UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 17.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.83 Kb.
UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá: 1808/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngaøy 03 thaùng 8 naêm 2011QUYEÁT ÑÒNH

Pheâ duyeät döï aùn ñaàu tö caûi taïo ñaøn boø

treân ñòa baøn tænh giai ñoaïn 2011 - 2015

CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08/7/1999 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng, ñöôïc söûa ñoåi, boå sung taïi Nghò ñònh soá 12/2000/NÑ-CP ngaøy 05/5/2000 vaø Nghò ñònh soá 07/2003/NÑ-CP ngaøy 30/01/2003;

Caên cöù Thoâng tö soá 06/1999/TT-BKH ngaøy 24/11/1999 cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö höôùng daãn veà toång möùc ñaàu tö, hoà sô thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö vaø baùo caùo ñaàu tö, ñaõ ñöïôc söûa ñoåi, boå sung taïi Thoâng tö soá 11/2000/TT-BKH ngaøy 11/9/2000 vaø Thoâng tö soá 04/2003/TT-BKH ngaøy 17/6/2003;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö taïi Tôø trình 628/TTr-SKHÑT ngaøy 19/7/2011,QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Pheâ duyeät Döï aùn ñaàu tö caûi taïo ñaøn boø treân ñòa baøn tænh giai ñoaïn 2011 - 2015, vôùi caùc noäi dung nhö sau:

1. Teân döï aùn: Caûi taïo ñaøn boø treân ñòa baøn tænh giai ñoaïn 2011 - 2015.


2. Chuû ñaàu tö: Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT.

3. Toå chöùc laäp döï aùn: Ban Quaûn lyù chöông trình caûi taïo ñaøn boø.

4. Muïc tieâu ñaàu tö:

Caûi taïo ñaøn boø cuûa tænh baèng vieäc thöïc hieän Zebu hoùa ñaøn boø ñeå naâng cao taàm voùc, taïo ra ñaøn boø caùi neàn coù theå troïng treân 250 kg, ñuû ñieàu kieän phoái gioáng vôùi caùc gioáng boø chuyeân thòt vaø chuyeân söõa cao saûn cuûa theá giôùi nhaèm taïo ra ñaøn boø chuyeân thòt, chuyeân söõa cuûa tænh ñaït chaát löôïng cao, ñöa ñaøn boø lai Zebu chieám 65 - 70% toång ñaøn boø cuûa tænh vaøo naêm 2015.


Naâng cao nhaän thöùc cho ngöôøi chaên nuoâi veà vai troø vaø lôïi ích cuûa vieäc gieo tinh nhaân taïo aùp duïng trong coâng taùc phoái gioáng boø, chuyeån giao tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät giuùp ngöôøi noâng daân aùp duïng vaøo thöïc teá hieäu quaû, goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn dòch beänh, taïo giaù trò kinh teá cao vaø phaùt trieån beàn vöõng.

5. Noäi dung vaø quy moâ ñaàu tö:

- Ñaàu tö vaät tö gieo tinh nhaân taïo (suùng gieo tinh, duïng cuï gieo tinh …) cho hoä chaên nuoâi boø thoâng qua vieäc cung caáp cho ñoäi nguõ daãn tinh vieân; ñaàu tö vaät tö gieo tinh nhaân taïo (GTNT) cho caùc trang traïi chaên nuoâi boø ôû quy moâ vöøa vaø lôùn coù ñoäi nguõ caùn boä thöïc hieän coâng taùc GTNT.

- Ñaàu tö 85 con boø ñöïc gioáng Zebu giao cho hoä noâng daân vôùi quy moâ chaên nuoâi nhoû ôû caùc vuøng saâu, vuøng xa chöa coù ñieàu kieän thöïc hieän GTNT.

- Döï aùn trieån khai cung caáp 16.000 lieàu tinh (söû duïng tinh boø Sind vaø Brahman), 16.000 lít nitô ñeå phuïc vuï gieo tinh cho treân 13.000 boø caùi trong phaïm vi toaøn tænh trong 5 naêm 2011 - 2015.6. Ñòa ñieåm thöïc hieän: döï aùn trieån khai treân phaïm vi toaøn tænh.

7. Toång möùc ñaàu tö:

4.631.047.310

ñoàng.

Trong ñoù:- Chi phí tröïc tieáp:

4.306.847.000

ñoàng.

- Chi phí giaùn tieáp:

105.300.000

ñoàng.

- Chi phí döï phoøng:

219.096.000

ñoàng.

8. Nguoàn voán ñaàu tö:

- Ngaân saùch nhaø nöôùc (voán söï nghieäp kinh teá): 4.534.143.000 ñoàng.- Voán nhaân daân ñoùng goùp: 97.100.000 ñoàng.

9. Hình thöùc quaûn lyù döï aùn: Chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù döï aùn.

10. Thôøi gian thöïc hieän döï aùn: Naêm 2011 - 2015.

Ñieàu 2. Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT laø chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm tieáp tuïc trieån khai caùc böôùc tieáp theo ñuùng quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc, toå chöùc thöïc hieän döï aùn theo caùc noäi dung ñaõ ñöôïc pheâ duyeät taïi Ñieàu 1.

Ñieàu 3. Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh; Giaùm ñoác caùc sôû, ngaønh: Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Taøi chính, Kho baïc Nhaø nöôùc Bình Phöôùc; chuû ñaàu tö vaø Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy keå töø ngaøy kyù./.
CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương