Ubnd tỉnh quảng ninh sở y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt natải về 9.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.19 Kb.
#21344

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 458/SYT-NVD Quảng Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2012

V/v đình chỉ lưu hành thuốc

không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị Y, Dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ công văn số 3989/QLD-CL; công văn số 3990/QLD-CL;công văn số 3991/QLD-CL và công văn số 3992/QLD-CL ngày 29/3/2012 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế Quảng Ninh thông báo:

1/ Đình chỉ lưu hành trên toàn tỉnh các mặt hàng thuốc:

- Thuốc viên nén bao đường Kalflam (Diclofenac Potassium Tablets 50mg), Lô SX: T523, HD: 27/06/2014, SĐK: VN-1672-06 do Công ty XL Laboratories Pvt. Lyd – India sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Calapharco nhập khẩu.

- Thuốc viên nén Primodil 5 (Amlodipine Besilate Tablets), Lô SX: D90706, HD: 12/10/2012, SĐK: VN-7260-08 do Công ty Medley Pharmaceuticals LTD – India sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhập khẩu.

- Thuốc viên nén Fexidine (Fexofenadine Hydrochloride Tablets 60mg), Lô SX: 7210420, HD: 06/2013, SĐK: VN-8842-04 do Công ty Strides Arcolab Limited – India sản xuất, Công ty TNHH MTV DP Trung ương II (Codupha) nhập khẩu.

- Thuốc bột Cefixim 100 (Cefixim 100mg), Lô SX: 07020710, HD: 02/07/2013, SĐK: VD-8580-09 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

2/ Các đơn vị Y, Dược trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra ngay, phát hiện kịp thời các mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, trả về nơi cung cấp và báo cáo số lượng thu hồi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 29/4/2012.

3/ Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo Phòng Y tế thông báo cho các đơn vị Y, Dược trên địa bàn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Y tế./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- TTKN DP-MP QN;

- TT Truyền thông & GDSK;

- Các phòng chức năng của Sở;

- Cổng TTĐTTP Sở Y tế;- Lưu: VT, NVD.


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Cường


tải về 9.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương