Ubnd tỉnh thái bình sở giáo dụC& ĐÀo tạOtải về 9.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.19 Kb.
#21771

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

Số: 484/ SGDĐTV/v thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2014
KHẨN


Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường trực thuộc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh Thái Bình về việc quản lý và tổ chức các hoạt động hè cho học sinh; ngày 19/5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 324/SGDĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc: Trong tháng 6 và tháng 7 các nhà trường không tổ chức dạy, học hè; tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Đến nay nhiều nhà trường đã thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, tuy nhiên một số trường đã có kế hoạch tập trung học sinh sớm trước ngày quy định. Vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện Công văn số 324/SGDĐT, yêu cầu tất cả các nhà trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt: ngày tựu trường là ngày 11/8/2014, ngày khai giảng là ngày 5/9/2014 (trừ các đơn vị khai giảng điểm).

Sở giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo các quy định hiện hành.Nơi nhận:

- UBND các huyện, TP (Để phối hợp chỉ đạo) GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở; (để chỉ đạo)

- Như kính gửi; (để thực hiện)

- Lưu VP.

(Đã ký)


Đặng Phương Bắc
Công văn số 484/ SGDĐT V/v thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh
VP Sở GD&ĐT
Каталог: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII

tải về 9.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương