Ued journal of Social Sciences, Humanities & Education – issn 1859 4603tải về 171.36 Kb.
Chế độ xem pdf
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2023
Kích171.36 Kb.
#54364
1   2   3   4   5   6   7   8   9
201-Article Text-332-2-10-20201013

Tài li
ệu tham khảo
[1] 
郭 建 忠 (1999).论 解 构 主 义 翻 译 思 想.

 

 

 

 ,4. 
[2] 董 文 成 (1999).

 

 

 
传.
春 风 文 艺 出 
版 社. 沈阳 
[3] 李 学 勤 (1996).

 
库大
 

 

,吉 林 大 学 出 版 
社 长
春. 
[4] 陈 益 源 (2009).中 国 明 清 小 说 在 越 南 的 
流 传 与 影 响.. 

 

 

 

 

 

 

 
报(哲
 

 

 

 

 

 
版)
,1. 
[5] 赵 玉 兰 (2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 
北 京 大 学 出 版 社 , 北京. 
[6] 曹 旸 (2012).从 解 构 主 义 理 论 角 度 看 原 
文 与 译 文 的 关 系-林 纾 的 部 分 译 作 读 后 思 
考.

 

 

 

 , 7. 
[7] 郭 建 忠 (2000).韦 努 蒂 及 结 构 主 义的 翻 
译 策 略

 

 

 

 

 

,,1. 
[8] Nguyễn Tường Tam (1924). Mấy Lời Bình Luận về 
Văn Chương Truyện Kiều. Tạp chí Nam Phong, 79. 
[9] [台] 陈 光 辉 (1976).中 国 小 说 的 演 变 及 
其传 入 越 南.

 

 

 

 

 

 

 

,6. 
[10] 陈 德 鸿 (2000)、

 

 
峰.西
 
方翻
 

 

 

 

 

.香 港 城 市 大 学 出 版 社. 
[11] [清]青 心 才人 (2010).

 

 

 

.魏 武 挥 
鞭 点 校,中 国 经 济 出 版 社. 
[12] [美]尤 金·A. 奈 达 (2001).

 

 

 

 

 

 

.严 久生 译 , 呼 合 浩 特:内 蒙 古 大 学 出 
版 社. 
[13] 赵 玉 兰 (2008).《金 云 翘 传》中 文 翻 译 
刍议 .
广
 
西
 

 

 

 

 

 
报(哲
 

 

 

 

 

 

),3. 
[14] 王 小 盾 (2001).东 干 文 学 和 越 南 古 代 文 
学 的 启 示:关于 新 资 料 对 文 学 研 究 的 未 
来 影 响[J].

 

 

 

,6. 
[15] Phạm Tú Châu (2015). Dịch và nghiên cứu Kim 
Vân Kiều lục. NXB Khoa Học Xã Hội. 
[16] 卢 蔚 秋 (1987).

 

 

 

 

 

 

 

 

,湖 南 文 艺 出 版 社. 
 
UNDER THE PERSPECTIVE OF DECONSTRUCTION ANALYSIS THE INFLUENCE
OF THE JIN YUN QIAO’S BIOGRAPHY IN VIETNAM:
DISCUSS THE CREATIVE TRANSLATION WAY OF NGUYEN DU 
 
Abstract: 
In the perspective of deconstructionist translation theory, this paper compares the Chinese novel Jin Yun Qiao’s 
biography in the Ming and Qing Dynasties and the Nguyen Du’s Vietnamese poem "Truyen Kieu ", which translated from Jin Yun 
Qian’s biography into current Latin Vietnamese language. Analyses Nguyen Du’s deconstruction, creation and reconstruction in 
translating, also emphasizes the subjectivity and creativity of Nguyen Du. At the same time, through such a new perspective, the the 
depth and characteristics of the influence of Ming and Qing novels on Vietnamese classical literature can be revealed and the 
splendor of Chinese and Vietnamese literature in its spreading and blending process can be appreciated. 
Key words: deconstructionism; novels in Ming and Qing dynasties; biography of Jin Yun Qiao; Nguyen Du; Truyen Kieu.

tải về 171.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương