Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.92 Kb.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1713 /SGDĐT-GDTrH


V/v Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường THCS, THPT trực thuộc.


Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Sở;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế;

- Hiệu trưởng các trường THCS, THPT trực thuộc.

- Hiệu trưởng các trường THCS trong tỉnh.2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2014.

- Địa điểm: Trường THPT chuyên Quốc Học.

3. Công tác chuẩn bị:

Để Hội nghị triển khai có chất lượng và có điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, Sở đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị chuẩn bị các ý kiến phát biểu liên quan đến công tác dạy học trong nhà trường và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học. Thời gian phát biểu của các đơn vị từ 5-7 phút.

Đề nghị các đơn vị cử đủ, đúng thành phần tham dự Hội nghị. Công văn này thay cho Giấy mời.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: đã ký

- Như trên;

- Website;

- Lưu: VT, GDTrH.Phạm Văn Hùng


: imgs
imgs -> Trường th phú Mỹ 2 Gián án lớp 4 Tuần 29 LỊch báo giảng lớP: 4/1 Tuần: 29
imgs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
imgs -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
imgs -> Tập đọc chuyện một khu vưỜn nhỏ
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
imgs -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương