Unit I: friendship a. Words and phrasestải về 329.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích329.4 Kb.
#34266
UNIT I: FRIENDSHIP

A. WORDS AND PHRASES

 1. acquaintance (n)

………………….. (v)

…………………...(a) 1. ………………….. (v)

 2. ………………….. (n)

 3. appearance (n)

…………………...(v)

…………………...(v) 1. attraction (n)

…………………...(v)

…………………...(a) 1. ………………….. (n)

 2. caring (a)

…………………...(v)

 1. change (n,v)

………………….. (a)

 1. ………………….. (n)

 2. constancy (n)

………………….. (a)

 1. ………………….. (a)

 2. enthusiasm (n)

…………………...(a)

 1. ………………….. (v)

 2. ………………….. (n)

 3. ………………….. (a)

 4. good-looking (a)

………………….. (a)

 1. ………………….. (n)

 2. ………………….. (a)

 3. ………………….. (a)

 4. ………………….. (a)

 5. ………………….. (a)

 6. ……………… (v) (n)
[ə'kweintəns]

[ə'kweɪnt]

[əkw'eɪntɪd]

[əd'maiə]

[eim]

[ə'piərəns][ə'pɪə]

[‚dɪsə'pɪə]

[ə'træk∫n]

[ə'trækt]

[ə'træktiv]

['benifit]

[keəriη]

[keə]


[t∫eindʒ]

['t∫eindʒəbl]

[kən'di∫n]

['kɔnstənsi]

['kɔnstənt]

[di'laitid]

[in'θju:ziæzm]

[ɪn‚θjuːzɪ'æstɪk]

[ig'zist]

['fi:t∫ə]

['dʒenərəs]

[gud 'lukiη]

['gud'neit∫əd]

['gɔsip]


['helpful]

['ɔnist]


['hɔspitəbl]

['hju:mərəs]

['influəns]


người quen

làm cho quen với

quen với

ngưỡng mộ

mục đích

vẻ bề ngoài

xuất hiện

biến mất


sự thu hút, hấp dẫn

thu hút, lôi cuốn

đẹp, hấp dẫn

lợi ích


chu đáo

quan tâm, để ý

(sự) thay đổi

có thể thay đổi

điều kiện

sự kiên định

kiên định

vui mừng

lòng nhiệt tình

nhiệt tình

tồn tại

đặc điểm, đặc trưng

rộng rãi, rộng lượng

dễ nhìn


tốt bụng

chuyện phiếm, tán gẫu

hữu ích, hay giúp đỡ

trung thực

hiếu khách

hài hước

ảnh hưởng/ sự ảnh hưởng


1. (be) incapable ………..

2. (be) interested ………..

3. (be) concerned ……….

4. have sympathy ………..

5. (be) tired ……………..

6. (be) loyal …………….

7. (be) based ……………

8. take ………………….

9. think ………………...

10. insist ……………….

11. …………… common


['ɪn'keɪpəbl]

['ɪntərestɪd ]

[kən'sɜːnd]

['sɪmpəθɪ]

['taɪ əd]

['lɔɪəl]


[beɪst]

[teɪk ʌp]

[θɪŋk əv]

[ɪn'sɪst]

['kɒmən]


không có khả năng

thích thú, say mê

quan tâm đến

cảm thông với

chán, mệt mỏi với

trung thành với

dựa vào, dựa trên

có, nhận


nghĩ về

khăng khăng, nài nĩ

chung


MAIN IDEAS

1. There must be a __________trust between friends.

a. mutual b. together c. exchanging d. common

2. ___________ is the person that you know.

a. friend b. acquaintance c. everyone d. teacher

3. There are many people who don’t have friends. They seem to be ________of it.

a. interested b. incapable c. lasting d. common

4. Selfish people are _________only with their own interests and feelings.

a. busy b. capable c. concerned d. acquainted

5. friendship is a two-sided affair. It ________by give-and-take.

a. lives b. shares c. grows d. takes

6. No friendship can ________long which is all give on one side and all take on the other.

a. go b. take c. last d. travel

7. Changeable and uncertain people are incapable of a lifelong ____________

a. friends b. friendly c. friendship d. friendliness

8. Two friends must be _________to each other.

a. suspicious b. friendly c. capable d. loyal

9. Closed friends must know each other so well that there can be no _________between them.

a. trust b. love c. suspicions d. loyalty

10. Those who are easily ________by rumours and gossip can never be good friends.

a. influenced b. changed c. delighted d. taken

11. Your __________ is the thing that you don’t want to let other people know.

a. friendship b. interest c. feelings d. secret

12. Where mutual sympathy doesn’t exist, friendship is _____________

a. important b. possible c. impossible d. availableI. PHONETIC

A1. STRESS

1. A. everyone B. number C. acquaintance D. common

2. A. friendship B. incapable C. special D. quality

3. A. unselfishness B. concerned C. interest D. affair

4. A. constancy B. enthusiasm C. attraction D. uncertain

5. A. object B. lifelong C. loyalty D. suspicion

6. A. between B. believe C. readily D. unselfish

7. A. rumor B. gossip C. perhaps D. easily

8. A. mutual B. secrets C. perfect D. pursuit

9. A. sympathy B. exist C. impossible D. although

10. A. difficult B. interesting C. pleasure D. until

Answer:

1. C

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

A1.2. Hãy phân nhóm theo dấu nhấn những từ sau và ghi nghĩa của từ:

Acquaintance, friendship, unselfishness, rumour, gossip, mutual, perhaps, concerned, lifelong, interest, influence, loyalty, quality, affair, sympathy, enthusiasm, special, condition, suspicion, pursuit, secret, impossible, incapable, changeable, pleasure, hospitable, constancy, commonNhóm I

1.2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nhóm II

1.2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
A2. SOUNDS

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently

1. A. everyone B. special C. eleven D. enthusiastic

2. A. mutual B. enthusiasm C. rumour D. student

3. A. down B. know C. town D. shower

4. A. common B. constancy C. condition D. continue

5. A. friendship B. unselfishness C. two-sided D. suspicion

6. A. common B. some C. done D. become

7. A. pursuit B. pleasure C. suitable D. sympathy

8. A. nothing B. gossip C. sorrow D. constant

9. A. enthusiastic B. changeable C. hand D. perhaps

10.A. feature B. turn C. future D. mutual

Answer:

1. D

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

II. PREPOSITION

Complete the following sentences, using a suitable preposition for each gap.

1. There are many people who seem to be incapable _____making friends.

2. Knowledge can help to brighten ________your future.

3. Selfish people are concerned only ________their own interests and feelings.

4. I always think _______my son.

5. Friendship is a two-sided affair, it lives ___________give-and-take.

6. He takes ________an English course to improve his English.

7. They seem to be tired _________ doing the same things every day.

8. All soldiers must loyal _______ his country.

9. Those who are easily influenced _________ rumours can never be good friends

10. Those people seem to have no sympathy _________his abject condition.

11. Good friendship should be based ________ mutual understanding.12. He insisted ___________paying for the meal.

Answer:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

* Write down to remember

1
a

không có khả năng

7
v

làm sáng lên

2
v

nghĩ về

8
v

nhận, tham gia

3
a

chán, mệt mỏi với

9
a

quan tâm đến

4
a

dựa trên, dựa vào

10
n

sự đồng cảm với

5
v

nài nỉ, tha thiết y/c

11
v

tồn tại bởi

6
a

trung thành với

12
a

ảnh hưởng bởi

III. SYNONYMS

1. We need a true friend to share with us our joys and sorrows

A. delights and sadness B. tiredness and sadness

C. boredom and freedom D. delights and boredom

2. Those who are easily influenced by rumours cannot be true friends.

A. affected B. forced C. effected D. encouraged

3. It’s not easy to find a lifelong friendship.

A. lasting B. short C. true D. all life

4. Everyone has a number of acquaintances.

A. many B. lots C. a lot D. much

5. Changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

A. constant B. loyal C. faithful D. likely to change a lot.

6. No one has many friends, for a true friendship is not common

A. When B. that C. because D. due to

7. John and Jane are intimate friends.

A. pen B. mutual C. old D. close

8. Two friends must know each other so well that there can’t be no suspicion between them.

A. trust B. distrust C. loyalty D. confident

9. There must be a mutual trust between friends.

A. reliance B. friendship C. dependence D. influence

10. Selfish people only think of their own interests and feelings.

A. possessive B. loyal C. generous D. unselfishAnswer:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Write down to remember

words

Synonym

Meaning

Word

Synonym

Meaning

1. joyniềm vui

2. influenced
ảnh hưởng

3. sorrow
nổi buồn

4. lifelong
lâu dài, suốt đời

5. a number of
nhiều

6. changeable
hay thay đỗi

7. for
bởi vì

8. intimate
thân thiết

9. suspicion
sự nghi ngờ

10. trust
sự tin tưởng

11. selfish
ích kỷ, hẹp hòi

12. gossip

chat

chuyện phiếm

IV. WORD FORMS

Hãy chọn đáp án đúng và giải thích lý do cho sự lựa chọn của mình:

1. She is trying to _________ herself with the new working environment.

A. acquaintance B. acquaint C. acquainting D. acquainted

reason: ……………………………………………………………………………………………………

2. Don’t worry about Peter, He is getting ____________with the life here.

A. acquaintance B. acquaint C. acquainted D. acquainting

reason: ……………………………………………………………………………………………………

3. That boy’s English is good. He is _________of communicating with foreigners.

A. incapable B. capacity C. capable D. incapability

reason: ……………………………………………………………………………………………………

4. I like Aunt Austin, she always treats me _______________

A. friendly B. friend C. friendship D. in a friendly way

reason: ……………………………………………………………………………………………………

5. I don’t really like his ……………. He never wants to share his things.

A. selfish B. unselfishness C. unselfish D. selfishness

reason: ……………………………………………………………………………………………………

5. _________people always think of their own interests and feelings.

A. Selfish B. Unselfish C. Unselfishness D. Selfishness

reason: ……………………………………………………………………………………………………

6. She is very ________about the place. She really likes it.

A. enthusiasm B. enthusiastic C. enthusiast D. enthusiastically

reason: ……………………………………………………………………………………………………

7. I don’t like that person. She is too _____________ and uncertain.

A. change B. changing C. changeable D. unchangeable

reason: ……………………………………………………………………………………………………

8. She is quite __________in the topics.

A. interest B. interestedly C. interested D. interesting

reason: ……………………………………………………………………………………………………

9. She is __________influenced by rumours.

A. easy B. easily C. ease D. uneasy

reason: ……………………………………………………………………………………………………

10. She cried _________when helping the flood victims.

A. sympathy B. sympathize C. sympathetic D. sympathetically.

reason: ……………………………………………………………………………………………………

answer:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V. GRAMMAR BARE INFINITIVE, TO INFINITIVE, GERUND OR VPP (VIII/ED)

A. BASIC KNOWLEDGE

Chúng ta dùng:

V0

1. Sau modal verbs: can, could, may, must, will,..

2. Sau had better, would rather ____

3. Sau let, make, have, help, get + O ____

4. Sau It’s be + adj + that S ___

5. Sau verbs of senses (complete actions) look, see, watch, notice, observe, hear, listen to, smell


I can sing well

you’d better not smoke

She doesn’t let me go

It’s essential that she be on time

I usually watch she dance


TO V

1. Sau dtbd: some _, any_, an_, a_, every__, no__

2. Sau: Enough N; adj/adv – Enough

3. Sau: S + be + adj [trừ bored, tired + Ving]

4. Sau: find + O + adj

5. Sau: the first/ the last one ___

6. Sau: S + be + Ved/III (bị động)

7. Sau các động từ: afford, agree, appear, arrange, ask attempt, decide, fail, expect, intend, invite, hope, learn, manage, offer, plan, promise, pretend, refuse, seem, tell, want, would like…


I have nothing to eat

She isn’t strong enough to help me

English is difficult to learn

She found him reliable to talk with

He was the last one to leave

I was asked to leave the house.

She didn’t agree to go with me


V-ING

1. Sau giới từ: in, at, on, before, after, when…

2. Sau “3 no”: no use, no good, no point

3. Sau “5 to”: (be) used to, (be) accustomed to, look forward to, object to, ADMIT TO

4. Sau need, waste, difficulty, spend, worth

5. Sau verbs of senses: (incomplete actions)

6. Sau các động từ: admit, appreciate, avoid, complete, confess, consider, can’t stand, can’t help, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, feel like, go (fishing, camping…), mind, miss, quit, practice, postpone, risk, spend, suggest…On seeing the cat, the mouse ran off.

There’s no use calling him now

I’m used to drinking a lot of coffee

These trees need watering

Do you see a man standing there?

I quitted smoking last year* Một số động từ đi được với cả V-ing và Gerund, nhưng mang nghĩa khác nhau

No

Word

meaning

examples

1

remember + V-ing

nhớ 1 việc đã làm

I remember telling you this twice before.

tôi nhớ đã nói điều này cho bạn 2 lần rồiremember+ to verb

nhớ để làm (chưa làm)

Sorry, I didn’t remember to post your letter

Xin lỗi, mình đã quên gửi lá thư của bạn2

forget + V-ing

quên 1 việc đã làm

I didn’t remember meeting him once

Tôi không nhớ là đã gặp anh ta 1 lầnforget + to verb

nhớ để làm gì

I forgot to remind you about the meeting

Tôi đã quên nhắc bạn về cuộc họp (không nhắc)3

stop + V-ing

ngừng 1 việc đang làm

The baby stopped crying when seeing her mother.

Đứa bé ngưng khóc khi thấy mẹ của nóstop + to Verb

dừng lại để làm gì

(việc khác)We stopped to ask for the way.

Chúng tôi ngừng lại để hỏi đường (làm 1 việc khác)4

regret + Ving

hối hận vì đã làm

I regretted telling him the truism.

tôi hối hận vì đã nói cho anh ta sự thậtregret + to Verb

lấy làm tiếc vì phải làm

I regret to tell you that you’ve failed the exam.

Tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng bạn đã thi trượtLưu ý:

* S + allow / permit/ encourage/ advise / recommend + V- ing (không có tân ngữ + V-ING)

* S + allow / permit/ encourage/ advise / recommend + O + to verb (khi có tân ngữ, TO VERB)

* S + have + Sb + Vo  [theo sau HAVE là tân ngữ hay DT chỉ người  dùng Vo]

* S + have + ST + Vpp/III [theo sau HAVE là tân ngữ hay DT chỉ vật  dùng VIII/ ED

* S + get + Sb + Vo

* S + get + St + Ved/III [tương tự như với have]

B. PRACTICE EXERCISE

1. I think we should ___________ more attention to these kinds of exercises.

A. pay B. paying C. to pay D. paid

reason: ……………………………………………………………………………………………………

2. After school, my mother always lets us ____________what we like.reason: ……………………………………………………………………………………………………

3. We were made _____________by heart all the lessons by the teacher.

A. study B. to study C. studying D. studied

reason: ……………………………………………………………………………………………………

4. She has me ______________ her car.

A. clean B. to clean C. cleaning D. cleaned

reason: ……………………………………………………………………………………………………

5. She has her car ____________ twice a week.

A. to clean B. cleaned C. cleaning D. clean

reason: ……………………………………………………………………………………………………

6. The stranger got him _____________her address.

A. telling B. to tell C. told D. tell

reason: ……………………………………………………………………………………………………

7. She got all the letters ____________ yesterday.

A. deliver B. to deliver C. delivering D. delivered

reason: ……………………………………………………………………………………………………

8. It is advisable that she ___________formally for the interview.

A. dresses B. dressing C. dress D. to dress

reason: ……………………………………………………………………………………………………

9. I saw Tom ___________out with Kenly.

A. go B. going C. to go D. went

reason: ……………………………………………………………………………………………………

10. We’d better ________. It’s not good for our health.

A. smoke B. smoking C. not smoke D. to smoke

reason: ……………………………………………………………………………………………………

11. My mother doesn’t allow _________junk foods.

A. eat B. to eat C. eaten D. eating

reason: ……………………………………………………………………………………………………

12. My mother doesn’t allow us __________junk foods.

A. eat B. to eat C. eaten D. eating

reason: ……………………………………………………………………………………………………

13. School students are not allowed _________jeans and T-shirts

A. to wear B. worn C. wearing D. wear

reason: ……………………………………………………………………………………………………

14. I don’t know his name but I remember _____________his once.

A. meet B. to meet C. meeting D. met

reason: ……………………………………………………………………………………………………

15. I didn’t remember __________the doors when I went to supermarket.

A. looking B. to lock C. lock D. locked

reason: ……………………………………………………………………………………………………

16. I remember ……………..to the zoo by my uncle when I was a child.

A. taking B. to take C. taken D. being taken

reason: ……………………………………………………………………………………………………

17. My girlfriend is angry with me now. I forgot __________her up from school last night.

A. send B. sent C. to send D. sending

reason: ……………………………………………………………………………………………………

18. I am sure he has forgotten ___________ me 2 million dongs.

A. borrowed B. to borrow C. borrowing D. borrow

reason: ……………………………………………………………………………………………………

19. I have some letter __________now

A. writing B. to write C. written D. write

reason: ……………………………………………………………………………………………………

20. it’s not easy __________English without a teacher.

A. learn B. learning C. to learn D. learnt

reason: ……………………………………………………………………………………………………

21. James is looking forward _____________ her again.

A. hear B. to hear C. hearing D. to hearing

reason: ……………………………………………………………………………………………………

22. The coffee is still too hot ___________

A. drinking B. drunk C. to drink D. to drinking

reason: ……………………………………………………………………………………………………

23. I don’t have enough money ______________that house.

A. buying B. buy C. to buy D. to buying

reason: ……………………………………………………………………………………………………

24. He was asked ___________overtime.

A. work B. to work C. working D. worked

reason: ……………………………………………………………………………………………………

25. How long does it take you ______________home.

A. to get B. getting C. got D. get

reason: ……………………………………………………………………………………………………

26. I found that girl very interesting ______________ with.

A. talked B. talking C. taken D. to talk

reason: ……………………………………………………………………………………………………

27. She managed __________the door because she had lost her keys.

A. to opened B. open C. opening D. to open

reason: ……………………………………………………………………………………………………

28. We have spent a lot of time _____________the case.

A. studying B. to study C. studied D. study

reason: ……………………………………………………………………………………………………

29. All these tables need _____________________

A. painted B. to paint C. painting D. to be paint

reason: ……………………………………………………………………………………………………

30. Does the book worth _________________

A. reading B. to read C. read D. to reading

reason: ……………………………………………………………………………………………………

31. She has her car _______by her brothers.

A. repairing B. to repair C. repaired D. repair

reason: ……………………………………………………………………………………………………

32. The teacher has all his students ________by heart the new words.

A. to learn B. learning C. learn D. learnt

33. My sisters are not allowed _______ out at night.

A. go B. going C. to go D. went

reason: ……………………………………………………………………………………………………

34. I’d like ________out with you tonight.

A. to go B. going C. gone D. go

reason: ……………………………………………………………………………………………………

35. The teacher won’t allow anyone _________ absent.

A. being B. be C. been D. is

reason: ……………………………………………………………………………………………………

36. Look, most of them are busy _________ their work.

A. to do B. doing C. done D. do

reason: ……………………………………………………………………………………………………

37. No hospitals allowed _________ inside.

A. smoke B. smoking C. to smoke D. smoked

reason: ……………………………………………………………………………………………………

38. I am tired ________ here. I want to leave

A. work B. to work C. working D. worked

reason: ……………………………………………………………………………………………………

39. She made the baby _______house work all day.

A. does B. did C. do D. doing

Reading comprehension

1. There are many proverbs bout friends and friendship, such as “True friendship is like sound health; the value of its seldom know until it is lost”, and “A real friend is someone who walks in when the rest of the world walk out”. When you read these quotes, stop and think about your friendship. Do you and your friends act in a caring way towards one another? do you respect them and do they respect you? but most of all, do you value the relationship and love spending time together? Friendship is more than just hanging out together at lunch and gossiping about other people. True friendship is when two people have mutual respect for one another, and really care about each other’s feelings and dreams. You need to be able to be honest with your friends. If there is ever a time when you feel that you cannot tell them the truth, for fear that they will be mad or will not understand, and then they are no longer true friends. Friends share with each other important things that they would not share with others. Friends also care about each other, stick up for one another and enjoy spending time together.

1. The passage is about __________

A. a friend B. friendship C. Friendship D. how to make friends

2. The author advised us ________________

A. stop and think about our friendship B. respect your friends

C. love spending time together D. gossiping about other

3. In true friendship, two people must _________________________

A. spend time and chat with one another B. have mutual respect and be honest

C. tell your friend your secrets D. hang out together

4. Which of the following sentence is NOT TRUE, according to the passage?

A. Friends should respect each other

B. We should be honest with our friends.

C. We can share important things with friends

D. Dishonesty is needed for a true friendship.

5. Which of these can be used to describe a true friendship?

A. be honest and be mad B. hang out and gossip

C. have lunch together D. trust, respect and share.

2. My name’s Mandi. Three months ago, I went to disco where I met a boy called Tom. I guessed he was older than me, but I liked him and thought it didn’t matter. We danced a couple of times, then we chatted. He said he was 18, then asked how old I was. I told him I was 16. I thought that if I told him my real age, he wouldn’t want to know me, as I’m only 13.

After the disco we arranged to meet the following weekend. The next Saturday we went for a burger and had a real laugh. Afterwards he walked me to my street and kissed me goodnight. Things went really well. We see each other a couple of times a week, but I’ve had to lie to my parents about where I’m going and who with. I’ve always got on with them, but I know if they found out how Tom was they’d stop me seeing him.

Now I really don’t know what to do. I can’t go on lying to my parents every time I go out, and Ton keeps asking he can’t come around to my house. I’m really worried and I need some advice.

1. Why has Mandi written this?

A. to describe her boyfriend B. to prove how clever she is

C. to explain a problem D. to defend her actions

2. Who is she writing to?

A. her boyfriend B. her parents C. a teenage magazine D. a school friend

3. Why is Mandi worried?

A. She’s been telling lies. B. Tom has been behaving strangely.

C. She’s not allowed to go to disco. D. Her parents are angry with her.

4. Why can’t Tom come to Mandi’s house?

A. She doesn’t want her parents to meet him. B. Her parents don’t like him.

C. He’s nervous of meeting her parents. D. She doesn’t want him to see where she lives.

5. Which of these answers did Mandi receive?

A. Tell me what you really feel. B. You must start by being honest with everyone.

C. Everyone’s unfair to you. D. Don’t worry. I’m sure Tom will change his mind.

3. A Friend of Liberality

When I was in high school, there was a girl whom I disliked. I don’t know why I dislike her. She had always been friendly towards me, and had never done anything to cause me to feel the same way I did about her. I was continually saying unpleasant things to her, making fun of her, snubbing her.

One day as I was going home from school, the girl caught up with me and told me that our teacher wanted me to come back for a while.I did not believe her and walked on down the street, leaving the girl standing alone.

The next day when I got to school, our teacher asked me: “Why didn’t you come back to the school as I asked you to ?” I said: “I didn’t know you wanted me ?”. The teacher sent for the girl and asked her: “ Did you tell Rose to come back ?” The girl answered, “I’m sorry, but I didn’t tell her; I couldn’t catch up with her”. I was surprised and suddenly realized how pretty she was. I felt I ought to be ashamed of myself and I found out all my faults in comparison with her liberality.

1. Why did the writer dislike the girl ?

A. Because the girl dislike her. B. Because the girl was not friendly to her.

C. The writer didn’t know why. D.Because the writer didn’t feel comefortable with her.

2. We can infer from the passage that……………………

A. The writer always did the best to help the girl. B. The writer didn’t behave well towards the girl.

C. The girl didn’t behave well towards the writer D. The writer liked the girl very much.

3. The phrase “making fun of her” in the passage means “………........”

A. laughing at her B. looking at her

C. playing with her D. feeling funny when playing with her

4. How did the writer react when the girl told her that the teacher wanted to see her ?

A. She got very angry. B. She went to meet the teacher

C. She thought the girl was telling a lie D. She belived the girl

5. Why did the girl tell a lie to the teacher ?

A. Because she was afraid of him.

B. To avoid being punished by the teacher.

C. Because she thought the teacher would get angry if she told him the truth.

D. To help the writer avoid the teacher’s punishmentUNIT I MAIN CONTENT

I. PREPOSITIONS: GIỚI TỪ

1. _________________by: bị ảnh hưởng bởi 2. _________________by tồn tại dựa trên

3. _________________to trung thành với 4. _________________with quan tâm đến

5. _________________with cảm thông với 6. _________________on nài nĩ, van xin

7. _________________on dựa trên 8. _________________up làm sáng lên

9. _________________up nhận, tham gia 10. ________________of không có khả năng

11. ________________of mệt mỏi với 12. ________________of suy nghĩ về

13. ________________in thích thú với 14. in _______________ chungII. SYNONYMS: ĐỒNG NGHĨA

1. ______________ = ________________ niềm vui

2. ______________ = ________________ nổi buồn

3. ______________ = ________________ ảnh hưởng, tác động

4. ______________ = ________________ nhiều

5. ______________ = ________________ sự tin tưởng

6. ______________ = ________________ sự nghi ngờ

7. ______________ = ________________ sự ích kỷ

8. ______________ = ________________ lâu dài

9. ______________ = ________________ thân thiết

10. ______________ = ________________ hay thay đổi

11. ______________ = ________________ bởi vì

12. ______________ = ________________ nói chuyện phiếmIII. DÙNG V0 SAU:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………….

* Sau S + be + V3/ed  ……………………………………………………………………

* Nếu tân là vật  …………………………………………………………………………IV. DÙNG TO VERBS SAU:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………….

6. ……………………………………………………………………………………………….

7. A………………… A…………………. A. …………………….. A………………………..

A. ………………… A. ………………… D ………………………F…………………………

E………………….. I………………….. I………………………. H………………………..

L………………….. M……………………O……………………… P…………………………

P……………………. P……………………. R……………………… S…………………………

T……………………. W……………………W………………………………..............................

V. DÙNG V-ING SAU:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………….

6. A. …………………A……………………C……………………….C………………………

C……………………..C……………………C……………………….D………………………

D…………………….D…………………….D………………………E……………………….

F……………………..G……………………M………………………M………………………N…………………….Q…………………….P……………………….P……………………….

R……………………..S…………………….S…………………………………………………..
Каталог: data -> file -> 2015 -> Thang01
Thang01 -> Nguyên mẫu không có To
Thang01 -> ĐỀ thi chính thức học kỳ I năm họC 2011-2012 LỚP 11 MÔn thi
Thang01 -> Báo Cáo Thực Tập
Thang01 -> Bài 51: Cho hai hình vuông abcd và mnpq như trong hình vẽ. Biết bd = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo. Bài giải
Thang01 -> PHÒng gd – Đt chưƠng mỹ ĐỀ̀ thi học sinh giỏi năM 2011-2012
Thang01 -> Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thang01 -> BÀi tập tiếng anh thì hiện tại hoàn thành chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành
Thang01 -> BÀi tập về nhôm và HỢp chất củA nhôm a. Kim loại tác dụng với bazơ VÀ BÀi toán lưỠng tíNH
Thang01 -> BÀi luận tiếng anh mẫu theo chủ ĐỀ phầN 1 Life in the city
Thang01 -> You should spend about 20 minutes on Question 1-15, which are base on Reading passage 1 below

tải về 329.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương