Ubnd tỉnh thanh hoátải về 35.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích35.82 Kb.
#21295

UBND TỈNH THANH HOÁ
Số: 455 QĐ-CN/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

V/v Quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


  • Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/06/1994.

  • Căn cứ Nghị định 27CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 11 TT/CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công Nghiệp.

  • Xét đề nghị của Sở Công Nghiệp số 122 CN/QLTN ngày 25/3/1997, ý kiến tham gia của các ngành: Lao động TBXH, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

QUYẾT ĐINH

Điu I: Giao cho Sở Công Nghip chức năng quản lý vt liu nổ công nghiệp trên địa bàn tnh Thanh Hoá theo nghị định 27CP ngày 20/4/1995 của Chính Phủ và hướng dẫn thực hiện số 11 TT/CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công Nghiệp.

Điều II: Sở Công Nghiệp có nhiệm vụ:

  • Chủ trì các ngành liên quan: Công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Lao động TBXH để kiểm tra, giám sát quá trình lưu thông sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghip, t chc các cá nhân tn địa bàn.

  • Chịu trách nhiệm tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ xin phép sử dụng vật liệu nổ của các doanh nghiệp, của tổ chức và cá nhân để trình UBND tỉnh cấp giấy phép.

  • Cùng các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định của nhà nước về lưu thông và sử dụng vật liệu nổ.

Điu III: Các Ông Chánh, Phó văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá, Giám đốc các Sở, ngành có tên trong điều I, II; Chủ tịch các huyện, thị xã, Thành phố, các đơn vị và cá nhân có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều III QĐ

  • Các đ/c TTUBND tỉnh

  • Lưu

CHỦ TỊCH UBND

TỈNH THANH HOÁ

(Đã ký)
Mai Xuân MinhCHÍNH PHỦCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 27-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

Của Chính phủ số 27/CP ngày 20 tháng 04 năm 1995 về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ liên quan,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.- Vật liệu nổ công nghiệp là loại vật tư kỹ thuật đặc biệt, do Nhà nước thống nhất quản lý từ khâu sản xuất, cung ứng, sử dụng đến khâu xuất nhập khẩu. Vật liệu nổ công nghiệp là loại hàng hoá dịch vụ kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Chương III, Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 của Chính phủ.

Chỉ các doanh nghiệp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng mới được sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 2.- Các cơ sở kinh tế có nhu cầu cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải lập kế hoạch sử dụng theo biểu mẫu quy định thống nhất của Bộ Năng lượng ban hành để ký hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp cung ứng vật liệu nổ công nghiệp.

Việc xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp phải được Bộ Thương mại cấp giấy phép.

Điều 3.- Bộ Năng lượng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp, chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan khác rà soát lại các quy định trước đây để sửa đổi bổ sung thành Thông tư hướng dẫn cho các ngành, các địa phương, các tổ chức thực hiện Nghị định này.

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương kiểm tra, giám sát quá trình lưu thông, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo Nghị định này và Thông tư hướng dẫn thống nhất của Bộ Năng lượng.

Điều 4.- Các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không được phép kinh doanh lại. Mọi hoạt động kinh doanh lại đều coi là hành vi kinh doanh trái phép, tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.Điều 5.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 6.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

T/M CHÍNH PHỦ

K/T THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

ã ký)
Phan Văn Khải


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 35.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương