Ubnh quận hải châu phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 21.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích21.44 Kb.

UBNH QUẬN HẢI CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 536 / PGD&ĐT

Hải Châu, ngày 31 tháng 5 năm 2010


“V/v Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông”


Kính gửi :

Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1740 ngày 27 tháng 5 năm 2010 về việc báo cáo sơ kết công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông theo các nội dung sau:I. Báo cáo:

1.Thực hiện theo mẫu:Đang thực hiện tự đánh giá

Đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Cấp độ


Đủ điều kiện đăng ký KĐCLGD

Được thẩm định báo cáo tự đánh giá

Đủ điều kiện đánh giá ngoài
Có: 

Không: 


2. Nộp báo cáo tự đánh giá (theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008, Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008 và Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) và hồ sơ đăng ký KĐCLGD năm học 2009-2010 về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Ông Đặng Nhơn nhận) và gửi file văn bản qua địa chỉ email dangnhon06@yahoo.com, chậm nhất ngày 15/6/2010.

3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, những thuận lợi, khó khăn (về sự quán triệt chủ trương chung, về chuyên môn, nhân sự, tài chính ...)

4. Ý kiến góp ý các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, góp ý và đánh giá về các đợt tập huấn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. Đánh giá chung việc thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông

1. Những ưu điểm

2. Hạn chế

3. Bài học kinh nghiệmIII. Đề xuất, kiến nghị

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc.


KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :

- Như trên;- Lưu THHC,THCS.(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Phú: upload -> soft
soft -> Test 10 Phonetics: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại
soft -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
soft -> TRƯỜng trung hoc phổ thông chuyên lê quý ĐÔN
soft -> NHẰm giúp các học sinh hiểu rõ HƠn một số khái niệm cơ BẢn và CÁc cụm từ viết tắt trong đỊa lý
soft -> Ôn tập chủ ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢp nhận xét
soft -> Một thuật toán nổi tiếng Euclide Thuật toán Euclide
soft -> Bài toán "đèn nhấp nháy"
soft -> TRƯỜng thpt tôn thất tùNG
soft -> Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
soft -> MÔn lịch sử 10 Bài 29: CÁch mạng tư SẢn hà lan và CÁch mạng tư SẢn anh cách mạnh tư sản Anh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương