Ubnd tỉnh thái nguyên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 45.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích45.37 Kb.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 208/SGDĐT-VP Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2016

V/v xét tặng Kỷ niệm chương

Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016

Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Chính Thái Nguyên;

- Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên;


Thực hiện theo Quyết đinh số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” và Thông tư số 35 /2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị xét chọn các cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đợt xét duyệt năm 2016 như sau:

1. Những căn cứ xét chọn và hoàn chỉnh hồ sơ:

Các đơn vị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ; Thông tư số 35 /2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục để xét chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình và trình hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt.

2. Chú ý các quy định sau:

2.1. Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2. Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định là 05 năm.

2.3. Cá nhân có đủ điều kiện quy định nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

3.Với những đối tượng cán bộ giáo viên, công nhân viên công tác trong ngành nay đã nghỉ hưu, hoặc chuyển ngành:

Hồ sơ đề nghị do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc chuyển ngành xét. Tuy nhiên những cá nhân này phải có giấy xác nhận của địa phương (cán bộ hưu) hoặc Thủ trưởng cơ quan ( đối với cán bộ đã chuyển ngành) không bị kỷ luật theo quy định tại điều 4 của Quy chế.

4. Với những cá nhân công tác ngoài ngành GD&ĐT:

Thực hiện theo khoản 2, điều 4 của Quyết định 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đối với các cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của ngành giáo dục;

Để đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, và đúng quy trình xét chọn, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết thêm về một số vấn đề sau:

a. Với đối tượng là những cán bộ chủ chốt của cấp xã, cấp huyện:

- Quy trình xét chọn để trình Bộ GD&ĐT:

Hội đồng thi đua các đơn vị đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, chủ động đề xuất với những cá nhân đó làm báo cáo thành tích theo quy định. Báo cáo thành tích của cá nhân đó phải có: xác nhận thành tích của đơn vị đề nghị, xác nhận thành tích và sự nhất trí của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xã ( nếu là cán bộ cấp xã) và cấp huyện; sau đó Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xét chọn và trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Sau khi có ý kiến nhất trí của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành sẽ hoàn tất hồ sơ theo quy định và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Yêu cầu về báo cáo thành tích:

Trong những năm qua có một số hồ sơ cá nhân công tác ngoài ngành là cán bộ cấp xã, cấp huyện chưa đủ điều kiện xét tặng vì báo cáo thành tích quá sơ sài không nêu bật được những thành tích theo tiêu chuẩn quy định và chưa có đầy đủ ý kiến xác nhận thành tích và sự nhất trí của Hội đồng thi đua khen thưởng địa phương.

Trong nội dung báo cáo thành tích phải nêu rõ: những đóng góp của cá nhân đối với sự nghiệp Giáo dục địa phương một cách cụ thể, có số liệu chứng minh, tránh nói chung chung; nêu rõ hiệu quả của sự đóng góp. Phải nêu rõ những thành tích nổi trội về sự phát triển Giáo dục của địa phương đó.

Báo cáo thành tích phải trình bày ít nhất trong 02 trang giấy khổ A4.

Mẫu biểu 2b vận dụng cho cán bộ cấp xã, cấp huyện phải bổ sung phần xác nhận của Hội đồng thi đua của cấp xã ( nếu là cán bộ xã) và hội đồng thi đua cấp huyện để có cơ sở cho Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét chọn.

- Về việc xét chọn cá nhân đề nghị tặng kỷ niệm chương:

Theo Quyết đinh số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT và 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục”, Kỷ niệm chương được xét tặng hàng năm vì vậy đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 01 cá nhân thật sự tiêu biểu xuất sắc để đề nghị.

b. Với đối tượng là cá nhân công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh: chỉ xét chọn các cá nhân đã công tác ít nhất một nhiệm kỳ trở lên.

Yêu cầu về báo cáo thành tích: báo cáo phải đảm bảo nêu bật được những thành tích theo tiêu chuẩn quy định, trình bày ít nhất 02 trang giấy A4, phông chữ Times New Roman - khổ chữ 14). Mẫu biểu 2b, vận dụng cho cán bộ cấp tỉnh, phải bổ sung phần xác nhận và nhất trí của Thủ trưởng đơn vị cơ quan mà cá nhân đó đang công tác, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị giáo dục đề nghị.

5. Về hồ sơ trình HĐTĐKT ngành Giáo dục và Đào tạo:

- Ngoài mẫu biểu báo cáo theo quy định, yêu cầu bổ sung thêm 02 danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng theo mẫu đính kèm và file mềm về Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: nhimk.so@thainguyen.edu.vn.

- Các bản tóm tắt thành tích cá nhân phải được xếp trình tự theo danh sách đề nghị xét tặng.

- Báo cáo thành tích của các cá nhân ngoài ngành giáo dục đề nghị gửi 02 bản có dấu đỏ và gửi kèm file mềm.

6. Nhận và kiểm tra hồ sơ trình xét:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên trực tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị và kiểm tra hồ sơ của từng cá nhân trong danh sách đề nghị.

- Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối cùng 31 tháng 3 năm 2016.

(Sau ngày 31 tháng 3 năm 2016 không tiếp nhận hồ sơ).

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0912.737.909 hoặc 02803.756.604.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Công đoàn ngành;

- Lãnh đạo các phòng ( Đã ký)

thuộc Sở GD&ĐT;

- Công đoàn VP Sở GD&ĐT;

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu VT, VP. Phạm Việt Đức

Mẫu 1

Tên đơn vị:

Danh sách

các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm …..

( Kèm theo tờ trình số ........... )

I. Các cá nhân đang công tác


  1. Ông Nguyễn Văn A - Hiệu trưởng trường...

  2. Ông Nguyễn Văn B - Giáo viên trường...

  3. Bà Đỗ Thị C – Phó hiệu trưởng trường....

II. Các cá nhân đã nghỉ hưu:

  1. Ông Nguyễn Văn D - Nguyên giáo viên trường....

  2. Ông …..

  3. Bà Đỗ Thị E- Nguyên hiệu trưởng truờng ....

III. Các cá nhân đã chuyển ngành:

1. Ông Nguyễn Văn X - Nguyên giáo viên trường..IV. Các cá nhân công tác ngoài ngành GD&ĐT

1. Ông Nguyễn Văn Y - Phó bí thư huyện ...Ghi chú:

1.Ghi danh sách hết số người là nam giới ( ông ) rồi đến nữ giới (bà)

2. Ghi hết danh sách đang công tác, tiếp đến những người về hưu, tiếp đến là những người chuyển ngành, cuối cùng là những người công tác ngoài ngành GD

( tương tự như quyết định tặng Kỷ niệm chương của Bộ GD&ĐT)

3. Với các cơ sở giáo dục thuộc huyện ghi rõ tên huyện

VD: Ông Nguyễn Văn B – Giáo viên trường tiểu học Sơn Phú, huyện Định Hoá

4. Phông chữ Times New Roman - khổ chữ 14

5. Với những cán bộ đã về hưu ghi tên đơn vị công tác trước khi về hưu

6. Với những cán bộ đã chuyển ngành ghi tên đơn vị công tác trước khi chuyển ngành

6. Tuyệt đối không được viết tắt

7. Gửi email ghi toàn bộ danh sách cá nhân trình đề nghị và bản tóm tắt thành tích của cá nhân ngoài ngành Giáo dục.
Mẫu 2a

Tên đơn vị:

Danh sách thống kê số năm xét tặng

Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm ….

( Kèm theo tờ trình số ........... )

STT

Giới tính (ghi rõ ông hoặc bà)

Họ và tên


Chức vụ- Đơn vị công tác

Số năm công tác trong ngành

Ghi chú

1

Ông

Nguyễn Văn A

Hiệu trưởng trường…..

25
2Nguyễn Thị B

Giáo viên trường…..

20

Mẫu 2b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

I/ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên: ………………………………….Nam, Nữ ………..............

Ngày, tháng, năm sinh: ............................... Dân tộc............................

Chức vụ và nơi công tác:........................................................................II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC

( Phần này trình bày rõ những đóng góp cho ngành giáo dục, hiệu quả của sự đóng góp, có số liệu chứng minh, tránh tình trạng viết chung chung)

Ngày tháng năm

Người khai ký

( Ghi rõ họ tên )Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

( Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

* Ghi chú: Báo cáo trình bày bằng vi tính ít nhất trong 2 trang giấý A4- Phông chữ Times New Roman - khổ chữ 14.

.
: congvan
congvan -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ––– Số: 11
congvan -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congvan -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
congvan -> Văn phòng quốc hội cơ sở dữ liệu luật việt nam lawdata công văn
congvan -> Tiêu chuẩn Việt nam tcvn 6001 1995 iso 5815 1989
congvan -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 1106/tb-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congvan -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
congvan -> Bhxh huyện mang thíT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
congvan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do- hạnh phúc
congvan -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương