Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam µ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 7.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.68 Kb.
#22752
UBND tØnh Thanh Ho¸ Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

µ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------------------------------

Sè: 532/Q§ - CT Thanh Ho¸, ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2005QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v thay ®æi thµnh viªn Ban qu¶n lý Dù ¸n ®Çu t­­ ph¸t triÓn

ch¨n nu«i lîn ngo¹i h­­íng n¹c xuÊt khÈu

giai ®o¹n 2002 - 2010 tØnh Thanh Ho¸

Chñ tÞch UBNd tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n t¹i c«ng v¨n sè: 240/NN&PTNT-TCCB ngµy 02/02/2005; cña Gi¸m ®èc Së Néi vô t¹i c«ng v¨n sè: 81/NV-TC ngµy 17/02/2005,

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Thay ®æi thanh viªn Ban qu¶n lý Dù ¸n ®Çu t­­ ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn ngo¹i h­­íng n¹c xuÊt khÈu giai ®o¹n 2002 - 2010 tØnh Thanh Ho¸, nh­ sau:

1. ¤ng TrÞnh V¨n ChiÕn, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Tr­ëng ban thay «ng Phan §×nh Phïng,

2. ¤ng NguyÔn Duy Minh, Phã Gi¸m ®èc Trung t©m KhuyÕn n«ng KhuyÕn l©m, uû viªn thay bµ Chu ThÞ H»ng,

3. ¤ng TrÞnh M¹nh Hµo, chuyªn viªn phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, uû viªn thay «ng §ç Xu©n Tr­êng.


§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Thñ tr­­ëng c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan vµ c¸c «ng, bµ cã tªn ë ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 3 Q§,- L­u VP – SNV.

NguyÔn V¨n Lîi ( ®· ký )
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 7.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương