Ubnd xã/THỊ trấNtải về 45.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích45.68 Kb.
#985Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 9 năm 2014)


straight connector 8UBND XÃ/THỊ TRẤN..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 7, ngày … tháng … năm ….TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN

V/v thành lập Hội đồng đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

năm....

Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Thực hiện Kế hoạch công tác năm ..........của Ủy ban nhân dân xã/thị trấn........................................................;

Để có căn cứ đánh giá thực hiện Quy định Tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm.................... kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/thị trấn ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm…………………..Người trình
(ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 9 năm 2014)

straight connector 6UBND XÃ/THỊ TRẤN…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:…………./QĐ-UBND

straight connector 5, ngày … tháng … năm ….


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN

Căn cứ........................................................................................................... Xét Trờ trình đề nghị của công chức Văn hóa - xã hội………………..,


QUYẾT ĐỊNH:

V/v thành lập Hội đồng đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

năm.........

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm .... …….gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông/Bà……………………..., chức vụ..................., Chủ tịch Hội đồng

2. Ông/Bà............................................................., công chức Văn hóa - xã hội, Thường trực Hội đồng.

3. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viên

4. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viên

5. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viên

6. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viên

7. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viên

8. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viên

9. Ông/Bà..................................................., chức vụ.................. Ủy viênĐiều 2. Hội đồng đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Quy định Tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4....................; các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-
-


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHMẫu số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 9 năm 2014)

straight connector 4UBND XÃ/THỊ TRẤN….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:…………./BC-UBND

straight connector 3, ngày … tháng … năm ….


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM NĂM....
1. Khái quát tình hình của địa phương

- Đặc điểm, tình hình: Tổng số dân địa phương, thu nhập bình quân đầu người (1000 đồng), tổng số trẻ em, tỷ lệ trẻ em theo độ tuổi, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

- Những kết quả nổi bật về thực hiện tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

- Những hạn chế

- Nguyên nhân

- Định hướng năm tiếp theo

3. Kiến nghị

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và xét khen thưởng./.
Nơi nhận:
-
-


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Mẫu số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 9 năm 2014)

straight connector 2UBND XÃ/THỊ TRẤN..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1, ngày … tháng … năm ….


BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XÃ, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM
Hôm nay, vào hồi....giờ....ngày….tháng ……năm...., tại Ủy ban nhân dân xã/thị trấn. ………………………….huyện……………….....tỉnh………………

Chúng tôi gồm:

1. Chủ tịch UBND xã/thị trấn... .Chủ tịch Hội đồng

2. Cán bộ VHXH (hoặc cán bộ BVCSTE).... Thư ký Hội đồng

3. Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở.... Ủy viên

4. Đại diện Công an xã/thị trấn.... Ủy viên

5. Đại diện Công chức Tư pháp - hộ tịch.... Ủy viên

6. ...........................

7. ...........................

8. ...........................

Hội đồng đã họp và thống nhất những nội dung sau:

1. Xét theo Điều 3 của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, Ủy ban nhân dân xã/thị trấn............................................ thuộc nhóm.........................

2. Về xét số điểm của các tiêu chí

Xét theo Điều 2 của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ gồm 15 tiêu chí, Ủy ban nhân dân xã/thị trấn. .................đạt ……………………....điểm/1000 điểm, cụ thể:TT

Tiêu chí

Số điểm

1

Tiêu chí 1
2

Tiêu chí 2
3

Tiêu chí 3
4

Tiêu chí 4
5

Tiêu chí 5
6

Tiêu chí 6
7

Tiêu chí 7
8

Tiêu chí 8
9

Tiêu chí 9
10

Tiêu chí 10
11

Tiêu chí 11
12

Tiêu chí 12
13

Tiêu chí 13
14

Tiêu chí 14
15

Tiêu chí 15Tổng số điểm
3. Kết luận

- Xã/thị trấn.......... đạt (hoặc không đạt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em).

- Hội đồng nhất trí và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/thị trấn ………………......................xem xét và ký duyệt hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện..................................................... xem xét công nhận xã, thị trấn ………………………...đạt danh hiệu xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Hội nghị kết thúc vào hồi....... giờ....ngày....tháng....năm....Biên bản này được lập thành 02 bản, gửi 01 bản cho Phòng Lao động – TB&XH và 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân xã./.


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
1……………………..
2……………………..
3……………………..
4……………………..
5……………………..
6……………………..
7……………………..

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Каталог: images -> upload -> Van ban2014
upload -> BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
upload -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
upload -> THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
upload -> BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
upload -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN
upload -> QUỐc hội nghị quyết số: 12/2011/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Van ban2014 -> Ủy ban nhân dân xã

tải về 45.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương