND tænh ban haønh vaø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

2. Trung taâm coù khoâng quaù 03 boä phaän chuyeân moân, nghieäp vuï.

3. Bieân cheá cuûa Trung taâm thuoäc bieân cheá söï nghieäp do UBND huyeän quyeát ñònh trong toång soá bieân cheá söï nghieäp cuûa huyeän ñöôïc UBND tænh giao haøng naêm.Ñiu 4. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Giaùm ñoác Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Chuû tòch UBND huyeän Buø Ñaêng, Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.
CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương