UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 113.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích113.71 Kb.


UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


Soá: 1238/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngy 24 thng 5 nm 2011


QUYEÁT ÑÒNH

Pheâ duyeät Quy hoaïch chi tieát phoøng luõ vaø xaây döïng

coät moác caûnh baùo luõ cho haï löu hoà thuûy ñieän Srok Phu Mieâng

CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 298/QÑ-UBND ngaøy 04/2/2008 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc pheâ duyeät ñeà cöông vaø döï toaùn laäp Quy hoaïch chi tieát phoøng luõ vaø xaây döïng coät moác caûnh baùo luõ cho haï löu hoà thuûy ñieän Srok Phu Mieâng;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 928/QÑ-UBND ngaøy 09/5/2008 cuûa UBND tænh veà vieäc ñieàu chænh boå sung moät soá noäi dung trong Quyeát ñònh soá 298/QÑ-UBND ngaøy 04/2/2008 cuûa UBND tænh;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp & Phaùt trieån noâng thoân taïi Tôø trình soá 93/TTr-SNN ngaøy 18/4/2011,

QUYEÁT ÑÒNH:

Ñiu 1. Pheâ duyeät Quy hoaïch chi tieát phoøng luõ vaø xaây döïng coät moác caûnh baùo luõ cho haï löu hoà thuûy ñieän Srok Phu Mieâng, vôùi caùc noäi dung chuû yeáu sau ñaây:

1. Tn quy hoch: Quy hoaïch chi tieát phoøng luõ vaø xaây döïng coät moác caûnh baùo luõ cho haï löu hoà thuûy ñieän Srok Phu Mieâng.

2. Nh thu thöïc hin Quy hoch: Vieän Kyõ thuaät Bieån.

3. Phm vi v ñoái töôïng quy hoch:

Ñaây laø quy hoaïch chi tieát neân Döï aùn ñöôïc nghieân cöùu taïi caùc khu vöïc thöôøng xuyeân chòu aûnh höôûng ngaäp luït thuoäc haï löu hoà Srok Phu Mieâng, bao goàm caùc xaõ: Thanh An, Taân Höng, huyeän Hôùn Quaûn; Nha Bích, Minh Laäp, huyeän Chôn Thaønh; Taân Thaønh, thò xaõ Ñoàng Xoaøi vaø moät phaàn caùc xaõ trong vuøng phuï caän, vôùi dieän tích töï nhieân 3.287 ha.4. Muïc tieâu quy hoaïch:

Ñaùnh giaù thöïc traïng ngaäp luït haï löu coâng trình hoà thuûy ñieän Srok Phu Mieâng trong thôøi gian vöøa qua töø khi coù ñaäp thuûy ñieän Srok Phu Mieâng. Xaây döïng caùc kòch baûn xaû luõ ñeå xaùc ñònh caùc ñöôøng vieàn ngaäp luït töông öùng nhaèm quy hoaïch phoøng luõ cho haï löu ñaäp thuûy ñieän Srok Phu Mieâng.5. Quy hoaïch chi tieát phoøng luõ:

5.1. Hieän traïng khu vöïc quy hoaïch:

a) Khi qut khu vöïc quy hoch: Khu vöïc quy hoaïch thuoäc vuøng haï löu hoà thuûy ñieän Srok phu Mieâng, ven Soâng Beù, bao goàm 05 xaõ: Thanh An, Taân Höng, huyeän Hôùn Quaûn; Nha Bích, Minh Laäp, huyeän Chôn Thaønh; Taân Thaønh, thò xaõ Ñoàng Xoaøi vaø moät phaàn caùc xaõ trong vuøng phuï caän, vôùi dieän tích töï nhieân 3.287 ha vaø daân soá 44.678 ngöôøi. Khu vöïc nghieân cöùu coù maïng löôùi keânh raïch vôùi maät ñoä trung bình. Ñaùng löu yù laø caùc raïch lôùn coù nhieäm vuï tieâu thoaùt luõ quan troïng nhö: Suoái Buø Dinh, suoái Caùt, suoái Heo, Suoái Moùc, suoái Lu, suoái Nghieân.

b) Phaïm vi bò aûnh höôûng tröïc tieáp khi xaû luõ töông öùng thieát keá:

Keát quaû tính toaùn dieän tích ngaäp ñöôïc tính toaùn ñoái vôùi nhöõng vuøng chòu thieät haïi naëng do aûnh höôûng ngaäp luõ laø caùc xaõ Thanh An, Taân Höng huyeän Hôùn Quaûn vaø xaõ Minh Laäp huyeän Chôn Thaønh ñöôïc trình baøy trong Baûng sau:STT

Ñòa ñieåm

Dieän tích ngaäp öùng vôùi caùc taàn suaát luõ (ha)

Taàn suaát luõ (%)

50

20

10

5

1

Löu löôïng Q (m3/s)

1300

2000

2990

3960

5967

Thôøi gian xaû luõ (h)

24h

18h

12h

12h

6h

1

Xaõ Thanh An - Hôùn Quaûn

226

426

701

903

1358

2

Xaõ Taân Höng - Hôùn Quaûn

387

544

764

1070

1310

3

Xaõ Minh Laäp - Chôn Thaønh

349

433

468

686

819

- Khu vöïc aûnh höôûng cuûa xaõ Thanh An, huyeän Hôùn Quaûn chuû yeáu ven caùc suoái nhö: Suoái Buø Dinh; suoái khu vöïc aáp Sa Coâ; suoái khu vöïc toå 9 aáp Ñòa Haït; suoái Baø Haït khu vöïc aáp Trung Sôn, suoái Caùt khu vöïc aáp Traø Thanh.

- Khu vöïc aûnh höôûng cuûa xaõ Taân Höng, huyeän Hôùn Quaûn, ven caùc suoái sau: suoái Caùt khu vöïc aáp Loøng Hoà; suoái Boà Hoùc khu vöïc aáp Soùc Ruoäng; suoái Heo khu vöïc aáp Soùc Quaû; suoái Moùc khu vöïc aáp Soùc Quaû; suoái Lu khu vöïc aáp Soùc Quaû - Soùc ÖÙng

- Khu vöïc aûnh höôûng cuûa xaõ Minh Laäp – huyeän chôn Thaønh, ven caùc soâng, suoái: soâng Beù khu vöïc aáp 5; suoái khu vöïc aáp 5; soâng Beù khu vöïc suoái Nghieân.

- Ñaëc ñieåm vuøng aûnh höôûng: Phaïm vi ngaäp luït taäp trung taïi khu vöïc heïp, truõng naèm doïc theo caùc nhaùnh soâng suoái doïc theo soâng Beù. Taïi caùc vuøng ngaäp, phaân boá daân cö thöa, chuû yeáu laø ñaát noâng nghieäp hay ñaát troàng caây haøng naêm; cao trình ngaäp luït taïi moãi vuøng ngaäp coù möùc ñoä cheânh leäch khaù lôùn töø 0,3-15m vaø coù möùc ñoä ngaäp luït giaûm daàn töø thöôïng löu xuoáng haï löu.5.2. Tình hình ngp lt ñaõ xy ra: Töø khi nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng ñöa vaøo vaän haønh töø naêm 2006 ñeán nay ñaõ xaåy ra 02 laàn ngaäp luït phía haï löu coâng trình vaøo thaùng 8/2006 vaø thaùng 9/2009; trong ñoù tình traïng ngaäp luït trong thaùng 9/2009 xaåy ra theo thoáng keâ dieän tích ngaäp nhöõng khu vöïc tröïc tieáp bò aûnh höôûng xaû luõ khoaûng 1.219 ha, taïi thôøi ñieåm xaû luõ 2.000 m3/s (töông öùng taàn suaát xaû luõ 20%) cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng. Thieät haïi veà hoa maøu vaø taøi saûn, cuï theå nhö sau: Nhaø ôû bò ngaäp nöôùc 58 caên, nhaø bò saäp 01 caên; thieät haïi khoaûng 2.380 ha hoa maøu vaø caây coâng nghieäp; ngaäp khoaûng 5 ha ao caù vaø cuoán troâi khoaûng 500 con gaø, vòt.

5.3 Quy hoaïch phoøng luõ:

a) Phaân vuøng quy hoaïch:

- Vuøng 1 (vuøng coù khaû naêng ngaäp thöôøng xuyeân vaø gaây thieät haïi nhieàu): Khu vöïc ñaát thaáp naèm döôùi ñöôøng vieàn ngaäp öùng taàn suaát xaû luõ 50% (töông öùng vôùi Qx=1300m3/s ), bao goàm caùc xaõ: Thanh An, dieän tích ngaäp khoaûng 226ha; Taân Höng, dieän tích ngaäp khoaûng 387 ha; Minh Laäp, dieän tích ngaäp khoaûng 349 ha.

- Vuøng 2 (vuøng khoâng ngaäp thöôøng xuyeân): Laø vuøng dieän tích naèm treân ñöôøng vieàn ngaäp töông öùng vôùi taàn suaát xaû luõ P=50% (Qx=1300m3/s) ñeán ñöôøng vieàn ngaäp töông öùng vôùi taàn suaát 10% (Qx=2.990m3/s), bao goàm caùc xaõ: Thanh An, dieän tích ngaäp khoaûng 475 ha; Taân Höng, dieän tích ngaäp khoaûng 377 ha; Minh Laäp, dieän tích ngaäp khoaûng 119 ha.

- Vuøng 3 (vuøng ít xaåy ra): Laø vuøng dieän tích naèm treân ñöôøng vieàn ngaäp töông öùng vôùi taàn xuaát xaû luõ P=10% (Qx=2.990m3/s)b) Phöông n quy hoch phng l:

b.1) Phöông aùn cho Vuøng 1 (khaû naêng ngaäp thöôøng xuyeân):- Giaûi phaùp coâng trình:

+ Ñoái vôùi khu vöïc haï löu nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng, khu vöïc dieän tích ñaát saûn xuaát caây noâng nghieäp haøng naêm, vaøo muøa khoâ möïc nöôùc soâng Beù xuoáng thaáp neân khoâng theå bôm töôùi nöôùc phuïc vuï saûn xuaát; ñeå giuùp ngöôøi daân chuyeån ñoåi saûn xuaát töø muøa möa chính vuï sang muøa khoâ nhaèm haïn cheá thieät haïi do luõ, luït xaåy ra; ñeà nghò Nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng boá trí 01 coáng laáy nöôùc ôû vai ñaäp vôùi löu löôïng töø 3-4 m3/s ñeå ngaønh Noâng nghieäp & PTNT ñaàu tö heä thoáng keânh töôùi töï chaûy phuïc vuï nöôùc saûn xuaát noâng nghieäp phuïc vuï töôùi cho khoaûng 1.800 ha ñaát noâng nghieäp. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo an toaøn tính maïng vaø taøi saûn cuûa nhaân daân thì caàn coù giaûi phaùp cöùu hoä nhö ñaàu tö xaây döïng môû roäng khaåu ñoä caùc caàu, coáng vaø xaây môùi caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng chính vaøo caùc aáp vuøng saâu, vuøng xa chuû yeáu caùc xaõ Taân Höng, Thanh An huyeän Hôùn Quaûn; vöøa ñaûm baûo vieäc ñi laïi cho ngöôøi daân, vöøa laø ñöôøng phuïc vuï cho coâng taùc tìm kieám cöùu naïn trong khi coù luõ, luït xaåy ra

+ Xaây döïng heä thoáng coät moác caûnh baùo luõ: Ñaây laø giaûi phaùp quan troïng ñeå kieåm soaùt ñöôïc thôøi gian xaåy ra luõ, luït; möùc ñoä ngaäp luït ñoái vôùi nhöõng vuøng troïng ñieåm nhaèm giuùp chính quyeàn ñòa phöông caáp xaõ, thoân kòp thôøi naém thoâng tin luõ, luït nhaèm caûnh baùo cho ngöôøi daân bieát vaø phoøng traùnh hieäu quaû nhaát.- Gii php phi cng trình:

+ Tuyeân truyeàn, naâng cao nhaän thöùc cho ngöôøi daân tình hình luõ luït, thieân tai xaåy ra vaø caùc bieän phaùp phoøng traùnh; ñoàng thôøi chính quyeàn ñòa phöông toå chöùc kieåm tra vaø xöû lyù tình traïng laán chieám bôø soâng, suoái ñeå giaûm thieåu thieät haïi khi nöôùc daâng cao.

+ Do ñaây laø vuøng thöôøng xuyeân bò ngaäp luït neân trong quy hoaïch giao thoâng, xaây döïng khoâng quy hoaïch xaây döïng caùc coâng trình giao thoâng, nhaø cöûa, haï taàng noâng thoân ôû nhöõng vuøng naøy; ñaëc bieät caàn phaûi di dôøi ngay nhaø daân coøn sinh soáng trong vuøng ngaäp 1 vì luõ leân nhanh gaây nguy hieåm ñeán tính maïng vaø taøi saûn ngöôøi daân. Rieâng ñoái vôùi quy hoaïch saûn xuaát noâng nghieäp neân boá trí caây troàng theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng vuøng ngaäp, chæ neân troàng caùc loaïi caây troàng ngaén ngaøy nhö luùa, rau, ñaäu caùc loaïi, ñoàng thôøi saép xeáp muøa vuï cho phuø hôïp, cuï theå nhö taäp trung saûn xuaát vaøo vuï baét ñaàu töø thaùng 12 vaø keát thuùc tröôùc cuoái thaùng 5 naêm sau khi baét ñaàu muøa möa luõ.

b.2) Phöông aùn cho Vuøng 2 (ngaäp khoâng thöôøng xuyeân):- Giaûi phaùp coâng trình:

+ Xaây döïng caùc coät moác caûnh baùo luõ ôû nhöõng khu vöïc troïng ñieåm ngaäp, öùng vôùi cao trình ngaäp vaø taàn xuaát xaû luõ cuûa nhaø maùy trong khoaûng töø 10%- 50%.

+ Môû roäng, naâng cao khaåu ñoä caàu, coáng hieän coù vaø xaây döïng naâng caáp caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng chính ñaûm baûo cao trình vöôït luõ.

+ Xaây döïng caùc coâng trình haï taàng cô sôû phaûi ñaûm baûo coát neàn coâng trình naèm treân cao trình ngaäp öùng vôùi taàn suaát xaû luõ 1% cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng. Caùc coâng trình naøy caàn ñöôïc ñaàu tö xaây döïng kieân coá, ñoái vôùi nhaø daân caàn coù gaùc ñeå phoøng khi luõ daâng cao ñeå di dôøi taøi saûn vaø ngöôøi leân traùnh luõ.- Gii php phi cng trình: Ngoaøi bieän phaùp tuyeân truyeàn naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà luõ luït, ñoái vôùi khu vöïc ñaát coù cao trình naèm trong Vuøng 2 coù theå troàng caây laâu naêm nhöng khoâng neân troàng caùc laoi5 caây coù khaû naêng chòu ngaäp ngaén ngaøy (nhoû hôn 3 ngaøy); chæ troàng luùa nöôùc, caây hoa maàu hoaëc nuoâi caù ôû nhöõng khu vöïc ven soâng, suoái ñeå khi möïc nöôùc soâng xuoáng thaáp thì coù theå duøng bôm töôùi ñöôïc; ñoàng thôøi caàn thu hoaïch xong tröôùc muøa möa luõ chính vuï töùc laø khoaûng ñaàu thaùng 8 haøng naêm; neân troàng caùc caây haøng naêm nhö mía, chuoái, ñu ñuû vaø caây aên traùi coù khaû naêng chòu ngaäp ngaén ngaøy.

b.3) Phöông aùn cho vuøng 3: Do vuøng naøy ít coù khaû naêng gaây ngaäp, luït neân vieäc quy hoaïch phoøng luõ chuû yeáu vieäc tuyeân truyeàn vaø naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân; neân quy hoaïch troàng caây aên traùi laâu naêm, caây coâng nghieäp nhö tieâu, ñieàu, caø pheâ vaø boá trí khu daân cö.c) Xaùc ñònh caùc döï aùn öu tieân:

c.1) Xaây döïng heä thoáng moác caûnh baùo luõ:

- Xaây döïng heä thoáng coät moác caûnh baùo luõ coù vò trí moác caûnh baùo ñöôïc boá trí gaàn khu daân cö, deã quan saùt, ñaûm baûo choáng saït lôû do möa luõ vaø thuaän lôïi cho chính quyeàn ñòa phöông vaø nhaân daân bieát ñeå phoøng traùnh. Moãi khu vöïc ñöôïc boá trí töø 3-4 moác phuø hôïp vôùi ñòa hình thöïc teá, töông öùng vôùi caùc möùc luõ vaø taàn xuaát xaû luõ cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng. Heä thoáng moác coát theo heä cao ñoä, toïa ñoä Quoác gia VN 2000.

- Xaây döïng coät moác taïi caùc vò trí troïng ñieåm veà luõ luït sau thuûy ñieän Srok Phu Mieâng ñeå caûnh baùo möùc möùc ñoä ngaäp luït do xaû luõ gaây ra. Moác caûnh baùo xaû luõ theo 4 möùc öùng vôùi phöông aùn xaû luõ cuûa hoà Srok Phu Mieâng vôùi caùc caáp löu löôïng Q1=1300 m3/s, öùng vôùi baùo ñoäng luõ caáp 1; Q2 = 2000 m3/s, öùng vôùi baùo ñoäng luõ caáp 2; Q3 = P10% = 2990 m3/s (öùng vôùi taàn xuaát xaû luõ p = 10%) vaø baùo ñoäng luõ caáp 3; Q4 = P5% = 3960 m3/s (öùng vôùi taàn xuaát xaû luõ p = 5%).

- Ñeå chuû ñoäng phoøng, traùnh luõ, luït trong vuøng quy hoaïch, tröôùc heát caàn xaây döïng 20 coät moác taïi caùc khu vöïc troïng ñieåm, cuï theå nhö baûng sau:STT

VÒ TRÍ

CAO TRÌNH MÖÏC NÖÔÙC ÖÙNG VÔÙI
LÖU LÖÔÏNG VAØ THÔØI GIAN XAÛ LUÕ (m)


Q (m3/s)

1300

2000

2990

3960

Thôøi gian xaû(giôø)

24h

12h

12h

6h

1

Suoái Buø Ñinh - xaõ Thanh An

Moác caûnh baùo luõ Buø Dinh: 01÷04

58,8

60,6

63,1

64,6

2

Caàu Traø Thanh - xaõ Thanh An

Moác caûnh baùo luõ Traø Thanh: 01÷04

58,1

59,7

62,1

63,4

3

Suoái Caùt - AÁp Loøng Hoà - xaõ Taân Höng

Moác caûnh baùo luõ Loøng Hoà: 01÷04

57

58,6

60,6

61,8

4

 Suoái Heo-AÁp Soùc Quaû - xaõ Taân Höng

Moác caûnh baùo luõ Suoái Heo: 01÷03

53,2

54,3

55,8

56,7

5

 Suoái Lu- AÁp 5 - xaõ Minh Laäp

Moác caûnh baùo luõ AÁp 5: 01-03

50,6

51,3

52,6

53,3

6

Caàu Nha Bích - xaõ Minh Laäp

Moác caûnh baùo luõ Nha Bích: 01÷02

46,2

46,6

47,4

48,3

c.2) Qui ñònh möùc baùo ñoäng:

Töø keát quaû tính toaùn thuyû löïc cho thaáy dieãn bieán möïc nöôùc luõ taïi vuøng nghieân cöùu coù bieân ñoä dao ñoäng möïc nöôùc cao vaø phuï thuoäc vaøo dieãn bieán tình hình möa luõ treân löu vöïc, phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa hình loøng chaûy vaø phuï thuoäc vaøo luõ ôû löu vöïc phuï caän. Ñeå giaûm thieåu thieät haïi do luõ coù theå gaây ra treân löu vöïc, möùc caûnh baùo luõ ñöôïc ñeà xuaát rieâng cho khu vöïc soâng Beù haï löu hoà Srok Phu Mieâng nhö sau:

- Caáp thaáp nhaát (baùo ñoäng caáp 1): Caáp naøy xaåy ra thöôøng xuyeân vaø öùng vôùi tröôøng hôïp nhoùm phöông aùn xaû luõ hoà Srok Phu Mieâng vôùi löu löôïng xaû Q1=1300m3/s keát hôïp vôùi möa raøo khu giöõa P=30% thôøi ñoaïn 3 ngaøy, h= 48giôø. Möùc baùo ñoäng naøy töông öùng khi xaû luõ möïc nöôùc baét ñaàu traøn bôø, luùc naøy ngöôøi daân vaø chính quyeàn caàn phaûi naâng cao yù thöùc phoøng traùch luõ, lieân heä theo doõi kòp thôøi dieãn bieán thôøi tieát vaø lòch xaû luõ cuûa hoà ñeå chuaån bò öùng phoù.

- Caáp thöù 2 (baùo ñoäng caáp 2): Caáp öùng vôùi tröôøng hôïp nhoùm phöông aùn xaû luõ hoà Srok Phu Mieâng vôùi löu löôïng xaû Q2=2000m3/s keát hôïp vôùi möa raøo khu giöõa P=30% thôøi ñoaïn 3 ngaøy, thôøi gian xaû luõ h=18giôø; caáp naøy xaåy ra trong ñôït luõ thaùng 9/2009. Möùc baùo ñoäng naøy töông öùng khi xaû luõ möïc nöôùc baét ñaàu traøn bôø vaø daâng cao, luùc naøy ngaäp luõ ñaõ aûnh höôûng töông ñoái ñeán vieäc ñi laïi, moät soá ñöôøng giao thoâng bò ngaäp vaø chia caét, moät vaøi vò trí khu daân cö bò coâ laäp tuy nhieân chöa aûnh höôûng nhieàu ñeán caùc khu daân cö taäp trung maø aûnh höôûng chuû yeáu laø caây troàng caïn.

- Caáp thöù 3 (baùo ñoäng caáp 3): Caáp öùng vôùi tröôøng hôïp nhoùm phöông aùn xaû luõ hoà Srok Phu Mieâng vôùi löu löôïng xaû Q3=QP=10%=2990m3/s (öùng vôùi taàn suaát xaû luõ P=10%) keát hôïp vôùi möa raøo khu giöõa P=30% thôøi ñoaïn 3 ngaøy, h=18giôø. Möùc baùo ñoäng naøy töông öùng vôùi möùc ñoä ngaäp luït vaø thieät haïi laø khaù lôùn, ñöôøng giao thoâng bò ngaäp vaø chia caét, khoù khaên hôn trong coâng taùc cöùu trôï vaø caùc möïc nöôùc luõ baét ñaàu uy hieáp ñeán khu vöïc daân cö vaø ñaây laø möùc baùo ñoäng nguy hieåm caàn taäp trung trong coâng taùc cöùu hoä.

c.3) Di daân ra khoûi vuøng ngaäp luït:

Qua khaûo saùt thöïc teá hieän coù nhieàu hoä daân coøn sinh soáng ven soâng, suoái taïi caùc xaõ Thanh An vaø Taân Höng huyeän Hôùn Quaûn naèm trong Vuøng quy hoaïch 1 caàn phaûi di dôøi nhaø cöûa leân khu vöïc cao coù coát neàn treân cao trình möïc nöôùc baùo ñoäng caáp 3.c.4) Xaây döïng coâng trình töôùi saûn xuaát noâng nghieäp:

Ñoái vôùi khu vöïc haï löu nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng, dieän tích ñaát saûn xuaát caây noâng nghieäp haøng naêm, vaøo muøa khoâ möïc nöôùc soâng Beù xuoáng thaáp neân khoâng theå bôm töôùi nöôùc phuïc vuï saûn xuaát; ñeå giuùp ngöôøi daân chuyeån ñoåi saûn xuaát töø muøa möa chính vuï sang muøa khoâ nhaèm haïn cheá thieät haïi do luõ, luït xaåy ra; ñeà nghò Nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng boá trí 01 coáng laáy nöôùc ôû vai ñaäp vôùi löu löôïng töø 3-4 m3/s ñeå ngaønh Noâng nghieäp & PTNT ñaàu tö heä thoáng keânh töôùi töï chaûy phuïc vuï nöôùc saûn xuaát cho khoaûng 1.800 ha ñaát noâng nghieäp; ñaëc bieät öu tieân ñaàu tö xaây döïng coâng trình thuûy lôïi ñeå phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp trong Vuøng quy hoaïch 1, nhaèm chuyeån ñoåi thôøi vuï vaø cô caáu caây troàng, naâng cao ñôøi soáng cuûa nhaân daân.c.5) Qui ñònh vaän haønh:

- Vieäc vaän haønh hoà kieåm soaùt luõ caàn thöïc hieän theo quy trình ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. Caàn xaây döïng quy trình phoái hôïp vaän haønh ñieàu tieát xaû luõ lieân hoà chöùa bao goàm caùc hoà: Thaùc Mô, Caàn Ñôn, Srok Phu Mieâng, Phöôùc Hoøa coù xeùt ñeán cheá ñoä ngaäp ôû haï du, giaûm nheï aùp löïc luõ treân soâng chính.

- Vaøo muøa luõ, nhaø maùy thuûy ñieän caàn theo doõi caäp nhaät thoâng tin veà thôøi tieát, dieãn bieán xaû luõ ôû caùc hoà ôû thöôïng nguoàn, baûn tin döï baùo thôøi tieát, ñeå döï baùo cöôøng suaát vaø ñaëc bieät laø toång löôïng luõ seõ gia nhaäp vaøo hoà Srok Phu Mieâng, nhaèm chuû ñoäng xaû luõ ôû möùc <1.300m3/s.

- Trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng, coù theå xaû möùc cao hôn, nhöng neân töø töø naâng löôïng xaû vaø keùo daøi, ñeå nhaân daân kòp thôøi ñoái phoù, vì cöôøng suaát luõ daâng taïi vuøng quy hoaïch raát cao.

c.6) Qui ñònh xaây döïng nhaø ôû:

Khi quy hoaïch daân cö vaø cô sôû haï taàng trong khu vöïc, caàn tính theâm caùc yeáu toá:

- Quy hoaïch môùi khu daân cö caàn treân cao trình möïc nöôùc baùo ñoäng caáp 3 öùng vôùi löu löôïng xaû luõ Qxaû=2.990m3/s (P=10%) cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng.

- Caùc khu coâng nghieäp, heä thoáng caùc coâng trình haï taàng noâng thoân neân quy hoaïch treân cao trình möïc nöôùc ngaäp öùng vôùi taàn suaát xaû luõ 1% cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng, cuï theå nhö sau:

+ Ñoái vôùi khu vöïc coù cao trình ñaát thaáp hôn möïc nöôùc öùng vôùi möùc baùo ñoäng luõ Caáp 1: Do laø khu vöïc ngaäp thöôøng xuyeân, do vaäy khoâng boá trí quy hoaïch khu daân cö ôû nhöõng khu vöïc coù khaû naêng ngaäp saâu nhö: Ven Soâng Beù khu vöïc suoái Buø Dinh, suoái Baø Haït, suoái Caùt thuoäc xaõ Thanh An; suoái Boà Hoùc, Suoái Heo, suoái Moùc, suoái Maùy Bôm thuoäc xaõ Taân Höng.

+ Ñoái vôùi khu vöïc coù cao trình ñaát öùng vôùi möùc baùo ñoäng luõ töø Caáp 1 ñeán Caáp 3: Ngöôøi daân khoâng neân laøm nhaø cöûa khu vöïc naøy; do möùc ñoä ngaäp luït khoâng thöôøng xuyeân, neân ñoái vôùi nhöõng hoä daân hieän ñang sinh soáng thì caàn coù bieän phaùp soáng chung vôùi luõ luït baèng caùch toân cao neàn nhaø vaø laøm saøn, gaùc ñoà, coù coát neàn treân cao trình möùc luõ Caáp 2.

5.4. Voán ñaàu tö thöïc hieän qui hoaïch:

a) Ñeà xuaát döï aùn thöïc hieän:

- Nhaèm giuùp chính quyeàn ñòa phöông caáp xaõ, thoân kòp thôøi naém thoâng tin luõ, luït nhaèm caûnh baùo cho ngöôøi daân bieát vaø phoøng traùnh hieäu quaû nhaát; ngoaøi vieäc xaây döïng 20 coät moác caûnh baùo luõ, caàn nghieân cöùu ñaàu tö xaây döïng theâm caùc vò trí coät moác taïi xaùc xaõ Thanh An, Taân Höng huyeän Hôùn Quaûn, xaõ Minh Laäp huyeän Chôn Thaønh ñeå caûnh baùo luõ cho nhaân daân caùc khu vöïc bieát vaø coù bieän phaùp phoøng, traùnh toát hôn.

- Ñaàu tö xaây döïng heä thoáng keânh töôùi sau thuûy ñieän Srok Phu Mieâng.

- Ñaàu tö môùi vaø naâng caáp heä thoáng caùc caàu coáng giao thoâng treân caùc tuyeán ñöôøng chính ñeå ñaûm baûo ñöôøng giao thoâng vaø tieâu thoaùt luõ trong muøa möa luõ cuõng nhö phuïc vuï tìm kieám cöùu naïn

- Quy hoaïch khu daân cö vaø hoã trôï kinh phí giaûi toûa di dôøi daân khoûi vuøng qui hoaïch ngaäp luõ.

- Quy hoaïch saûn xuaát noâng nghieäp, haï taàng noâng thoân.- Thieát laäp traïm quan traéc thuûy vaên treân soâng Beù vaø soâng Ñak Quyùt nhö xaây döïng maïng löôùi quan traéc töï ghi taïi moät soá vò trí ñeå naém baét tình hình xaû luõ cuûa hoà Srok Phu Mieâng nhaèm kòp thôøi coù giaûi phaùp phoøng traùnh giaûm nheï thieät haïi do luõ luït gaây ra.

- Boå sung döï aùn khaûo saùt taøi lieäu cô baûn veà ñòa hình, maïng löôùi soâng suoái, maët caét ngang caùc soâng raïch chính doïc theo nhaùnh soâng Beù ñeå coù cô sôû döõ lieäu toát cho coâng taùc nghieân cöùu laâu daøi phuïc vuï cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh, ñaây laø nhieäm vuï khaù caáp thieát trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay.

- Xaây döïng döï aùn nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa hoà thuyû lôïi Phöôùc Hoøa ñeán caùc khu vöïc huyeän Chôn Thaønh vaø Thò xaõ Ñoàng Xoaøi.

b) Kinh phí thöïc hieän quy hoaïch:

Toång kinh phí thöïc hieän laø: 192.950.424.000 ñoàng (Mt trm chín möôi hai t, chín trm nm möôi triu, bn trm hai möôi bn nghìn ñoàng)

Trong ñoù:

- Chi phí laäp quy hoaïch ñaõ ñöôïc thöïc hieän laø: 650.424.000 ñoàng (Su trm nm möôi triu, bn trm hai möôi bn ñoàng).Bao gm: + Chi phí thieát keá quy hoaïch: 137.172.000 ñoàng;

+ Chi phí khaûo saùt ñòa hình: 344.789.000 ñoàng;

+ Chi phí khaûo saùt thuûy vaên: 95.089.000 ñoàng;

+ Chi phí ñieàu tra veát luõ: 23.070.000 ñoàng;

+ Chi phí laäp ñeà cöông vaø QLDA: 28.964.000 ñoàng;

+ Chi phí xaây döïng 20 coät moác: 21.340.000 ñoàng.(Caùc chi phí: thieát keá quy hoaïch, khaûo saùt ñòa hình, khaûo saùt thuûy vaên, xaây döïng coät moác ñaõ tieát giaûm 3%)

- Döï kieán chi phí thöïc hieän caùc döï aùn ñöôïc ñeà xuaát trong quy hoaïch laø: 192.300.000.000 ñoàng (Mt trm chín möôi hai t, ba trm triu ñoàng).Bao goàm:

+ Chi phí xaây döïng theâm caùc coät moác caûnh baùo luõ: 500.000.000 ñoàng;

+ Xaây döïng heä thoáng keânh töôùi sau thuûy ñieän Srok Phu Mieâng: 100.000.000.000 ñoàng;

+ Ñaàu tö môùi vaø naâng caáp heä thoáng caùc caàu coáng giao thoâng treân caùc tuyeán ñöôøng chính ñeå ñaûm baûo ñöôøng giao thoâng vaø tieâu thoaùt luõ trong muøa möa luõ cuõng nhö phuïc vuï tìm kieám cöùu naïn: 60.000.000.000 ñoàng;

+ Quy hoaïch khu daân cö vaø hoã trôï kinh phí giaûi toûa di dôøi daân khoûi vuøng qui hoaïch ngaäp luõ: 20.000.000.000 ñoàng;

+ Quy hoaïch saûn xuaát noâng nghieäp, haï taàng noâng thoân: 1.500.000.000 ñoàng+ Thieát laäp 02 traïm quan traéc thuûy vaên treân soâng Beù vaø soâng Ñak Quyùt: 9.000.000.000 ñoàng;

+ Boå sung döï aùn khaûo saùt taøi lieäu cô baûn veà ñòa hình, maïng löôùi soâng suoái, maët caét ngang caùc soâng raïch chính doïc theo nhaùnh soâng Beù: 500.000.000 ñoàng;

+ Xaây döïng döï aùn nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa hoà thuyû lôïi Phöôùc Hoøa ñeán caùc khu vöïc huyeän Chôn Thaønh vaø Thò xaõ Ñoàng Xoaøi: 800.000.000 ñoàng.Ñieàu 2. Toå chöùc thöïc hieän Quy hoaïch:

- Sau khi pheâ duyeät Quy hoaïch, Chi cuïc Thuûy lôïi vaø Phoøng choáng luït baûo (Thöôøng tröïc vn phng Ban chæ huy PCLB-TKCN tænh) toå chöùc coâng boá quy hoaïch ñeán caùc xaõ troïng ñieåm luõ, luït do xaõ luõ sau thuûy ñieän Srok Phu Mieâng ñaõ neâu trong quy hoaïch ñeå chính quyeàn ñòa phöông vaø nhaân daân hieåu vaø thöïc hieän coù hieäu quaû; ñoàng thôøi, nghieân cöùu ñeà xuaát döï aùn khaûo saùt boå sung ñòa hình, maët caét soâng, suoái treân soâng Beù haï löu hoà Srok Phu Mieâng vaø caém moác caûnh baùo boå sung ñeå naâng cao khaû naêng caûnh baùo luõ cho ngöôøi daân trong vuøng quy hoaïch.

- Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (Thöôøng tröïc Ban chæ huy PCLB - TKCN tænh) phoái hôïp cuøng vôùi Ban chæ huy PCLB-TKCN caùc huyeän Hôùn Quaûn, Chôn Thaønh thöïc hieän toát quy hoaïch sau khi ñöôïc pheâ duyeät; ñoàng thôøi, khi tieáp nhaän thoâng tin xaû luõ cuûa Nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng, Ban chæ huy PCLB-TKCN caùc huyeän Hôùn Quaûn, Chôn Thaønh thoâng tin kòp thôøi vaø chæ ñaïo caùc bieän phaùp phoøng, traùnh luõ, luït ñeán caùc xaõ Thanh An, Taân Höng, huyeän Hôùn Quaûn; Nha Bích, Minh Laäp, huyeän Chôn Thaønh. Ngoaøi ra, Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân caàn nghieân cöùu, phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò lieân quan ñeå xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän caùc döï aùn ñöôïc ñeà xuaát do ngaønh quaûn lyù nhaèm naâng cao hieäu quaû quy hoaïch.

- Nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng coù traùch nhieäm thoâng tin kòp thôøi tình hình xaû luõ vaø döï baùo keá hoaïch xaû luõ ñeán Ban chæ huy PCLB-TKCN tænh, Ban chæ huy PCLB-TKCN caùc huyeän Hôùn Quaûn, Chôn Thaønh vaø caùc UBND caùc xaõ phía haï löu coâng trình, ñeå xöû lyù kòp thôøi nhaèm giaûm thieät haïi do xaû luõ, luït gaây ra. Ñoàng thôøi, xem xeùt phoái hôïp vôùi ngaønh Noâng nghieäp trong vieäc thöïc hieän döï aùn söû duïng nöôùc sau hoà thuûy ñieän Srok Phu Mieâng ñeå naâng cao ñôøi soáng nhaân daân phía haï löu coâng trình.

- UBND caùc xaõ Thanh An, Taân Höng, huyeän Hôùn Quaûn; Nha Bích, Minh Laäp, huyeän Chôn Thaønh coù traùch nhieäm quaûn lyù caùc moác caûnh baùo luõ ôû ñòa phöông; ñoàng thôøi thoâng tin kòp thôøi tình hình xaû luõ cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Srok Phu Mieâng vaø möùc ñoä ngaäp luït ñeå ngöôøi daân bieát vaø chuû ñoäng phoøng, traùnh; ngoaøi ra, thöôøng xuyeân tuyeân truyeàn nhaèm naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân trong vieäc phoøng traùnh luõ, luït; ñaëc bieät nuoâi troàng thuûy saûn vaø canh taùc caây hoa maøu vaø caùc loaïi caây troàng ngaén ngaøy ven caùc soâng, suoái keát thuùc muøa thu hoaïch tröôùc thaùng 8 haøng naêm.

- Sôû Giao thoâng Vaän taûi caàn quan taâm ñaàu tö xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng chính vôùi cao trình vöôït luõ vaøo caùc aáp vuøng saâu, vuøng xa chuû yeáu caùc xaõ Taân Höng, Thanh An huyeän Hôùn Quaûn ñeå ñaûm baûo giao thoâng cho phöông aùn cöùu hoä, cöùu naïn khi luõ, luït xaåy ra; ñoàng thôøi môû roäng khaåu ñoä caàu, coáng qua ñöôøng ñeå ñaûm baûo tieâu thoaùt luõ haïn cheá ngaäp luït xaåy ra.Ñiu 3. Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh; Giaùm ñoác caùc sôû, ngaønh: Noâng nghieäp & PTNT, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Taøi chính; Chi cuïc tröôûng Chi cuïc Thuûy lôïi & PCLB; Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ vaø Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy.

Quyeát ñinh naøy coù hieäu löïc thi haønh keà töø ngaøy kyù./.KT. CHUÛ TÒCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

Phaïm Vaên Toøng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương