Ubnd tỉnh quảng ngãItải về 17.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.73 Kb.
#22727

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 775/QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, Công trình: Sửa chữa tuyến đường Tịnh Châu – Bình Tân (ĐH.530) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-QBTĐB ngày 07/5/2015 và Quyết định số 39/QĐ-QBTĐB ngày 22/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kế hoạch chi nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-SGTVT ngày 13/5/2015 và Quyết định số 554/QĐ-SGTVT ngày 22/5/2015 của Giám Sở Giao thông vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-SGTVT ngày 08/6/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa tuyến đường Tịnh Châu – Bình Tân (ĐH.530) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-SGTVT ngày 16/6/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-SGTVT ngày 22/6/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường Tịnh Châu – Bình Tân (ĐH.530) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo số 08/BC-TCG ngày 06/7/2015 của Tổ chuyên gia về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường Tịnh Châu – Bình Tân (ĐH.530) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 và Báo cáo số 84/KT&CL ngày 07/7/2015 của phòng Kỹ thuật và Chất lượng về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường Tịnh Châu – Bình Tân (ĐH.530) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015, như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trường Thành.

2. Giá trúng thầu: 4.606.405.000 đồng ((Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm lẻ năm nghìn đồng chẵn).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Trưởng phòng Quản lý đầu tư có trách nhiệm tham mưu triển khai bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Quản lý đầu tư, Kế hoạch-Tài chính, Kỹ thuật và Chất lượng, Kết cấu hạ tầng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trường Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- KBNN Quảng Ngãi;

- Giám đốc Sở;

- Đ/c Nhân-PGĐ Sở;

- Lưu: VT, QLĐT (hnam).GIÁM ĐỐC


(đã ký)

Đặng Văn Minh
tải về 17.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương