Ubndtỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.48 Kb.
#3633

UBNDTỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 1097/QĐ-UB


Đông Hà, ngày 21 tháng 10 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


V/v Thành lập Ban quản lý chợ Đông Hà

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21-06-1994

- Căn cứ Nghị định số 978/QĐ-UB ngày 25/9/1995 của UBND tỉnh V/v chuyển giao nhiệm vụ quản lý khai thác và tiếp tục xây dựng hoàn thành chợ Đông Hà cho UBND thị xã Đông Hà.

- Xét Tờ trình số 306/TT-UB ngày 10/101995 của UBND thị xã Đông Hà v/v xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Ban quản lý chợ Đông Hà.

- Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Thành lập Ban quản lý chợ Đông Hà trực thuộc UBND thị xã Đông Hà.

- Ban quản lý chợ Đông Hà chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND thị xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Ban, ngành liên quan cấp tỉnh.

- Ban quản lý chợ Đông Hà là đơn vị sự nghiệp gắn thu bù chi, có khuôn dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Văn phòng Ban quản lý chợ đặt tại chợ Đông Hà.


Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ:

Ban quản lý chợ Đông Hà chịu trách nhiệm giúp UBND thị xã tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh và dịch vụ Thương mại ở chợ với các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Trên cơ sở phương án thiết kế- xây dựng các lô, quầy hàng, lập phương án bố trí các gian hàng, lĩnh vực dịch vụ hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán và trật tự an toàn ở chợ trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng nội quy, quy chế tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đi vào nề nếp, thống nhất và thuận lợi, đảm bảo được an ninh, trật tự an toàn, phòng chữa cháy, vệ sinh môi trường và bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước và của nhân dân trong khu vực chợ.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền pháp luật, các chủ trương chính sách kinh doanh Thương mại, quản lý giá cả... đến mọi đối tượng kinh doanh ở chợ.

- Giải quyết các khiếu nại theo thẩm quyền và phạm vi phụ trách. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ, chống trốn thuế và các hành vi kinh doanh trái phép.

- Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm và thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Tổ chức thực hiện các khoản thu, chi lệ phí và thu khác theo đúng chính sách của Nhà nước.

- Tổ chức công tác bảo trì, duy tu công trình chợ, đảm bảo an toàn, chống xuống cấp và đảm bảo mỹ quan cho chợ.


Điều 3: Tổ chức bộ máy:
- Ban quản lý chợ Đông Hà có Trưởng ban và 01-02 Phó trưởng ban giúp việc.

- Trưởng ban và Phó ban do Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng Ban TCCQ tỉnh bằng văn bản.

- Cơ cấu bộ máy gồm có 5 bộ phận:

1/ Văn phòng.

2/ Đội bảo vệ.

3/ Đội an toàn trật tự.

4/ Đội vệ sinh môi trường.

5/ Đội bảo trì, duy tu.

- Mỗi đội có Đội trưởng phụ trách, do Trưởng Ban quản lý chợ bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND thị xã.

- Định biên cho bộ máy quản lý là 9 người (gồm Văn phòng và các đội trưởng), số cán bộ còn lại do UBND thị xã và Ban quản lý chợ căn cứ vào nhiệm vụ và khối lượng công việc để hợp đồng theo Bộ luật lao động.


Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà, Giám đốc Sở Thương mại-Du lịch, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan và Trưởng Ban quản lý Đông Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận: TM/UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

-Như điều 4 CHỦ TỊCH

-T.vụ TU, TT/HĐND (Đã Ký)

-Tổ chức T. Uỷ Nguyễn Bường-Lưu VP, TCCQ,NCКаталог: vbpq quangtri.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập văn phòng tư vấn về công tác
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh về việc phân cấp tuyển dụng cán bộ, công chức
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩaviệt nam

tải về 15.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương