Ubnd tỉnh quảng ninh sở ngoại vụtải về 21.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích21.9 Kb.
#22795

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ NGOẠI VỤCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 188/KH-SNGV

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

Nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng

công nghệ thông tin năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2015; Căn cứ Công văn số 138/STTTT-CNTT ngày 12/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2015, Sở Ngoại vụ Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 như sau:I. Mục tiêu:

Phát huy vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động của cơ quan, góp phần quan trọng trong cải cách hành chính.

Khai thác hiệu quả và an toàn hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư phục vụ hoạt động quản lý điều hành trong toàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để CBCC, VC của Sở được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT nhằm khai thác, sử dụng một cách hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.II. Nội dung:

  1. Nâng cấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

1.1. Kiểm tra, bổ sung, thay thế hệ thống máy tính và các thiết bị tin học đã bị hỏng, đảm bảo 100% cán bộ, công chức sử dụng máy tính có kết nối internet đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc.

1.2. Nâng cấp và duy trì thống mạng LAN của Sở

1.3. Trang bị mới các thiết bị thiết yếu phục vụ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin: Thiết bị phát sóng Wifi, Swicht, máy in, máy fax, máy chiếu,…

1.4. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Quảng Ninh triển khai mạng truyền số liệu chuyên dung.  1. Ứng dụng CNTT trong cơ quan:

2.1. Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và an toàn hạ tầng công nghệ thông tin đã được tỉnh đầu tư phục vụ hoạt động quản lý và điều hành trong toàn tỉnh. Tập trung rà soát, cài đặt các phần mềm diệt virut bản quyền cho tất cả các máy tính; tăng cường các giải pháp an toàn dữ liệu, an toàn thông tin để bảo vệ cho toàn bộ hệ thống thông tin, dữ liệu của đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 40/QĐ-SNGV ngày 07/5/2014 của Sở Ngoại vụ về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở.

2.2. Xây dựng Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản phù hợp với quy định hiện hành trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước. Đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu trong hoạt động nội bộ của cơ quan được trao đổi dưới dạng điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành (được triển khai theo Đề án Chính quyền điện tử) và Hệ thống thư điện tử của Tỉnh. Thực hiện các quy định tại Quyết định số 1961/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND Tỉnh về việc quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tỉnh Quảng Ninh và các văn bản hướng dẫn của Sở thông tin và Truyền thông: Số 382/HD-STTTT ngày 24/2/2014 hướng dẫn về Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh; Số 437/HD-STTTT ngày 14/11/2014 hướng dẫn về Quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số.

2.3. Tích cực sử dụng phần mềm nguồn mở thông dụng trong công việc như: LibreOffice, Mozilla ThunderBird, Mozilla FireFox, Unikey... Thực hiện theo Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, nhà nước.

2.4. Duy trì cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị theo Hướng dẫn số 511/HD-STTTT ngày 26/12/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông.

2.5. Thực hiện rà soát, chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính để đảm bảo 100% thủ tục hành chính được tin học hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 đối với 30% thủ tục hành chính.

2.6. Tăng cường sử dụng chữ ký số trên các văn bản điện tử và trong các giao dịch trực tuyến giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan.

2.7. Đảm bảo phân công ít nhất 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về CNTT.

3. Đào tạo nguồn nhân lực:

3.1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong cơ quan.

3.2. Tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về CNTT được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3.3. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc như: sử dụng thành thạo các hệ thống thông tin dùng chung: Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý văn bản; thư điện tử công vụ; các phần mềm nguồn mã nguồn mở...III. Tổ chức thực hiện:

1. Lãnh đạo Sở: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại: Căn cứ nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện; phối hợp với cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của Sở đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời theo qui định.

3. Văn phòng Sở:

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật thiết yếu trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp thông tin Cổng thông tin thành phần, triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành; phối hợp với VNPT Quảng Ninh triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng…

Đây là Kế hoạch nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2015 của Sở. Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng chuyên môn phản ánh trực tiếp về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT (b/cáo);

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);

- Các phòng chuyên môn, TTDVĐN (t/hiện);- Lưu: VP, VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thúy DoanКаталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam

tải về 21.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương