Ubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 9.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.82 Kb.

UBND tØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1039 nn/ubth


Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1980

QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh Ho¸


VÒ viÖc chuyÓn giao ®Êt tõ L©m tr­êng Th¹ch Thµnh cho N«ng tr­êng Hµ Trung qu¶n lý vµ N«ng tr­êng Hµ trung ®ùoc phÐp khai hoang ®Ó trång cam, døa
chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ 225 TTg ngµy 11/07/1980 phª duyÖt nhiÖm vô thiÕt kÕ, c¶i t¹o, më réng n«ng tr­êng Hµ Trung.

- C¨n cø V¨n b¶n x¸c minh ranh giíi vµ héi nghÞ gi÷a hai ngµnh N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ngµy 10/10/1980.

- C¨n cø ý kiÕn cña Ty L©m nghiÖp sè 849 QL/LN ngµy 20/10/1980

- XÐt ®Ò nghÞ cña Ty N«ng nghiÖp b»ng Tê tr×nh sè 33 R§/TNN ngµy 24/10/1980.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay giao cho n«ng tr­êng Hµ Trung qu¶n lý sè diÖn tÝch: 70 ha (trong ®ã ®· cã 30 ha ®· trång cam). Giíi h¹n tõ ®Çu khe côt V¨n B¶o, ch¹y ng­îc phÝa T©y ®Õn ch©n nói ®¸ v«i, ch¹y ®Õn ch©n nói phÝa Nam cña nói Vµnh (cã b¶n ®å kÌm theo) tr­íc kia cña l©m tr­êng Th¹ch Thµnh qu¶n lý.

§iÒu 2: N«ng tr­êng ®­îc phÐp khai hoang. Trªn diÖn tÝch 240 ha (trong ®ã cßn 40 ha cña l©m tr­êng chuyÓn giao). Khi khai hoang n«ng tr­êng ph¶i thùc hiÖn quy tr×nh, ph¶i ®Ó rõng phßng hé, ®Çu nguån vµ ph¶i bµn b¹c víi Ty L©m nghiÖp vÒ viÖc tËn thu gç, cñi giao nép theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc.

§iÒu 3: N«ng tr­êng Hµ Trung ph¶i sö dông sè diÖn tÝch ghi trªn ®óng môc ®Ých, ®ång thêi cã nghÜa vô víi Nhµ n­íc mµ chÝnh s¸ch qu¶n lý ruéng ®Êt ®· quy ®Þnh.

§iÒu 4: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ty N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp, Gi¸m ®èc N«ng tr­êng Hµ Trung, L©m tr­êng Th¹ch Thµnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

phã chñ tÞch
§· ký
Lª H÷u Hinh

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương