Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở y tế Số: 481/QĐ-syt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.61 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ

Số: 481/QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện

Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử Ngành Y tế tỉnh Vĩnh PhúcGIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 787/KH-BCĐ ngày 26/02/2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử Ngành Y tế Vĩnh Phúc, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Văn Doanh - Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban;

2. Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, Phó trưởng ban;

3. Ông Đặng Quang Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên;


4. Ông Phùng Văn Bính - Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên;

6. Ông Bùi Trọng Thủy - Chánh Thanh tra Sở Y tế, thành viên;

7. Ông Vũ Đức Tiến - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Y tế, thành viên;

8. Ông Nguyễn Hải Châu - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y - dược tư nhân Sở Y tế, thành viên;

9. Ông Nguyễn Duy Ninh - Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế, thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng phòng Tài chính kế toán Sở Y tế, thành viên;

11. Ông Trần Văn Chung - Trưởng phòng Ngiệp vụ dược Sở Y tế, thành viên;

12. Ông Lê Anh Tiến - Chánh Văn phòng Sở Y tế, thành viên;

13. Ông Đoàn Thanh Bình - Phó phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, thành viên;

14. Bà Tô Thị Bích Liên - Phó phòng Pháp chế Sở Y tế, thành viên;

15. Ông Nguyễn Viết Xuân - Phó chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, thành viên.Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện: Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 787/KH-BCĐ ngày 26/02/2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng quy chế làm việc, tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.Nơi nhân:

- Bộ Y tế ( để báo cáo);

- UBND tỉnh

- Sở Nội vụ;

- Ban GĐ-SYT;

- Công đoàn Ngành Y tế;

- Như Điều 3;

- Các đơn vị y tế;

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Đỗ Văn Doanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương