Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích20.26 Kb.

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


BCĐ TH CT XD CỤM TUYẾN DÂN CƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ

Số : 1531 /BCĐ Vĩnh Long, ngày 15 tháng 10 năm 2015


V/v báo cáo số liệu sử dụng vốn bán 30% nền sinh lợi của giai đoạn 1 để phân khai kế hoạch vốn bán 30% nền sinh lợi thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 1 của các địa phương để hoàn trả vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long đã tạm ứng để trả nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Kính gửi:  • UBND huyện Tam Bình;

  • UBND huyện Long Hồ;

  • UBND huyện Bình Tân;

  • UBND huyện Bình Minh (nay là UBND Thị xã Bình Minh);

  • UBND Thị xã Vĩnh Long (nay là UBND Thành phố Vĩnh Long).

Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Thường trực Ban chỉ đạo) nhận Công văn số 574/STC-QLNS, ngày 18/6/2015 của Sở Tài chính về việc phân khai kế hoạch vốn từ nguồn bán 30% nền sinh lợi trong cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long.

Thường trực Ban chỉ đạo có các ý kiến như sau:

1- Thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 1 (2002 – 2008), tỉnh Vĩnh Long thực hiện đầu tư xây dựng 43 dự án xây dựng cụm, tuyến dân cư, cụ thể số lượng cụm, tuyến dân cư theo từng địa phương:

- Huyện Long Hồ: 05 cụm, tuyến dân cư.

- Huyện Tam Bình: 11 cụm, tuyến dân cư.

- Huyện Bình Minh (nay là Thị xã Bình Minh) đã chia tách làm 02 địa phương từ cuối năm 2007 thành Thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân: 24 cụm, tuyến dân cư.

- Thị xã Vĩnh Long (nay là Thành phố Vĩnh Long): 03 cụm, tuyến dân cư.

2- Thực hiện nội dung Công văn số 574/STC-QLNS, ngày 18/6/2015 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc phân khai kế hoạch từ nguồn vốn bán 30% nền sinh lợi trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 của các địa phương để Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ban ngành tổng hợp trình cấp thẩm quyền phân khai sử dụng nguồn bán 30% nền sinh lợi của giai đoạn 1 với nội dung trả nợ vay đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trên các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 của Chương trình và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách tỉnh.

3- Yêu cầu các địa phương chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc địa phương mình thực hiện các công việc: rà soát, đối chiếu, kiểm tra, xác định chính xác và báo cáo các số liệu như sau:

- Số liệu đã thu tiền bán 30% nền sinh lợi trên các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 tính đến hết ngày 30/9/2015.

- Số liệu đã sử dụng số tiền bán 30% nền sinh lợi để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trên các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 tính đến hết ngày 30/9/2015 (các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu do UBND Huyện, Thị xã, Thành phố làm chủ đầu tư).

- Số liệu đã quyết toán vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trên các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 từ các nguồn vốn: nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn bán 30% nền sinh lợi, nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có), tính đến hết ngày 30/9/2015 (các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu do UBND Huyện, Thị xã, Thành phố làm chủ đầu tư).

- Số liệu đề nghị phân khai kế hoạch vốn bán 30% nền sinh lợi để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trên các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 1 do UBND Huyện, Thị xã, Thành phố làm chủ đầu tư.

(Đính kèm hướng dẫn mẫu báo cáo số liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, tại địa chỉ: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn)

4- Lưu ý: UBND Thị xã Bình Minh kết hợp với UBND huyện Bình Tân chỉ đạo các đơn vị trực thuộc địa phương mình phối hợp rà soát, đối chiếu, kiểm tra, xác định chính xác để báo cáo các số liệu như đã nêu ở mục 3 của Công văn này.

5- Yêu cầu các địa phương gửi số liệu báo cáo về các cơ quan: Thường trực Ban chỉ đạo; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 30/11/2015.

7- Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn vướng mắc các địa phương liên hệ các cơ quan: Thường trực Ban chỉ đạo; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./.

(Đính kèm: Công văn số 574/STC-QLNS, ngày 18/6/2015 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long)

Nơi nhận: BCĐ TH CT XD CỤM TUYẾN DÂN CƯ

- Như trên; VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ

- Ông Phan Anh Vũ, PCT UBND tỉnh; KT. TRƯỞNG BAN

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, TP.KTN VP UBND tỉnh; PHÓ TRƯỞNG BAN

- Sở Kế hoạch & Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- BQL dự án đầu tư XD các huyện: Long Hồ; (Đã ký)

Bình Tân; Tam Bình;

- Phòng Công thương huyện Tam Bình;

- BQL dự án đầu tư XD TX Bình Minh; Giám đốc Sở Xây dựng

- BQL dự án đầu tư XD TP Vĩnh Long; Đoàn Thanh Bình

- BGĐ sở XD;

- Ban thư ký Chương trình;

- Lưu: VT; P.KTTH.

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương