Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở y tếtải về 17.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích17.59 Kb.
#21316

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ


Sè: 574 /QĐ - SYTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 456/QĐ – SYT

ngày 21/7/2014 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ công tác

của các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ – UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;
Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ – UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ – SYT ngày 21/7/2014 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Tài chính kế toán Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 456/QĐ – SYT ngày 21/7/2014 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:
8. Để đảm bảo tính liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ việc chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện hoàn thành dự án; nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện công tác kiểm toán, thanh tra, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định của Nhà nước:
8.1. Đối với các dự án chuyển tiếp:

Đối với các dự án đang triển khai dở dang chưa hoàn thành xong, đồng chí thành viên Ban Giám đốc đã được Chủ đầu tư giao làm Trưởng Ban quản lý dự án thì tiếp tục được giao làm Trưởng Ban quản lý dự án để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các công việc còn lại của dự án theo quy định hiện hành.

Riêng dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc, giao đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc sở làm Trưởng Ban quản lý, thay đồng chí Nguyễn Sơn (nguyên Giám đốc sở đã chuyển công tác khác), tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các công việc còn lại của dự án theo quy định.
8.2. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư mới thuộc kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014, năm 2015 và những năm tiếp theo:

Nếu Chủ đầu tư đã có quyết định thành lập Ban quản lý dự án thì các đồng chí thành viên Ban Giám đốc sở được giao tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, trình thẩm định theo quy định. Các bước tiếp theo, tổ chức thực hiện dự án thì bàn giao lại cho Ban quản lý dự án mới theo sự phân công công tác tại Quyết định số 456/QĐ – SYT ngày 21/7/2014 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên tại Quyết định số 456/QĐ – SYT ngày 21/7/2014 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.


Điều 3. Các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn của Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);

- UBND tỉnh (để b/c);

- ĐU KCCQ tỉnh;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh;

- TT ĐU Sở Y tế (để b/c);

- Như Điều 3 (để t/h);

- Chủ tịch CĐ ngành;

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành;- Lưu VT, TCKT, KHTH;

GIÁM ĐỐC

Đã ký


Đỗ Văn Doanh
tải về 17.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương