UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 21.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích21.52 Kb.


UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


Soá: 1469/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngy 21 thng 6 nm 2011QUYEÁT ÑÒNH

Veà vieäc phaân vuøng moâi tröôøng tieáp nhaän nöôùc thaûi vaø khí thaûi coâng nghieäp

treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc ñeán naêm 2020.
CHUÛ TÒCH UBND TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003;

Caên cöù Luaät Baûo veä moâi tröôøng ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005;

Caên cöù Luaät Tieâu chuaån vaø Quy chuaån kyõ thuaät ngaøy 29 thaùng 6 naêm 2006;

Caên cöù Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09 thaùng 8 naêm 2006 cuûa Chính phuû veà quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Baûo veä moâi tröôøng; Nghò ñònh soá 21/2008/NÑ-CP ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2008 veà söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP ngaøy 09 thaùng 8 naêm 2006 cuûa Chính phuû veà quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Baûo veä moâi tröôøng;

Caên cöù Nghò ñònh soá 127/2007/NÑ-CP ngaøy 01 thaùng 8 naêm 2007 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Tieâu chuaån vaø Quy chuaån kyõ thuaät;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 04/2008/QÑ-BTNMT ngaøy 18 thaùng 7 naêm 2008 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh caùc quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà moâi tröôøng;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 16/2008/QÑ-BTNMT ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà moâi tröôøng;

Caên cöù Thoâng tö soá 16/2009/TT-BTNMT ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh caùc quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà moâi tröôøng;

Caên cöù Thoâng tö soá 25/2009/TT-BTNMT ngaøy 16 thaùng 11 naêm 2009 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh caùc quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà moâi tröôøng;

Theo ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng taïi Tôø trình soá 259/TTr-TNMT ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2011,

QUYEÁT ÑÒNH:

Ñiu 1. Quy ñònh veà phaân vuøng moâi tröôøng tieáp nhaän nöôùc thaûi vaø khí thaûi coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc ñeán naêm 2020 ñeå aùp duïng caùc tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà moâi tröôøng nhö sau:

1. Phaân vuøng moâi tröôøng caùc nguoàn nöôùc maët ñeå tieáp nhaän caùc nguoàn nöôùc thaûi coâng nghieäp (Phuï luïc 1 keøm theo).

2. Phaân vuøng moâi tröôøng khoâng khí ñeå tieáp nhaän caùc nguoàn khí thaûi coâng nghieäp (Phuï luïc 2 keøm theo).

Ñiu 2. Xaùc ñònh vaø tính toaùn löu löôïng caùc nguoàn xaû thaûi nöôùc thaûi, khí thaûi coâng nghieäp nhö sau:

1. Caùc toå chöùc, caù nhaân laø chuû caùc khu saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï hoaëc caùc cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï hoaït ñoäng treân ñòa baøn tænh Bình phöôùc (goïi taét laø caùc toå chöùc, caù nhaân) coù traùch nhieäm quan traéc, thoáng keâ, ño ñaïc löôïng chaát thaûi, tính toaùn, xaùc ñònh löu löôïng nöôùc thaûi, khí thaûi coâng nghieäp thaûi ra moâi tröôøng ñeå aùp duïng heä soá löu löôïng nguoàn thaûi cho phuø hôïp.

2. Caùc toå chöùc, caù nhaân coù traùch nhieäm cung caáp ñuùng, ñaày ñuû, chính xaùc vaø trung thöïc caùc thoâng tin veà löu löôïng nöôùc thaûi, khí thaûi coâng nghieäp cho cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà moâi tröôøng. Trong tröôøng hôïp soá lieäu cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân cung caáp chöa ñuû tin caäy, cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà moâi tröôøng seõ tính toaùn, xaùc ñònh laïi hoaëc tröng caàu giaùm ñònh theo quy ñònh phaùp luaät.

3. Trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc thuø tuøy thuoäc vaøo quy moâ, tính chaát döï aùn, cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï, ñieàu kieän cuï theå veà moâi tröôøng tieáp nhaän nöôùc thaûi vaø khí thaûi, ñòa ñieåm thöïc hieän döï aùn vaø quy hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ñòa phöông, UÛy ban nhaân daân tænh Bình Phöôùc coù nhöõng quy ñònh rieâng.

Ñiu 3. Quy ñònh veà phaân vuøng moâi tröôøng tieáp nhaän nöôùc thaûi vaø khí thaûi coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc seõ ñöôïc ñieàu chænh, thay theá hoaëc boå sung phuø hôïp vôùi quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh hoaëc khi coù söï thay ñoåi cuûa caùc Tieâu chuaån, Qui chuaån kyõ thuaät quoác gia veà moâi tröôøng baét buoäc aùp duïng.

Ñiu 4. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Thuû tröôûng caùc Sôû, ngaønh: Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Ban Quaûn lyù Khu kinh teá, Taøi chính, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Coâng Thöông, Xaây döïng, Coâng an tænh, Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Bình Phöôùc, Chi cuïc Baûo veä moâi tröôøng; Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ; Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò vaø caùc toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.


KT. CHUÛ TÒCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

Phaïm Vaên Toøng: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương