Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở thông tin và truyềN thôNGtải về 21.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích21.35 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số: 77/BC-STTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 8 năm 2015BÁO CÁO

Tình hình triển khai Đề án 258

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông


Thực hiện Văn bản số 2149/BTTTT-PC ngày 8/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở TT&TT Vĩnh Phúc báo cáo tình hình triển khai Đề án 258 trong lĩnh vực TT&TT cụ thể như sau:1. Tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ giám định tư pháp

Căn cứ Kế hoạch số 4938/KH-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Văn bản số 129/STP-BTTP ngày 15/4/2011 của Sở Tư pháp về việc rà soát, lập danh sách đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, Sở TT&TT có văn bản đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp đối với các cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004.

Ngày 4/7/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1548/QĐ-CT về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong các lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghệ thông tin, Giao thông vận tải và Công thương, theo đó 9 cán bộ của Sở TT&TT đã chính thức được bổ nhiệm là các giám định viên tư pháp (Gồm: 03 giám định viên tư pháp lĩnh vực Công nghệ thông tin, 03 giám định viên tư pháp lĩnh vực điện tử viễn thông, 02 giám định viên tư pháp lĩnh vực Báo chí, xuất bản và 01 giám định viên tư pháp lĩnh vực Bưu chính) và được cấp thẻ đúng quy định.

2. Kết quả hoạt động giám định tư pháp; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc việc thực hiện Đề án 258

Kể từ khi có quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp đối với cán bộ của Sở đến nay, Sở TT&TT chưa nhận được văn bản nào của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh cần sự vào cuộc của đội ngũ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực TT&TT.

Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai thực hiện Đề án 258 trong lĩnh vực TT&TT cũng gặp phải một số khó khăn nhất định, cụ thể:

- Đội ngũ giám định viên tư pháp là các cán bộ của Sở TT&TT đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về giám định viên tư pháp.

- Trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chuyên ngành cũng như thực hiện Đề án 258 về giám định tư pháp trong lĩnh vực TT&TT còn hạn chế.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu về vụ nghiệp vụ giám định viên tư pháp nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực TT&TT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện về kinh phí mua sắm trang thiết bị chuyên ngành để Sở TT&TT nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về TT&TT nói chung và triển khai thực hiện Đề án 258 trong lĩnh vực TT&TT nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai Đề án 258 trong lĩnh vực TT&TT, Sở TT&TT Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

- Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh;

- Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT);

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng: Pháp chế, Viễn thông, CNTT,

Báo chí – Xuất bản, Bưu chính;

- Lưu: VT, TTra (15b).


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Gia Long

 

 


 

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương