Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở giáo dụC & ĐÀo tạOtải về 20.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích20.96 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Số: 1287/SGDĐT-CTHSSV

V/v: Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

- Các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành;

- Các đơn vị trực thuộc.


Ngày 20/6/2014, Sở GD&ĐT đã có công văn số 839/HD-SGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là Chỉ thị); Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên vào đầu năm học.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị:

- Văn bản triển khai: Gửi kèm báo cáo (đối với các phòng GD&ĐT)

- Các kết quả thực hiện theo các nội dung của Chỉ thị (Có đề cương gửi kèm)

Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng Công tác HSSV) theo đường Công văn và Email trước ngày 16/9/2014.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Như trên;

- Các phòng/ban sở;

- Lưu VT, CTHSSV.


KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Xuân Trường

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 1537

(Kèm Công văn số 1287 /SGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)


Đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


………, ngày …. tháng… năm 2014


BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 1537 CỦA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
I. Công tác quản lý, chỉ đạo:

1. Văn bản chỉ đạo: Các đơn vị gửi kèm theo báo cáo văn bản triển khai của đơn vị

2. Công tác tổ chức thực hiện:

II. Kết quả:

1. Tổ chức hát Quốc ca và treo 5 Điều Bác Hồ dạy:

- Hát Quốc ca:

+ Tổ chức học hát Quốc ca tại các đơn vị, nhà trường như thế nào?

+ Tổ chức hát Quốc ca tại các buổi Lễ: giáo viên và học sinh hát hay sử dụng băng đĩa?

- Treo 5 Điều Bác Hồ dạy:

+ Vị trí treo, hình thức treo?

+ Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS có thống nhất ở cấp huyện, thị, thành không?

2. Thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Tổ chức cho học sinh trực nhật lớp, vệ sinh, chăm sóc khuôn viên nhà trường ?

- Tham gia các hoạt động lao động tập thể của địa phương ?

- Hình thức lao động: học sinh lao động hay thu tiền lao động của học sinh (nếu thu thì mức thu như thế nào)?3. Ứng xử văn hóa trong nhà trường:

- Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường: có xây dựng/chưa xây dựng ?

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường:

4. Tổ chức tập thể dục buổi sáng và giữa giờ:

- Có tổ chức hay không? Tổ chức như thế nào? Có thực hiện vào tất cả các ngày học chính khóa không?

- Sử dụng các bài tập hiện có hay biên soạn mới?

5. Công tác giáo dục phổ biến pháp luật, tư vấn tâm lý và an toàn trong nhà trường:

- Công tác giáo dục, phổ biến pháo luật , tư vấn tâm lý:

+ Hình thức tổ chức ?

+ Nội dung tổ chức?

- Việc đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, tài sản cho cán bộ, giáo viên, học sinh được thực hiện như thế nào?

6. Trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh:

- Học sinh có được trang bị hay không? Hình thức tổ chức như thế nào?

- Trong dịp hè đến nay, có xảy ra tai tạn thương tích và đuối nước cho học sinh hay không?

7. Tổ chức mặc đồng phục cho học sinh:

- Có tổ chức mặc đồng phục cho học sinh hay không?

- Số bộ đồng phục/01 học sinh?

- Quy định mặc đồng phục như thế nào?

- Hình thức tổ chức may đồng phục: Nhà trường tự may hay quy định mẫu mã để phụ huynh học sinh may?

8. Thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”

- Những biện pháp để phát huy tính gương mẫu, tinh thần tự học, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo?

- Những biện pháp để đảm bảo kỷ cương trong nhà trường, khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của thầy cô giáo với học trò?

III. Báo cáo số liệu: (Dành cho các phòng GD&ĐT - Biểu kèm theo)

__________________________________________________


Lưu ý:

- Các đơn vị cần bám sát các nội dung của Chỉ thị 1537 để báo cáo những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị).- Mọi vướng mắc liên hệ về phòng Công tác HSSV, gặp đ/c Hưng – ĐT: 0988682256.
: UserFiles -> HEAD1792 -> news -> attachment
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
attachment -> ĐỊnh nghĩa mạng máy tính (computer network)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương