Ubnd tỉnh quảng ninh sở XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.3 Kb.UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1372/SXD-QH

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2011

V/v tham gia ý kiến Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại tại phường Quang Hanh và Khu dịch vụ thương mại tại phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhKính gửi: Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả.


Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1297/UBND ngày 03/8/2011 của Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả “V/v: Xin ý kiến tham gia vào hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất trường học tại phường Quang Hanh, khu đất vui chơi tại phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả” và các thành phần hồ sơ kèm theo. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Xây dựng có một số ý kiến sau:

1. Đối với Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại tại phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả:

- Thống nhất với phương án xin ý kiến (Bố cục quy hoạch);

- Đề nghị:

+ Bổ xung thành phần và nội dung hồ sơ theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 về “Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị” của Bộ Xây dựng.

+ Bổ xung các chỉ tiêu quy hoạch chính vào Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Mật độ xây dựng ; Hệ số sử dụng đất) ;

2. Đối với Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu 3A, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả :

- Thống nhất với nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 xin ý kiến;

- Đề nghị:

+ Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh ra hạn thời hạn thực hiện nội dung Văn bản số 4645/UBND-QH2 ngày 30/11/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trường học sang đất khu dân cư và dịch vụ thương mại tại phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả”;

+ Nghiên cứu lại phương án bố cục quy hoạch để khớp nối đồng bộ (Mạng hạ tầng kỹ thuật; hành lang tuyến băng tải đá đi qua khu vực ..) với Khu dân cư đô thị tại Km8, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 21/12/2010 kèm theo Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 21/12/2010;

3. Đối với Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư kết hợp với dịch vụ thương mại tại khu 5, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả:

- Thống nhất với nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 xin ý kiến;

- Đề nghị:

+ Cập thật lộ giới, hành lang tuyến đường Quốc lộ 18A đi qua khu vực theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5096/UBND-GT1 ngày 29/12/2010 “V/v thống nhất quy mô đầu tư nâng cấp QL18, đoạn qua phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả”. Không đấu nối trực tiếp dự án vào Quốc lộ 18A (Đấu nối vào tuyến đường hiện trạng);

+ Thể hiện rõ ranh giới Khu dân cư và Khu dịch vụ thương mại để thuận lợi trong công tác quản lý Quy hoạch;

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở xây dựng gửi Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả nghiên cứu tổng hợp./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo sở;

- Lưu QH-KT, QLHĐXD, VT.GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Mạnh Tuấn

+ Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh ra hạn thời hạn thực hiện nội dung Văn bản số 218/UBND-QH2 ngày 24/01/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v chuyển mục đích sử dụng đất Khu vui chơi phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả”;

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương