Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 12.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích12.73 Kb.
UBND TØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

-- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1881 /Q§ - CT

Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2005

quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty TNHH

Ph­¬ng Trang, t¹i khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn,

huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§ - CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1357 TC/Q§/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé Tµi chÝnh vÒ Khung gi¸ thuª ®Êt;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 4307/2004/Q§ - UB ngµy 30/12/2004 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc Quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1532/Q§ - UB ngµy 11/5/2004 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thu håi ®Êt t¹i x· Ho»ng H¶i, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸, giao cho C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang.

- Theo ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ - Chñ tÞch Héi ®ång gi¸ ®Êt cÊp tØnh, t¹i Tê tr×nh sè 1301/TT - H§G§ ngµy 08/7/2005 vÒ viÖc phª duyÖt gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang, t¹i khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸; kÌm theo Biªn b¶n cña Héi ®ång gi¸ ®Êt tØnh häp ngµy 24/6/2005.


QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Phª duyÖt gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang, t¹i khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸; cô thÓ nh­ sau:

Tæng diÖn tÝch ®Êt giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt: 15.000 m2; cô thÓ nh­ sau:

- Môc ®Ých sö dông ®Êt: X©y dùng nhµ biÖt th­ ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

- Gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt: 25.000 ®ång/1m2.

- Tæng tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép lµ: 15.000 m2 x 25.000 ®/1m2 = 375.000.000 ®ång. ( Ba tr¨m b¶y l¨m triÖu ®ång ).

* Gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt trªn kh«ng bao gåm chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ phôc vô dù ¸n.
§iÒu 2. - C¸c Së: Tµi chÝnh, X©y dùng, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; Côc ThuÕ Thanh Ho¸ vµ UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, cïng c¸c ngµnh h÷u quan cã tr¸ch nhiÖm:

+ ChØ ®¹o, kiÓm tra ®¬n vÞ sö dùng ®Êt sö dông ®óng môc ®Ých, x©y dùng ®óng mÆt b»ng quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt vµ nép tiÒn thuª ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó qu¶n lý vµ sö dông theo chÕ ®é quy ®Þnh.

+ H­íng dÉn ®¬n vÞ lµm c¸c thñ tôc vÒ sö dông ®Êt tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh theo ®óng LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

- C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang cã tr¸ch nhiÖm:

+ Bá vèn ®Çu t­ x©y dùng theo dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt vµ toµn bé kinh phÝ båi th­êng GPMB, chi phÝ x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ phôc vô dù ¸n.

+ Nép mét lÇn toµn bé sè tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc.


§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸, Côc ThuÕ Thanh Ho¸, UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Ph­¬ng Trang; Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh./.

N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§. Phã Chñ tÞch

- Chñ tÞch UBND tØnh. ( §Ó B/c¸o ).

- L­u VP.

- Thn 205269 Gi¸ thu tiÒn SD§ cña C/ty

TNHH Ph­¬ng Trang t¹i H¶i TiÕn-HH ( 13 ).


Chu Ph¹m Ngäc HiÓn

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương