Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họCtải về 242.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích242.74 Kb.
#4399

UBND TỈNH QUẢNG NINH

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC

Y TẾ TRƯỜNG HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1154/BCĐ

Về việc tăng cường phối hợp

thực hiện công tác y tế trường học.


Quảng Ninh, ngày 5 tháng 6 năm 2015Kính gửi:

- Các ngành thành viên Ban chỉ đạo YTTH tỉnh;

- Ban chỉ đạo YTTH các huyện, TX, TP.Thực hiện Thông báo số 15/TB-UBND ngày 23/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia; Công văn số 3322/BCĐ ngày 23/12/2014 của Ban chỉ đạo công tác y tế trường học (YTTH) tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 2579/SYT-NVY ngày 27/12/2014 của Sở Y tế; Công văn số 3387/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 30/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện công tác YTTH đối với các trường hiện chưa được bố trí nhân viên đạt trình độ Chuẩn chuyên trách công tác y tế, các phòng giáo dục và đào tạo, phòng y tế, trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và các trường học trong tỉnh (sau đây gọi tắt là các đơn vị) đã chủ động phối hợp thực hiện công tác YTTH. Thông qua công tác kiểm của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm YTDP tỉnh và báo cáo của 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Ban chỉ đạo YTTH tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được và yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện công tác YTTH trong thời gian tới, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kiểm tra, rà soát các trường học trong việc tổ chức thực hiện công tác y tế theo quy định

Các phòng giáo dục và đào tạo đã chủ trì phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế: (1) kiểm tra, rà soát các trường học trong việc tổ chức thực hiện công tác y tế theo quy định tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non.(2) Khen ngợi, biểu dương các trường học thực hiện tốt công tác YTTH. Đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh và có biện pháp giúp đỡ thiết thực, kịp thời đối với các trường thực hiện công tác YTTH chưa đảm bảo đúng quy định, như: chưa quan tâm chu đáo đến khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khoẻ, quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định; sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho học sinh theo quy định của Bộ Y tế; sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác YTTH chưa đúng với quy định,... (3) Các trường hiện chưa được bố trí nhân viên đạt trình độ Chuẩn về chuyên môn chuyên trách công tác YTTH, hoặc chuyển giao nhiệm vụ YTTH về trạm y tế theo Đề án 25 (danh sách đính kèm Công văn này) đã giao 01 cán bộ/giáo viên/nhân viên thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác YTTH.2. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện công tác YTTH

12/14 phòng Giáo dục và Đào tạo (Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Quảng Yên, Đông Triều) đã căn cứ 08 nội dung hoạt động y tế (đối với các cơ sở giáo dục mầm non quy định tại 58/2008/QĐ-BGDĐT) và 06 nội dung hoạt động y tế (đối với các trường phổ thông quy định tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT) để chủ trì phối hợp với phòng Y tế và Trung tâm y tế cấp huyện xây dựng Kế hoạch liên ngành; 2/14 địa phương (Hạ long và Uông Bí): Ban chỉ đạo công tác YTTH cấp huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức, thực hiện công tác y tế đối với các trường học hiện chưa được bố trí nhân viên đạt trình độ Chuẩn về chuyên môn chuyên trách công tác YTTH, hoặc chuyển giao nhiệm vụ YTTH về trạm y tế theo Đề án 25, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của ngành Y tế (phòng y tế, trung tâm y tế, trạm y tế), nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo (phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường, cán bộ/giáo viên/nhân viên hiện được giao thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác YTTH); đảm bảo các nội dung hoạt động y tế qui định đối với các cơ sở giáo dục được thực hiện đầy đủ.3. Phối hợp tổ chức, thực hiện công tác YTTH tại các trường hiện chưa được bố trí nhân viên đạt trình độ Chuẩn về chuyên môn chuyên trách công tác YTTH, hoặc chuyển giao nhiệm vụ YTTH về trạm y tế theo Đề án 25

Mỗi trường học đã cử 01 cán bộ/giáo viên/nhân viên thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác YTTH và phối hợp với các trạm y tế tổ chức thực hiện công tác YTTH tại đơn vị. Riêng các trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện Đề án 25 tại huyện Tiên Yên đã được phòng GD&ĐT, phòng y tế và trung tâm y tế chỉ đạo tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn để triển khai các nhiệm vụ YTTH theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các trạm y tế xã, phường: (1) Đã cử 01 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác y tế trường học. (2) Chủ động phối hợp với các trường học trong việc hỗ trợ cán bộ/giáo viên/nhân viên hiện được nhà trường giao thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác YTTH, như: hướng dẫn mua thuốc, trang thiết bị y tế sử dụng trong trường học; hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội; hỗ trợ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác YTTH theo quy định.

4. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

Trung tâm y tế các huyện (TX, TP) chủ trì phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ/ giáo viên/nhân viên các trường học hiện được nhà trường giao thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác YTTH, cụ thể như: sơ cứu, cấp cứu ban đầu, quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; xây dựng kế hoạch công tác YTTH hằng năm; tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích; sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác YTTH…5. Tổ chức thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế học sinh

Bảo hiểm xã hội các huyện (TX, TP) đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp các biểu mẫu cho các đơn vị trường học trên địa bàn để thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên theo đúng Luật BHYT và Hướng dẫn liên ngành (Sở GD&ĐT-Sở Tài chính-BHXH tỉnh) về công tác BHYT học sinh, sinh viên. Đồng thời tích cực phối hợp với các nhà trường triển khai thực hiện Công văn số 588/BHXH-PT ngày 24/4/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc hướng dẫn trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh các trường học, cơ sở giáo dục từ năm học 2015-2016.II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC YTTH THỜI GIAN TỚI

Để công tác YTTH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được thực hiện đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác YTTH tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thực hiện công tác YTTH thời gian qua; đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện công tác YTTH thời gian tới, với một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác YTTH theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác YTTH tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (Thông báo số 15/TB-UBND; Công văn 3322/BCĐ; Công văn số 2579/SYT-NVY; Công văn số 3387/SGDĐT-CNTT&CTHSSV). Chú trọng công tác tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ nhân viên chuyên trách công tác YTTH và cán bộ/ giáo viên/nhân viên các trường học hiện được nhà trường giao thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác YTTH, với những nội dung thiết thực như: sơ cứu, cấp cứu ban đầu; khám và phân loại sức khỏe học sinh; quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; xây dựng kế hoạch công tác YTTH hằng năm; tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích; sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác YTTH đúng với quy định.

2. Đối với các trường hiện chưa được bố trí nhân viên đạt trình độ Chuẩn về chuyên môn chuyên trách công tác YTTH, hoặc chuyển giao nhiệm vụ YTTH về trạm y tế theo Đề án 25: Nhà trường nhất thiết phải ký hợp đồng trách nhiệm với trạm y tế trên địa bàn để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Hợp đồng trách nhiệm cần qui định rõ những nội dung chuyên môn sâu trạm y tế đảm nhận, như: sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu; chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết; khám và phân loại sức khỏe học sinh hằng năm; mua, cấp phát thuốc; thời gian nhân viên trạm y tế thường trực tại trường; kinh phí nhà trường chi trả trạm y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (sử dụng kinh phí từ các nguồn: ngân sách nhà nước chi sự nghiệp giáo dục hằng năm, kinh phí BHXH trích lại chi công tác chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường và các nguồn kinh phí hợp pháp khác). Những nội dung, nhiệm vụ còn lại liên quan đến công tác YTTH, nhà trường giao cán bộ/giáo viên/nhân viên đảm nhận, như: quản lý hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh, trang thiết bị trong phòng y tế; làm đầu mối để phối hợp với trạm y tế xây dựng kế hoạch công tác YTTH của trường; phối hợp với trạm y tế tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; phối hợp với trạm y tế tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS; báo cáo công tác y tế theo quy định; tổ chức cho học sinh mua BHYT, phối hợp với BHXH để nhận tiền trích lại chi công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh...

3. Các trường học, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy biên chế” đã được phê duyệt. Hiệu trưởng/thủ trưởng các trường học/cơ sở giáo dục phải đảm bảo công tác YTTH tại đơn vị được thực hiện đầy đủ, đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, và UBND tỉnh. Nhân viên y tế trường học có thể kiêm thêm nhiệm vụ văn thư, hoặc thủ quỹ; nhưng kiên quyết không để nhân viên văn thư, thủ quỹ, giáo viên kiêm nhiệm công tác YTTH.

4. Các phòng GD&ĐT tăng cường phối hợp với BHXH cấp huyện để chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, đảm bảo tỷ lệ học sinh mua BHYT năm học 2015-2016 đạt từ 95% trở lên. Chỉ đạo các trường học thực hiện Công văn số 588/BHXH-PT ngày 24/4/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc hướng dẫn trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh từ năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn về BHYT học sinh, sinh viên liên quan khác.

Nhận được Công văn này, Ban chỉ đạo công tác YTTH tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo công tác YTTH các huyện, TX, TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các trường học phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường và chủ động triển khai những nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong các trường học tỉnh Quảng Ninh./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- UBND các huyện, TX, TP (để p/h);

- Các Sở GD&ĐT, YT, TC, NV, BHXH tỉnh (để p/h);

- Trung tâm YTDP tỉnh (để t/h);

- Các phòng GD&ĐT (để t/h);

- Cổng TTĐT;- Lưu: VT Sở GD&ĐT.

TRƯỞNG BAN


(Đã ký)

Vũ Liên Oanh

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT


DANH SÁCH

Các trường học hiện phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện

một số nội dung, nhiệm vụ liên quan công tác YTTH
(Kèm theo công văn số 1154/SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV ngày 05/6/2015)


Stt

Huyện, TX, TP

Trường học có CB, GV hiện được phân công thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác YTTH

Họ và tên CB, GV hiện được phân công thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác YTTH

Công việc chính CB, GV đang đảm nhiệm tại đơn vị

Thời gian CB, GV được phân công thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác YTTH

Móng Cái (17 trường)

1

Móng Cái

THCS Hải Sơn

Trần Thị Thúy Hường

Giáo viên

Từ 8/2012

2

Móng Cái

THCS Hải Tiến

Phan Thị Phượng Liên

Tổng phụ trách

Từ 8/2013

3

Móng Cái

THCS Hải Đông

Hoàng Thị Tâm

Giáo viên

Từ 8/2014

4

Móng Cái

THCS Hải Yên

Hoàng Thị Thúy

Hành chính

Từ 8/2014

5

Móng Cái

THCS Ninh Dương

Phạm Thị Hồng

Giáo viên

Từ 8/2011

6

Móng Cái

THCS Vạn Ninh

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

Từ 8/2014

7

Móng Cái

THCS Hải Xuân

Đinh Thanh Lan

Kế toán

Từ 8/2014

8

Móng Cái

THCS Trà Cổ

Phạm Thu Hương

Thiết bị thư viện

Từ 8/2014

9

Móng Cái

THCS Bình Ngọc

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Hành chính

Từ 8/2012

10

Móng Cái

THCS Vĩnh Thực

Nguyễn Thanh Hương

Giáo viên

Từ 8/2013

11

Móng Cái

TH&THCS Vĩnh Trung

Hoàng Văn Chung

Giáo viên

Từ 8/2012

12

Móng Cái

TH Hải Sơn

Trần Thúy Phượng

Giáo viên

Từ 8/2012

13

Móng Cái

TH Quảng Nghĩa

Phạm Thanh Nga

Kế toán

Từ 3/2015

14

Móng Cái

TH Hải Yên

Bế Thị Hùng

Giáo viên

Từ 8/2014

15

Móng Cái

TH Vạn Ninh

Nguyễn Thị Lan

Tổng phụ trách

Từ 8/2014

16

Móng Cái

TH Lý Tự Trọng

Đỗ Thị Oanh

Giáo viên

Từ 8/2012

17

Móng Cái

TH Vĩnh Thực

Đoàn Thị Sáng

Phó hiệu trưởng

Từ 4/2013

Vân Đồn (1 trường)

18

Vân Đồn

THCS Hạ Long

Nguyễn Châu Minh

Kế toán

Từ 9/2014

Bình Liêu (1 trường)

19

Bình Liêu

TTHN&GDTX Bình Liêu

Nông Thị Thủy

Giáo viên

Từ 1/2015

Hải Hà (2 trường)

20

Hải Hà

THPT Nguyễn Du

Hoàng Thị Thắm

Thủ quỹ

Từ 9/2012

21

Hải Hà

TTHN&GDTX Hải Hà

Trần Thị Bích Hà

Giảng dạy

Từ 8/2014

Cẩm Phả (3 trường)

22

Cẩm Phả

TTHN&GDTX Cẩm Phả

Nguyễn Quỳnh Trang

Văn thư

Từ 3/2004

23

Cẩm Phả

THPT Lương Thế Vinh

Bùi Thị Thu Hằng

Kế toán

Từ năm 2011

24

Cẩm Phả

THPT Hùng Vương

Lê Thị Minh Hảo

Văn thư

Từ năm 2007

Tiên Yên (19 trường)

25

Tiên Yên

TH Thị Trấn

Nông Thế Định

Nhân viên

01/10/2014

26

Tiên Yên

TH Đông Hải

Bùi Thị Dung

TPT Đội

22/1/2014

27

Tiên Yên

TH Đông Ngũ 1

Đinh Thị Hợi

TPT Đội

09/01/2014

28

Tiên Yên

TH Đông Ngũ 2

Hoàng Hải Vân

TPT Đội

09/01/2014

29

Tiên Yên

TH Phong Dụ 1

Lưu Văn Ửng

Nhân viên

10/05/2014

30

Tiên Yên

TH Phong Dụ 2

Hoàng Văn Tiệu

Nhân viên

10/05/2014

31

Tiên Yên

TH Tiên Lãng

Trần Thị Châm

Nhân viên

12/05/2014

32

Tiên Yên

TH Hải Lạng

Lộc Thị Trang

TPT Đội

09/01/2014

33

Tiên Yên

THCS Tiên Lãng

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

09/01/2014

34

Tiên Yên

THCS Đông Ngũ

Đào Thị Hương

TPT Đội

10/01/2014

35

Tiên Yên

THCS Thị trấn

Hoàng Thuý Kiều

Phó Hiệu trưởng

15/8/2014

36

Tiên Yên

THCS Hải Lạng

Hoàng Thị Hà

TPT Đội

09/01/2014

37

Tiên Yên

TH&THCS Đồng Rui

Lưu Thị Duyên

Nhân viên

01/08/2014

38

Tiên Yên

TH&THCS Yên Than

Phạm Hồng Lĩnh

Kế toán

19/9/2014

39

Tiên Yên

TH&THCS Điền Xá

Tô Ngọc Hưng

TPT Đội

05/09/2014

40

Tiên Yên

TH&THCS Đại Thành

Hoàng Thị Thuỷ

Phó Hiệu trưởng

08/01/2014

41

Tiên Yên

TH&THCS Đại Dực

Hà Văn Thuỷ

Giáo viên tiểu học

02/02/2014

42

Tiên Yên

MN Hoa Mai

Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Hiệu trưởng

08/01/2014

43

Tiên Yên

THPT Nguyễn Trãi

Vy Thị Trang

Nhân viên

08/01/2014

Ba Chẽ (1 trường)

44

Ba Chẽ

TTHN&GDTX Ba Chẽ

Đàm Hồng Quảng

Giáo viên

Từ 01/9/2014

Uông Bí (5 trường)

45

Uông Bí

TH Phương Nam B

Phạm Thi Hương

Kê toán

Từ 01/9/2014

46

Uông Bí

TH Phương Đông B

Trịnh Thị Tuyêt Nhung

TPT Đội

05/12/2014

47

Uông Bí

MN Hoa Ngọc Lan

Nghiêm Thị Thủy

Kê toán

01/03/2014

48

Uông Bí

TTHN&GDTX Uông Bí

Đặng Thị Hiền

Văn thư

01/09/2014

49

Uông Bí

THPT Hông Đức

Hô Thị Nhung

Thư viên

01/09/2014

Hoành Bồ (4 trường)

50

Hoành Bồ

MN Kỳ Thượng

Triệu Thị Hương

Y sĩ

Từ 01/9/2014

51

Hoành Bồ

TH&THCS Kỳ Thượng

Hà Văn Xứng

Giáo viên

Từ 01/8/2014

52

Hoành Bồ

TTHN&GDTX huyện

Chu Thị Tuyển

Giáo viên

Từ 9/2013

53

Hoành Bồ

THPT Thống Nhất

Trịnh Thị Thanh Thủy

Kế toán

Từ 2010

Quảng Yên (3 trường)

54

Quảng Yên

TH Đông Mai

Nguyễn Thị Thuần

Thủ quỹ

01/08/2014

55

Quảng Yên

THCS Hiệp Hòa

Nguyễn Thị Thúy

GV môn Lịch sử

01/08/2014

56

Quảng Yên

MN Búp Sen Hồng

Nguyễn Thị Nguyệt

GV mầm non

01/08/2014

Đầm Hà (3 trường)

57

Đầm Hà

TH xã Đầm Hà

Đinh Thị Hà

Thiết bi, Thư viện

06/01/2015

58

Đầm Hà

THCS Thị trấn Đầm Hà

Đặng Đức Trung

Thư viện

03/02/2015

59

Đầm Hà

THCS Tân Lập

Dương Thị Hương

Văn Thư

10/02/2015

Hạ Long (1 trường)

60

Hạ Long

MN Bạch Đằng

Vũ Trà My

Văn thư

1/3-30/5/2015

Đông Triều (25 trường)

61

Đông Triều

MN Tân Việt

Đỗ Thị Đông

Giáo viên

2 năm

62

Đông Triều

TH An Sinh A

Nguyễn Phương Huyền

Hành chính

1 năm

63

Đông Triều

TH thị trấn Đông Triều

Nguyễn Thị Hương

Hành chính

2 năm

64

Đông Triều

TH Đức Chính

Vương Thúy Hằng

Giáo viên

2 năm

65

Đông Triều

TH Hoàng Quế

Mạc Thị Thanh Nga

Giáo viên

2 năm

66

Đông Triều

TH Lê Hồng Phong

Nguyễn Thị Phương Hảo

Giáo viên

2 năm

67

Đông Triều

TH Hồng Thái Tây

Nguyễn Thị Thơ

Giáo viên

2 năm

68

Đông Triều

TH Mạo Khê B

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

3 năm

69

Đông Triều

TH Nguyễn Huệ

Nguyễn Thị Nhẫn

Giáo viên

1 năm

70

Đông Triều

TH Yên Thọ

Phạm Xuân Thắng

Giáo viên

2 năm

71

Đông Triều

TH Xuân Sơn

Nguyễn Thị Yến

Giáo viên

3 năm

72

Đông Triều

TH Tràng An

Trần Thị Nhâm

Hành chính

2 năm

73

Đông Triều

TH Nguyễn Văn Cừ

Ngô Thị Nguyệt

Kế toán

2 năm

74

Đông Triều

TH Tân Việt

Nguyễn Thị nhàn

Hành chính

2 năm

75

Đông Triều

TH Việt Dân

Nguyễn Thị Thanh Lan

Kế toán

1 năm

76

Đông Triều

THCS Nguyễn Huệ

Đào Thị Tỉnh

Giáo viên

1 năm

77

Đông Triều

THCS Thuỷ An

Nguyễn Thị Thanh Hải

Giáo viên

1 năm

78

Đông Triều

THCS An Sinh

Hồ Thị Nhiên

Hành chính

1 năm

79

Đông Triều

THCS Việt Dân

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

1 năm

80

Đông Triều

THCS Lê Hồng Phong

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giáo viên

2 năm

81

Đông Triều

THSC Đức Chính

Phạm Hoàng Điệp

Giáo viên

2 năm

82

Đông Triều

THCS Bình Khê

Dương Văn Dần

Giáo viên

3 năm

83

Đông Triều

THCS Kim Sơn

Nguyễn Thị Xuyến

Hành chính

3 năm

84

Đông Triều

THCS Hồng Thái Đông

Lê Thị Thu Hiền

Giáo viên

1 năm

85

Đông Triều

TTHN&GDTX

Nguyễn Văn Phúc

Hành chính

5 năm

Cô Tô (01 trường)

86

Cô Tô

TTHN&GDTX

Nguyễn Quang Trung

Kế toán

10 nămКаталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 242.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương