Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 13.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.15 Kb.
#4095

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1123 /SGD&ĐT-GDTrH

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 9 tháng 05 năm 2012
Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường Trung học phổ thông;

- Các trung tâm HN&GDTX;

- Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Thực hiện công văn số 2535/BGDĐT-KHCNMT ngày 27/04/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện tốt một số công việc, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề Kinh tế Xanh; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường…

Theo UNEP, Kinh tế Xanh là nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo công bằng xã hội. Trong nền Kinh tế Xanh, sự tăng trưởng về thu nhập và việc làm thông qua việc đầu tư của Nhà nước và tư nhân cho nền kinh tế làm giảm phát thải cacbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái.

2. Tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 như: Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giao lưu văn nghệ, hội thảo khoa học về chủ đề Kinh tế Xanh; Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ quan, trường học, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc…

3. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường, Kinh tế Xanh tại trụ sở cơ quan, trường học… nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

4. Lồng ghép nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012 vào kế hoạch hoạt động chung của đơn vị.

5. Biểu dương hoặc đề xuất Sở GD&ĐT khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới (hồ sơ đề nghị biểu dương khen thưởng gửi về Phòng Giáo dục Trung học- Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/06/2012).

Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nôi dung trên./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Vụ KHCNMT, Bộ GD&ĐT;

- Sở TN&MT;

- Cổng thông tin điện tử;

- Lưu: VT, GDTrH.KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)
Ngô Văn Hợi
Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 13.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương